Chci být oddlužen.

od | 2 Čvn 2021 | Ostatní

Chci být oddlužen 

Krátký přehled toho nejdůležitějšího pro podání návrhu na oddlužení cestou naší advokátní kanceláře se dočtete níže.

Koho se oddlužení týká?

 • fyzické osoby 
 • právnické osoby 
 • OSVČ

Nejčastěji se na nás obrací fyzické osoby.

Podle § 389 insolvenčního zákona dlužník může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil oddlužením.

Jaké jsou podmínky oddlužení?

Základní podmínkou oddlužení je, aby jste návrh na povolení oddlužení podali řádně a včasDalší podmínky jsou poctivost a schopnost splácet odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce. Odměnu toho, kdo návrh sepisuje. V plné výši pohledávky na výživném ze zákona a dluhy věřitelům. Odpovědný a nikoliv nedbalý přístup k plnění všech povinností v insolvenčním řízení a nemít současně tzv. kvalifikovanou insolvenční historii.

Co je kvalifikovaná insolvenční historie?

 • jestliže v posledních 10 letech před podáním insolvenčního návrhu bylo dlužníku pravomocným rozhodnutím přiznáno osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž nebyly uspokojeny;
 • jestliže v posledních 5 letech před podáním insolvenčního návrhu byl návrh dlužníka na povolení oddlužení pravomocně zamítnut z důvodu, že je jim sledován nepoctivý záměr, nebo jestliže z téhož důvodu nebylo oddlužení schváleno nebo bylo schválené oddlužení zrušeno;
 • jestliže v posledních 3 měsících před podáním insolvenčního návrhu vzal dlužník svůj předchozí návrh na povolení oddlužení zpět;

Chci být oddlužen. Kdo sepisuje a podává návrh na oddlužení?

Pokud chcete být oddluženi, pak musíte vyhledat jednu z následujících osob, která Vám návrh na oddlužení sepíše a podá:

 • advokát, notář, soudní exekutor nebo
 • insolvenční správce nebo
 • akreditovaná osoba.

V naší advokátní kanceláři Vám návrh na oddlužení sepíšeme a podáme.

Jaké podklady budu potřebovat pro návrh na oddlužení?

Pokud chcete být oddluženi, pak pro řádné sepsání a podání návrhu od Vás budeme potřebovat řadu podkladů. Ty musíte připravit a doložit. Jejich soupis je následující:

 • osobní údaje (jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště a doručovací adresa a pro naši vzájemnou komunikaci Váš email nebo číslo mobilního telefonu),
 • očekávané příjmy dlužníka v následujících 12ti měsících,
 • údaje o příjmech dlužníka za posledních 12 měsíců ( současně i v listinné podobě, například mzdové listy, výplatní pásky, bankovní výpisy, pobírané důchody a podobně),
 • návrh způsobu oddlužení,
 • seznam majetku, (doporučujeme podrobně vypsat a doložit jejich existenci; mohou to být bankovní účty, pojistné smlouvy, výpisy z katastru nemovitostí, a podobně), popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které jste v insolvenčním řízení již dříve předložil,
 • seznam všech věřitelů a jejich pohledávek,
 • výpis z rejstříku trestů (bývá často soudem vyžadován),
 • v případě, že jste v exekuci výpis z centrální evidence exekucí v případě, exekuční titul, vyčíslení pohledávky a příkaz k úhradě nákladů ex. řízení (stačí u 2 věřitelů),
 • vypsat pozadí zadlužení, pokud jsou zápůjčky, pak smlouvy o zápůjčkách, dohody o uznání dluhu, výzvy od věřitelů, zda-li je soudem stanoveno výživné na děti včetně rozhodnutí, jaké jsou všechny existující závazky,
 • zda-li bylo v minulosti již někdy vedeno insolvenční řízení, popřípadě kdy,
 • čestné prohlášení (že budete jednat čestně, plnit podmínky oddlužení, platit pohledávky věřitelů, nezamlčovat žádné příjmy a že jste byl poučen při sepisu insolvenčního návrhu o svých povinnostech). 

Současně s tím připravíme plnou moc k zastupování klienta a podání návrhu na oddlužení. Váš podpis na plné moci musí být úředně ověřen.

Jaká je lhůta pro podání návrhu na oddlužení?

Pokud chcete být oddlužen, pak návrh na povolení oddlužení musíte podat spolu s insolvenčním návrhem. Podá-li insolvenční návrh jiná osoba, lze návrh na oddlužení podat nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku. Při doručení insolvenčního návrhu je o této skutečnosti dlužník poučen.

Pokud návrh na povolení oddlužení nebude podán řádně a včas, soud návrh automaticky odmítne. Vůbec se jím nebude po věcné stránce zabývat.

Chci být oddlužen. Jak oddlužení bude probíhat?

Pokud chcete být oddlužen, pak máte dle insolvenčního zákona dva způsoby na oddlužení:

 • plnění splátkového kalendáře a zpeněžení majetkové podstaty nebo
 • zpeněžení majetkové podstaty.

V případě oddlužení formou splátek a zpeněžení majetkové podstaty bude dlužník po dobu maximálně 5 let splácet dluh ze svých příjmů nezajištěným věřitelům měsíčními splátkami. Současně mu bude prodán jeho majetek a použit na úhradu dluhů. Konkrétní částka splátek se bude lišit dle příjmů dlužníka a počtu vyživovaných osob. Kalkulátor splátek: https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/

Prodej dlužníkova majetku je zákonně omezen. Zakazuje se prodej obvyklého vybavení domácnosti. Upozorňuji, že auto, televize nebo luxusní vybavení domácnosti do obvyklého vybavení domácnosti nepatří. Obecná podmínka je stav a cena věci. Též upozorňuji na ochranu obydlí. To může být chráněno jen při plnění splátkového kalendáře a zpeněžením majetkové podstaty. Zajištěný věřitel má navíc právo dát pokyn ke zpeněžení i takového obydlí, které by jinak kvůli své hodnotě chráněno bylo.

Zajištění věřitelé (jako jsou velmi často banky) jsou uspokojení z prodeje zajištěné věci. Tedy i z prodeje zajištěné nemovitosti. Je to jejich právo, nikoli povinnost. Doporučuji kontaktovat zajištěného věřitele před podáním návrhu na povolení oddlužení a dohodnout se na možném dalším postupu bez prodeje zajištěné nemovitosti. Rozhodnutí zajištěného věřitele nemůžeme ovlivnit.

Jak může vypadat splátkový kalendář pro oddlužení?

 • zaplatí 100 % pohledávek nezajištěných věřitelů;
 • během 3 let zaplatí nejméně 60 % pohledávek nezajištěných věřitelů;
 • během 5 let vynaloží veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, aby zaplatil pohledávky věřitelů; 

Nově se zavádí možnost prodloužení nebo přerušení splátek, o čemž rozhoduje insolvenční soud. 

Lze pro podání návrhu na oddlužení využít našich online služeb?

Naše online služby je možné využít pro přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení. Pro případ podání insolvenčního návrhu, jehož součástí bude návrh na oddlužení, nás kontaktujte telefonicky nebo emailem. Na poskytované služby vyžadujeme zálohu předem. 

online služby: https://www.ak-becvar.cz/online-pravni-sluzby/

insolvenční zákon: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-182

informace k oddlužení: https://insolvence.justice.cz/jak-ven-z-dluhove-pasti/oddluzeni/

Nebojte se oddlužení. Pro mnohé přináší úlevu a naději na život bez dluhů.

 

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec