Darovací smlouva na nemovitost a daně

od | 13 Kvě 2021 | Realitní právo

Darovací smlouva na nemovitost a daně.

Dnešní téma se týká všech, kteří se chystají k bezúplatnému převodu nemovitosti. Určitá výhoda je možnost osvobození od placení daně z příjmů pro skupinu osob dle zákona o daních z příjmů. O darováni v obecné rovině jsem již v minulosti psal a článek je možné dohledat na https://www.ak-becvar.cz/darovani-versus-usluha/.

Darovací smlouva na nemovitost, kdo je nejčastěji osvobozen:

  • manžel, manželka
  • příbuzní v linii přímé a to jak předci, tak i potomci; praděd, děd, otec, syn, vnuk, pravnuk
  • příbuzní v linii vedlejší, tedy sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety; příbuzenství v linii vedlejší definuje občanský zákoník v §772 odst.2 jako: ” osoby jsou příbuzné ve vedlejší linii, mají-li společného předka, ale přitom nepocházejí jedna od druhé

Upozorňuji na to, že se musí jednat o pokrevní příbuzenství, tedy v případě například synovce se musí jednat o takového strýce, který je sourozencem jednoho z rodičů tohoto synovce. Přiženěný strýc podmínku pokrevnosti nesplňuje. Bratranci a sestřenice jsou již v tak vysokém stupni příbuzenství, že se též do osvobození jako příbuzní ve vedlejší linii nedostanou. Stejně tak prastrýc nebo prasynovec.

  • příbuzní v tzv. švagrovském vztahu, což jsou manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů; příbuzenství v této skupině definuje občanský zákoník v §774: “Vznikem manželství vznikne švagrovství mezi jedním manželem a příbuznými druhého manžela; v jaké linii a v jakém stupni je někdo příbuzný s jedním manželem, v takové linii a v takovém stupni je sešvagřen s druhým manželem. Zanikne-li manželství smrtí jednoho z manželů, švagrovství tím nezaniká“.
  • osoba nepříbuzná, která s dárcem žila nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu (daru) ve společné hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečovala o domácnost nebo byla na dárce odkázána výživou; společnou domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Podmínky jsou kumulativní, tj. musí se jednat o minimálně dvě fyzické osoby, musí spolu trvale žít a společně uhrazovat náklady na své potřeby ( nebo se jedná o osoby odkázané výživou na osobu, se kterou žijí). Osoby tedy nemusí být v příbuzenském stavu. Je vyloučeno, aby jedna fyzická osoba byla současně trvale ve více domácnostech.

Pro úplnost dodávám, že další daňová povinnost týkající se obdarovaného (vlastníka nemovitosti) je daň z nemovitostí. Tu bude platit nový vlastník vždy, daňové přiznání se odevzdává následující rok po roce, kdy k vlastnictví došlo a to do začátku února. V roce 2021 bylo možné podat daňové přiznání až do prvního dubna. Daňové přiznání se podává jen jednou a to při pořízení nemovitosti. 

Darovací smlouvu na nemovitost Vám rádi zpracujeme. V případě on-line služeb cenu znáte předem. Podívejte se na náš web v části online služby. https://www.ak-becvar.cz/e-shop/

 

 

 

 

 

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec