Postoupení smlouvy

Postoupení smlouvy

Postoupení smlouvy

V nedávné době jsem odpovídal na dotaz týkající se možnosti postoupení smlouvy (v daném případě se jednalo o smlouvu o dílo). Konkrétně, zdali je možné takovou smlouvu postoupit a zdali musí s postoupením souhlasit investor.

Postoupení smlouvy je aktuální téma i v návaznosti na současný fenomén instalací fotovoltaických elektráren v ČR. Ne každá realizační společnost stíhá své zakázky řešit včas a v požadované kvalitě, a tudíž je postoupení smlouvy jedna z možností, jak rychle převést práva a povinnosti ze závazkového vztahu na jinou osobu. Jedná se o častou obchodní transakci, která podobné situace pomůže vyřešit. Má však svá specifika.

Obecně půjdou postoupit smlouvy se vzájemným plněním, tzv. synallagmatické, kdy obě strany smlouvy mají svá práva a povinnosti. Nejčastěji se jedná o smlouvy o dílo, kupní, nájemní aj. Lze postoupit i smlouvu o smlouvě budoucí.

Co je postoupení smlouvy?

Postoupení smlouvy je upraveno v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (OZ) v § 1895 – § 1900 a umožňuje v případě, kdy to nevylučuje povaha věci, kterékoli smluvní straně převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo z její části třetí osobě, pokud s tím postoupená strana souhlasí a pokud nebylo doposud splněno.

 

Podmínky pro postoupení smlouvy jsou následující:

 • Souhlas postoupené strany s převodem práv a povinností
 • Smlouva nesmí být splněna
 • Postoupení smlouvy nesmí vylučovat samotná povaha věci

 

Co se při postoupení smlouvy převádí?

Předmětem postoupení jsou práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy nikoli smlouva jako taková. Výkladově se může tato část převodu smlouvy jevit atypická vzhledem k faktu, že smlouva (například smlouva o dílo) jako taková nezaniká, ale jsou postoupeny (převáděny) práva a povinnosti ze závazkového vztahu (závazku) z této smlouvy plynoucí.

Jak vzniká závazkový vztah?

Dle § 1723 OZ závazek vzniká určitou právní skutečností, nejčastěji smlouvou. Přičemž smlouva je dvoustranné nebo vícestranné právní jednání zakládající závazek. Předmětem závazku je plnění, obsah závazku je dán především smlouvou a zákonem.

Lze konstatovat, že ač je v zákoně označení „postoupení smlouvy“, smlouva jako taková se nepostupuje. Postoupením smlouvy se mění pouze strana závazku.

Nová strana závazkového vztahu se jmenuje postupník a vstupuje na místo původní strany závazkového vztahu, kterým je postupitel.

 Postoupením smlouvy přechází na postupníka práva a povinnosti ze závazkového vztahu, který vznikl z postupované smlouvy.

Zcela jistě v tomto momentě lze doporučit, aby v rámci postoupení smlouvy bylo jasně formulováno, zdali přechází na postupníka veškerá práva a povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu, nebo jen některá, případně která.

 Částečné postoupení smlouvy

Postupník a postupitel se mohu dohodnout, že dojde jen k částečnému postoupení smlouvy. V takovém případě postupník vstoupí jen do některých práv a povinností postupitele a smluvní stranou budou oba, ale každý pro jiná práva a povinnosti.

Jako příklad částečného postoupení smlouvy (smlouvy o dílo) může být rozdělení plnění ze smlouvy. Například zhotovitel díla může být subjekt odlišný od toho, kdo bude realizovat následný servis.

 Splnění podmínek pro postoupení smlouvy

1) Jako první podmínka je souhlas postoupené strany. Dle § 1897 OZ je postoupení smlouvy vůči postoupené straně účinné od jejího souhlasu. I když se i tato část postoupení smlouvy jeví jako jasná, má svá specifika.

 • Souhlas udělený předem

Souhlas může být udělen před uzavřením smlouvy o postoupení. Může být též obsažen ve smlouvě, která se postupuje. V takovém případě účinnost postoupení vůči postoupené straně nastává okamžikem, kdy je jí postupitelem (původní strana) oznámeno nebo postupníkem (nová strana) prokázáno postoupení smlouvy.

 • Souhlas udělený následně

Pokud je souhlas s postoupením smlouvy udělen následně po uzavření smlouvy o postoupení, nastávají účinky postoupení vůči postoupené straně od jejího souhlasu. Zákon žádnou lhůtu pro vyjádření se nestanovuje. Je však možné, že si postupník nebo postupitel lhůtu k udělení souhlasu určí s tím, že po jejím marném uplynutí postoupená strana ztratí právo k udělení (ne)souhlasu.

 • Nesouhlas

Postoupená strana má právo postoupení smlouvy odmítnout. V takovém případě smlouva o postoupení není neplatná, ale je vůči postoupené straně neúčinná. Bude zakládat vztah pouze mezi postupitelem a postupníkem s případnou odpovědností za situaci, že k postoupení smlouvy nedošlo.

2) Smlouva nesmí být splněna. Postoupit nelze smlouvu či tu část smlouvy, která byla splněna. V případě trvajících nebo pravidelně se opakujících plnění lze též postoupit jen to, co ještě nebylo plněno.

3) Postoupení smlouvy nesmí vylučovat samotná povaha věci. Zákonodárce měl na paměti zejména plnění, která jsou natolik specifická, že vylučují vlastní postoupení smlouvy. Mohou to být umělecké smlouvy s osobní účastí konkrétní osoby a podobně.

Co je třeba mít na paměti při postoupení smlouvy?

V momentě účinnosti smlouvy nebo dohody o postoupení se dle § 1898 OZ postupitel (původní strana smlouvy) osvobozuje od svých povinností v rozsahu postoupení. Končí mu závazek plnit své smluvní povinnosti (je osvobozen), které ze závazkového vztahu z postupované smlouvy vzešly. Jedná se o velice zásadní okamžik v rámci postoupení smlouvy, protože nově bude mít povinnost plnit postupník, se kterým nebyla postupovaná smlouva na počátku uzavřena.

Doporučuji zvážit vyloučení osvobození tím, že jej postupovaná strana v prohlášení odmítne dle § 1899 odst. 1 OZ. Důsledkem odmítnutí je možnost vyzvat k plnění postupitele (původní stranu smlouvy) v případě, kdy by došlo k neplnění ze strany postupníka. Lhůta pro odmítnutí osvobození je 15 dnů ode dne, kdy se postoupená strana dozvěděla nebo kdy musela zjistit, že postupník neplní převzaté povinnosti.

Výše popsaný postup je svých charakterem dispozitivní. Pro případ, že postoupená strana chce mít možnost odmítnout osvobození, doporučuji se ujistit, že nebyla tato možnost upravena odlišně ve smlouvě o postoupení.

 

Závěrečná doručení při postoupení smlouvy, aneb na co si dát pozor

Postoupení smluv v praxi může doprovázet řada otazníků.

 • jakou podobu bude mít dohoda (smlouva) o postoupení; nabízí se dvojstranná nebo trojstranná smlouva s tím, že některé zdroje uvádí výhody trojstranné smlouvy ve vztahu k časové i obsahové stránce postoupení; jiné zdroje se přiklání ke dvoustranné dohodě a souhlas postoupené strany doporučují evidovat samostatně nebo připojit k uzavřené dohodě o postoupení;
 • jaká práva a jaké povinnosti ze závazkového vztahu přechází; tj. veškerá či jen některá;
 • kdy přesně dochází k postoupení smlouvy; každá ze stran by měla mít jasno, kdy přesně k přechodu práv a povinností dochází a kdy nastává účinnost smlouvy o postoupení (nemusí se shodovat);
 • jak postupovat v případě, že postupník neplní závazek; vyzvat postupníka k plnění a odmítnout postupiteli osvobození od plnění;
 • jaká je lhůta pro odmítnutí; 15 dnů ode dne, kdy se postoupená strana dozvěděla nebo měla dozvědět, že postupník neplní;
 • organizační; koho nově kontaktovat, komu a kam hradit za uskutečněná plnění, kde reklamovat, kdy, kdo, komu předává dokumentaci atd.;
 • odpovědnost za vady; jak stanovit přesná pravidla a podmínky;
 • jaká je úplatnost za postoupení smlouvy včetně vzájemného vypořádání s ohledem na již poskytnutá plnění a budoucí odpovědnost;
 • otázka účetního a daňového dopadu; naše zkušenost je taková, že účetní a daňové hledisko bývá složitější, než se může na první pohled zdát.

 

Pokud si nevíte rady, obraťte se na naši advokátní kancelář:  info@ak-becvar.cz

Pokud máte zájem odebírat příspěvky našeho blogu, přihlaste se k jejich odběru. Pokud máte tip na zajímavé téma, dejte nám vědět. Jsme tu pro Vás https://www.ak-becvar.cz/kategorie/blog/

Je možné, že Vám upozornění na nový článek přistane v hromadné poště nebo v newsletters. Stačí si jej přesunout do doručené pošty, kde ho lépe uvidíte. Děkujeme za Vaši přízeň a spolupráci.

Tým advokátní kanceláře.

Postoupení smlouvy

Dobrá advokátní úschova

Advokátní úschova peněz

 

Úschova peněz je jedním z atraktivních, a současně nejúčinnějších prostředků, jak zajistit bezpečný převod financí. Proto považujeme za důležité navázat na náš minulý příspěvek na blogu o advokátní úschově a v krátkosti  se tomuto tématu zavěnovat.

Úschova

Úschova je ukotvena v občanském zákoníku v § 2402 a násl. Konkrétně se jedná o službu, kdy se nezávislá osoba schovatele zaváže převzít a opatrovat určitou věc pro osobu uschovatele. Tento dvoustranný právní poměr vzniká na základě smlouvy o úschově. Schovatel se smlouvou o úschově zavazuje chovat k opatrovanému předmětu s pečlivostí tak, aby na něm nevznikla žádná škoda. V případě, že škoda na předmětu vznikne, je schovatel povinen tuto škodu uschovateli nahradit. Za úschovu schovateli většinou přísluší finanční náhrada.

Předmětem úschovy může být prakticky jakákoli věc. Nejčastěji se jedná o úschovu peněz.

Využitelnost úschovy peněz

Nepsaným pravidlem je využití úschovy peněz při nákupu nemovitostí.  Svoje místo může zaujímat například i při koupi vozidla. Většinou vždy, kdy se kupní cena nehradí současně s předáním kupované věci.

Druhy úschovy peněz dle osoby schovatele

V případě úschovy peněz se nabízí hned několik možností, u koho lze peníze uschovat. V dané spojitosti se tedy může jednat o notářskou úschovu, kde je v pozici schovatele notář, o bankovní úschovu, kde je schovatelem přímo banka.

Advokátní úschova je pak taková úschova, kde v pozici schovatele je advokát.

Jak přesně funguje advokátní úschova peněz?

Advokátní úschova je upravena v § 56 a § 56a  zákon o advokacii

Praktický příklad fungování advokátní úschovy peněz při nákupu nemovité věci si ukážeme na příkladu koupě nemovitosti:

Kupující uzavře smlouvu o koupi nemovitosti s jejím prodejcem. Mezi podepsáním kupní smlouvy a zapsáním z ní plynoucího vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí vzniká časová prodleva. A právě to je doba, kdy by měla být složená a zaplacená kupní cena nemovitosti chráněna pro případ, že by k zápisu do katastru nemovitostí nedošlo, a tudíž by nebylo převedeno vlastnické právo.

Advokát se nachází v pozici třetí nezávislé osoby, která převáděné peníze „zajistí“ na speciálním účtu advokátní úschovy po dobu, než bude vlastnické právo kupujícího zapsáno do katastru nemovitostí. Výhoda nezávislé třetí strany spočívá v tom, že v případě, že smluvené předpoklady z kupní smlouvy nejsou splněny, finanční prostředky advokát vrátí zpět kupujícímu.

Jedná se o ideální řešení pro všechny, kteří chtějí využít bezpečný, spolehlivý a výhodný způsob zaplacení kupní ceny

 

Jak se dobrá úschova liší od jiných úschov?

Dobrá úschova poskytuje cenově dostupnou, férovou, bezpečnou a flexibilní úschovu peněz.

 • Cenová dostupnost: na stránkách http://www.dobrauschova.cz je kalkulačka, na které si klient spočítá cenu advokátní úschovy peněz jednoduše tím, že si zadá výši částky, kterou požaduje do advokátní úschovy složit.

Cenu advokátní úschovy znáte předem.

 • Férová úschova peněz: cena za službu dobré advokátní úschovy se odvíjí od výše uschované částky.

Nikdy neplatíte zbytečně vysokou cenu v případě menšího objemu složených finančních prostředků.

 • Bezpečná úschova peněz: advokátní úschova peněz je realizována na bankovních účtech u renomovaných bank. O veškerém pohybu finančních prostředků jsou klienti vždy bezprostředně informováni. Bezpečnost Vašich peněz je naší prioritou.

Kdykoli si můžete odkontrolovat zůstatek svého úschovního účtu.

 • Flexibilní úschova peněz: Reagujeme rychle a pohotově. Svěřené finanční prostředky jsou po splnění veškerých podmínek co nejrychleji na účtech našich klientů.

Ve smlouvě o úschově garantujeme rychlou výplatu finančních prostředků z dobré úschovy.

 

Příklad dobré úschovy peněz:

Úschova 1.000.000 Kč je u naší advokátní kanceláře zpoplatněn částkou 1.500 Kč za vypracování smlouvy o úschově a 0,1% z objemu úschovy. Celková cena 2.500 Kč.

Stejná úschova zpoplatněná dle notářského tarifu je 5.600 Kč.

Ušetřená částka je 3.100 Kč při stejné garanci zajištění.

 

V případě, že máte zájem využít služeb naší advokátní úschovy, kontaktujte nás na https://www.ak-becvar.cz/uschova-penez/ nebo na https://dobrauschova.cz/

Celkovou cenu za využití dobré úschovy si můžete spočítat na naší kalkulačce https://www.ak-becvar.cz/uschova-penez/ nebo na https://dobrauschova.cz/

Postoupení smlouvy

Nákup nemovitosti

Nákup nemovitosti

Nákup nemovitosti patří mezi specifické a finančně velmi náročné obchodní transakce, které jsou doprovázeny mnoha úskalími. Je dobré je eliminovat již na samém počátku. Rad „jak na to“ není nikdy dost.  

V dnešním příspěvku se zaměříme na rozsudek Nejvyššího soudu a zodpovíme otázku, zdali je třeba, aby si kupec si v rámci opatrnosti zjišťoval na stavebním úřadě stav kolaudace či existenci stavebního povolení k dané nemovitosti. Co když nakupujete novostavbu? Je třeba požadovat kolaudační rozhodnutí od prodávajícího, že je stavba jako „novostavba“ zkolaudována? Nebo, že bylo vydáno stavební povolení?

Často bývá na kupujícího vyvíjen časový tlak pro rozhodnutí, zdali danou nemovitost koupí či ne. Zjistit si předem všechny důležité informace od technického stavu nemovitosti, případné závady, výměry až po možné právní vady, zajistit si eventuální financování pro nákup nemovitosti je časově i organizačně namáhavé. Zcela jistě je nutné být obezřetný, ale mnohdy je to i z důvodů právní či odborné neznalosti nemožné.

V této souvislosti upozorňujeme na velmi zajímavý judikát týkající se běžné opatrnosti při koupi nemovitosti. Dle rozsudku Nejvyššího soudu (sp. zn. 22 Cdo 2616/2021) tento explicitně dovodil, že se jednání kupujícího „[…] zpravidla nevymyká běžné opatrnosti, jestliže kupující neověří údaje o existenci stavebního povolení či kolaudace stavby.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí přiklonil na stranu kupujícího. Pokud nevyplývají okolnosti, ze kterých plyne jasná pochybnost o tom, zdali stavba má příslušná veřejnoprávní povolení (např. z jednání stran, či ze stavu budovy), nemá kupující takové údaje povinnost u příslušného úřadu ani ověřovat. Naopak je na prodávajícím, aby jej v souladu se zásadou poctivosti na takovou skutečnost upozornil. Pokud se tak nestane, uvádí tím prodejce kupujícího v omyl.

Naše další 3 tipy pro zájemce o koupi nemovitosti

 1. Informačně vytěžit majitele nebo realitní kancelář
 • Mějte seznam otázek, které považujete za důležité a chcete, aby byly před koupí nemovitosti zodpovězeny. Nejlépe písemně. Jedna z klíčových povinností realitní kanceláře je informační povinnost, vyplývající ze zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování, konkrétně ust. § 12 a násl. Realitní kancelář je povinna Vám poskytnout nejen informace ke konkrétní nemovitosti, a to o veškerých závadách a omezeních váznoucích na předmětu převodu, nebo na jejím užívání a požívání, které plynou z veřejných seznamů (např. katastr nemovitostí), ale především i o těch, o kterých by realitní kancelář s ohledem na svoji odbornost měla vědět.
 1. Zakořenit konkrétní požadavek přímo do kupní smlouvy
 • V případě, že se ucházíte o nemovitost s nějakou specifickou vlastností, je dobré danou vlastnost zakomponovat rovnou do kupní smlouvy. To pak zvýší míru jistoty, že dostanete opravdu to, co od nemovitosti čekáte a v případě sporů Vám poskytne větší míru ochrany. Může se jednat například o výměru. Pokud se prodává nemovitost o nějaké výměře a cena nemovitosti se od této výměry odvíjí, je vhodné ji v kupní smlouvě uvést.
 1. Odborná kontrola smluv
 • Kontrola smluv odborníkem, a to zejména samotné smlouvy kupní, dále pak smlouvy o úschově a případně i smlouvy rezervační, je důležitou položkou na cestě za úspěšnou a spokojenou koupí nemovité věci. Právní profesionál má řadu zkušeností, které využije ve Váš prospěch. Věřte, že na straně realitních kanceláří jsou odborníci, kteří nabyté zkušenosti využívají zejména ve svůj prospěch, aby danou nemovitost co nejrychleji a nejvýhodněji prodali. V případě zájmu se na nás můžete obrátit, rádi Vám s nákupem nemovitosti pomůžeme. Realitním právem se zabýváme https://www.ak-becvar.cz.

 

 Pokud si nevíte rady a potřebujete odbornou pomoc, obraťte se na naši advokátní kancelář:  info@ak-becvar.cz

Pokud máte zájem odebírat příspěvky našeho blogu, přihlaste se k jejich odběru. Pokud máte tip na zajímavé téma, dejte nám vědět. Jsme tu pro Vás https://www.ak-becvar.cz/kategorie/blog/

Je možné, že Vám upozornění na nový článek přistane v hromadné poště nebo v newsletters. Stačí si jej přesunout do doručené pošty, kde ho lépe uvidíte. Děkujeme za Vaši přízeň a spolupráci.

Tým advokátní kanceláře.

 

 

 

Postoupení smlouvy

Úspěšná reklamace podle nových pravidel

Dne 6. 1. 2023 nabyla účinnosti novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku, která přinesla řadu významných změn týkajících se práv a povinností spotřebitele a obchodníka. Předmětem nové úpravy je například nakupování v e-shopech, kdy je prodávající povinen zajistit povědomí spotřebitele o tom, že se zavazuje k zaplacení. Novela dále upravuje pravidla pro zveřejňování recenzí, které jsou často nepodložené a slouží jako reklamní trik. To již není dle nových pravidel možné.

Dnešní příspěvek je zaměřen na změny, které se dotkly podmínek reklamace. Víte, jak reklamovat vady zboží podle nových pravidel?

 

Reklamace zboží a služeb

Snad každý z nás se ve svém životě setkal s tím, že věc, kterou si koupil a odnesl domů, následně z nějakého důvodu a bez naší viny přestala sloužit svému kýženému účelu. Ať se již jedná o odlepenou podrážku od pohorek po dvou výletech do přírody, či telefon, který se kvůli latentní výrobní vadě ani nerozjel… další postup je jasný – chceme narovnat bezpráví, které se nám přihodilo. Proto naše kroky vedou zpátky k prodejci, požadujíc nějakou kompenzaci či nápravu.

Reklamace je tedy postupem, jehož prostřednictvím usilujeme o nápravu vady spojené s nakoupenou službou či zbožím. S reklamací rovněž souvisí pojem tzv. spotřebitelského režimu. Pro něj je charakteristické to, že právní vztah (a z něho plynoucí závazky) vzniká mezi stranou prodávající a stranou kupující.

Strana prodávající je zpravidla podnikatel, který nabízí své služby nebo zboží ke koupi. Na druhé straně stojí strana kupující jako spotřebitel, který nakupuje pro svou soukromou potřebu.

Je důležité si uvědomit, že tyto strany fakticky nemají zcela rovné postavení. Postavení podnikatele je v mnoha ohledech silnější, než postavení kupujícího/spotřebitele. Právě proto bylo spotřebiteli nutné vytvořit de facto „umělou“ právní podporu, za účelem vyrovnání tohoto jejich fakticky nerovného postavení. K tomu slouží právní úprava ochrany spotřebitele, která je obecně upravená v občanském zákoníku (§ 2158 a násl.) a konkrétněji v zákoně o ochraně spotřebitele.

Práva z vadného plnění

Reklamací se odborně rozumí uplatnění práv z vadného plnění.

Naproti uplatňovaného práva z vadného plnění kupujícím stojí odpovědnost prodávajícího za závady na prodaném zboží/službě. V dané návaznosti je nutné uvést, že existují dva typy odpovědnosti – odpovědnost za vady a záruka za jakost. Určení konkrétního typu odpovědnosti je důležité pro zjištění rámce podmínek, za kterých můžeme vyžadovat reklamaci.

Odpovědnost za vady

Odpovědnost za vady se dá představit jako zákonem daná záruka, v jejímž rámci je kupující dle § 2165 OZ oprávněn „vytknout vadu, která se na věci projeví do dvou let.“ OZ v § 2167 dále upřesňuje, že právo z vadného plnění nenáleží tomu, kdo vadu na věci sám způsobil. Vadou není ani to, když dojde k opotřebení věci jejím běžným užíváním.

Právě problematiky odpovědnosti za vady se novela výrazně dotkla.

Pozorujeme zde určité zákonem dané časové ohraničení, a to 24 měsíců. To ovšem neznamená, že po celou dobu dvou let jsme při reklamaci ve stejném postavení. První rok platí zákonná vyvratitelná domněnka, že věc byla vadná již při převzetí (původní úprava ji stanovovala pouze po dobu 6 měsíců). V tomto případě leží důkazní břemeno na prodávajícím – ten nám musí dokázat, že se vada už při převzetí nevyskytovala.

Druhý rok se nám ale jazýčky vah převrací. Je na kupujícím, aby dokázal, že vada vznikla už při převzetí, tedy např. dva roky zpátky. Právě to může představovat velký problém. V praxi je častokrát nemožné zajistit důkazy k tomu, aby obyčejný spotřebitel prokázal prodávajícímu to, že např. žárovka byla vadná už při jejím zakoupení a její nefunkčnost nebyla způsobena nevhodným nakládáním s ní.

Nově lze za vadu považovat i objektivní kritérium, že zboží je vadné i tehdy, když nemá dostatečnou životnost, kterou lze od věcí téhož druhu rozumně očekávat.

Krom toho je nově upraveno, jaká práva z vadného plnění spotřebiteli náleží a v jakém pořadí je lze uplatnit. Primárně spotřebitel může považovat odstranění vady – dle svého výběru buď výměnou věci, nebo její opravou. Prodávající nicméně může opravu věci odmítnout, pokud by náklady s ní spojené byly nemožné, či nepřiměřeně vysoké. V takovém případě může kupující vyžadovat přiměřenou slevu (rozdíl hodnoty věci s vadou a hodnoty jakou by měla tatáž věc bez vady), popřípadě od smlouvy odstoupit úplně. Tak může činit i z jiných důvodů, a to, pokud se vada projeví opakovaně, nebo zda je již z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v rámci nejzazší zákonem stanovené 30denní lhůty.

Záruka za jakost

Zárukou za jakost se rozumí jednostranné prohlášení poskytovatele záruky – prodávajícího, kterým se zavazuje poskytnout kupujícímu určité plnění v případě, že prodané zboží nebude/přestane mít určité vlastnosti. Důležité je, že zmíněná záruka nevzniká ze zákona, ale z vůle prodávající strany. Dá se tedy považovat za určitý nadstandard, který je poskytovatelem dán ještě nad rámec zákonné odpovědnosti za vady. Jedná se např. o doživotní záruku prodejce elektroniky, který se vám zaváže k bezplatné výměně sluchátek, které se rozbijí. Samozřejmě – nic není zadarmo, častokrát si za takový typ záruky musíte připlatit a častokrát je cena za takovou záruku nepřiměřená.

Při tomhle typu ochrany je důležité zmínit, že poskytovatel záruky musí vydat v textové podobě potvrzení o záruce za jakost – tzv. záruční list. Ten musí být sepsán jasným a srozumitelným jazykem a vydán kupujícímu nejpozději při převzetí věci. Zárukou za jakost není nikterak dotčena zákonná odpovědnost za vady!

Můžeme se setkat s případy, kdy prodejce uvádí v podmínkách, že poskytuje dvouletou záruku. Často tím ale myslí pouze zákonnou odpovědnost za vady, což je de facto terminologická chyba. Při neobdržení záručního listu v textové podobě nemám od podnikatele poskytnutou záruku.

Úspěšná reklamace podle nových pravidel

Výše jsme si vykreslili teoretické, zákonem stanovené podmínky reklamace. Důležitá změna se týká prvních 12 měsíců, kdy existuje vyvratitelná domněnka, že reklamovaná vada existovala na zboží již při jeho převzetí. Kupující je v silnějším postavení, prodávající musí prokázat opak. Během druhých 12 měsíců se situace obrací a kupující je ve slabším postavení. To však neznamená, že nemůže i v této době vadu vytknout a úspěšně reklamovat. Jak by tento proces uplatňování práva z vadného plnění měl prakticky vypadat?

Prokazování nákupu:

Probíhá u obchodníka obvykle přes účtenku, dodací list, fakturu či daňový doklad. V případě, že takové doklady nejsou, je možné využít doklad o provedené úhradě jakým je bankovní výpis, či využít svědectví jiné osoby. Reklamovat lze na jakékoliv prodejně daného obchodníka nebo v místě k tomu určeném.

Vyřízení reklamace:

V provozovně musí být vždy přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací (nejčastěji prodejce). Ten je povinen rozhodnout o provedení reklamace ihned, či v případě složitějšího případu ve lhůtě 3 dnů. Vlastní vyřízení reklamace včetně případného odstranění vady či odborného posouzení musí proběhnout bez zbytečného odkladu, nejpozději ve 30denní lhůtě. V této lhůtě je rovněž nutné vyrozumět spotřebitele o způsobu, jakým byla reklamace vyřízena. Pozor na to, když prodávající upozorní spotřebitele, že se o výsledek reklamace musí zajímat sám a že pokud tak neučiní, bude snášet důsledky z toho plynoucí. Takový postup je dle ústavního soudu přípustný.

Nedodržení třicetidenní lhůty je podstatným porušením smlouvy a kupující má právo od smlouvy odstoupit a požadovat peníze zpět.

Náklady spojené s reklamací:

V případě, že vzniknou kupujícímu náklady spojené s uplatněním reklamace, má právo požadovat od prodávajícího jejich náhradu. Často se stane, že prodávající odmítne uznat, že z jeho strany došlo k vadnému plnění a reklamaci zamítne. V takovém případě si kupující může nechat zpracovat znalecký posudek a náklady na něj lze považovat vjedno za náklady spojené s reklamací. Přitom nelze na kupujícím požadovat, aby si našel znalce co nejlevnějšího.

Možnost odstoupení od smlouvy:

Výše jsme si podmínky odstoupení od smlouvy uvedli, přesto si je zde ještě připomeneme. Odstoupení od smlouvy je možné v případě, že:

 • reklamace nebyla vyřízena v zákonné třicetidenní lhůtě, nebo její nevyřízení ve lhůtě bylo od počátku z okolností/z prohlášení prodejce jasné,
 • vada se opakuje – v případě, že se stejná vada objeví třikrát, má kupující právo odstoupit od smlouvy,
 • zboží má větší množství vad, tj. tři vady současně.

Ve 14denní lhůtě je možné odstoupit od kupní smlouvy v případě nákupů na dálku. Typicky se bude jednat o objednávky na různých e-shopech. Lhůta počíná běžet dnem, kdy došlo k převzetí zboží.

Na koho se v případě potíží obrátit?

Důležité je se při snaze úspěšné reklamace vadného zboží nenechat odbít. Je-li z chování obchodníka zjevné, že nemá vůli reklamaci řádně projednat a vyřídit, je možné se obrátit na Českou obchodní inspekci. Pokud spotřebitel není s vyřízením reklamace spokojen a je mu reklamace zamítnuta nebo jsou jeho nároky uspokojeny jen částečně, dochází k občanskoprávnímu sporu. Ten je možné řešit prostřednictvím ČOI cestou mimosoudního řešení sporů. Pokud se nepodaří spor vyřešit tímto způsobem, nezbývá než se obrátit na soud.

Pokud si stále nejste jistí jak postupovat, existuje informační web PRŮVODCE PRO SPOTŘEBITELE | MPO vytvořený Ministerstvem průmyslu a obchodu za účelem pomoci se spotřebitelským problémem.

 Pokud si nevíte rady, obraťte se na naši advokátní kancelář:  info@ak-becvar.cz

Pokud máte zájem odebírat příspěvky našeho blogu, přihlaste se k jejich odběru. Pokud máte tip na zajímavé téma, dejte nám vědět. Jsme tu pro Vás https://www.ak-becvar.cz/kategorie/blog/

Je možné, že Vám upozornění na nový článek přistane v hromadné poště nebo v newsletters. Stačí si jej přesunout do doručené pošty, kde ho lépe uvidíte. Děkujeme za Vaši přízeň a spolupráci.

Tým advokátní kanceláře.

Postoupení smlouvy

Uznání dluhu

V dnešním příspěvku krátce osvětlím problematiku tzv. uznání dluhu. Co je uznání dluhu, kdy lze tento právní institut využít a jaký je jeho význam? Tak kupříkladu. Zapůjčili jste někomu finanční obnos? Využijte možnost utvrzení dluhu institutem uznání dluhu a současně sepište dohodu o splacení zápůjčky.

Uznání dluhu

Uznání dluhu je upraveno v občanském zákoníku v § 2053 a představuje tzv. utvrzení dluhu. Jedná se o jednostranný právní úkon dlužníka vůči věřiteli v písemné formě, v rámci kterého je ze strany dlužníka ve prospěch věřitele založena právní domněnka, že v okamžiku uznání dluhu tento existoval, a to v rozsahu jeho uznání.

Vyvratitelná právní domněnka znamená, že v případě, že by s uznáním dluhu dlužník nesouhlasil co do důvodu a výše, musí takové tvrzení prokázat. V případném sporu je důkazní břemeno na straně dlužníka. Jinak soud bude považovat dluh za prokázaný. Věřitel může soudu navrhnout vydání platebního rozkazu. Tento postup výrazně zkrátí délku soudního řízení.

Uznání dluhu lze využít tehdy, pokud dluh v okamžiku jeho uznání existoval (i promlčený). Dluh může být jak peněžitý, tak i nepeněžitý.

Náležitosti uznání dluhu

 • Přesné označení dlužníka a věřitele;
 • Identifikace důvodu dluhu a jeho výše; nestačí jen pouhé konstatování, že dluh existoval, ale musí být jasný důvod (například smlouva o zápůjčce) a konkrétní výše (například 100.000 Kč);
 • Projev vůle dlužníka uznat dluh, respektive příslib dlužníka dluh uhradit.

Význam uznání dluhu

Zásadní význam uznání dluhu je založení právní domněnky, že v momentě uznání dluhu tento existoval. Současně uznání dluhu ovlivňuje běh promlčecí lhůty, více též § 639 občanského zákoníku. Obecná promlčecí lhůta jsou tři roky. Uznáním dluhu dochází k přerušení běhu promlčecí lhůty a začíná běžet nová desetiletá promlčecí lhůta. Pokud by dlužník takto uznal již promlčený dluh, dojde k obnovení nároku věřitele s novou desetiletou promlčecí lhůtou.

Dohoda o splacení dluhu

Dohoda o splacení dluhu může být součástí uznání dluhu. Dohoda je dvoustranný právní akt mezi dlužníkem a věřitelem, předmětem dohody jsou podmínky splacení dluhu, který byl uznán.

Závěrečné shrnutí uznání dluhu

 • K platnosti uznání dluhu se vyžaduje písemná forma, příslib dluh zaplatit, uvedení důvodu a výše dluhu;
 • Dohoda o splacení dluhu není uznání dluhu; může však být součástí uznání dluhu;
 • Uznání dluhu jedním z manželů zavazuje oba manžele v případě, že se jedná o jejich společný dluh a úkon uznání dluhu jednoho z nich s ohledem na výši dluhu lze považovat za běžnou záležitost;
 • Uznat nepromlčený dluh lze i konkludentně částečným plněním dluhu nebo úhradou úroků z prodlení viz § 2054 odst.3) občanského zákoníku.

Doporučení:

 • Pokud jste v pozici dlužníka, vždy si řádně rozmyslete, zda uznání dluhu stvrdíte, souhlasíte-li s důvodem dluhu a jeho výší a zdali uznání dluhu je projev vaší svobodné vůle;
 • Pokud jste v pozici věřitele, mějte na paměti, že v případě sporu musí být dodržena písemná forma uznání dluhu včetně všech zákonných náležitostí; proto nedoporučuji využívat nahodilé vzory stažené z webu. Co však doporučuji je ověření podpisu dlužníka na uznání dluhu. 

 

 

Pokud máte zájem odebírat příspěvky našeho blogu, přihlaste se k jejich odběru. Pokud máte tip na zajímavé téma, dejte nám vědět. Jsme tu pro Vás https://www.ak-becvar.cz/kategorie/blog/

Je možné, že Vám upozornění na nový článek přistane v hromadné poště nebo v newsletters. Stačí si jej přesunout do doručené pošty, kde ho lépe uvidíte. Děkujeme za Vaši přízeň a spolupráci.

Tým advokátní kanceláře.