Desatero pro těhotné zaměstnankyně – díl IV.

od | 16 Čvn 2021 | Pracovní právo

V další, již čtvrté části desatera pro zaměstnané nastávající maminky se tentokrát věnuji tématu převedení na jinou práci. Navazuji tak na část, kde jsem psal o zákonných možnostem úpravy pracovní doby //www.ak-becvar.cz/desatero-pro-tehotne-zamestnankyne-dil-iii/ a zvláštním pracovním podmínkám těhotných zaměstnankyň //www.ak-becvar.cz/desatero-pro-tehotne-zamestnankyne-dil-ii/ . První část desatera byla věnována zákazu výpovědi a jeho výjimek //www.ak-becvar.cz/desatero-pro-tehotne-zamestnankyne-dil-i/

Těhotné zaměstnankyně a převedení na jinou práci

Těhotná žena má právo na převedení na jinou práci v případě, že koná práci, která je těhotným ženám zakázána nebo, která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství. Pravidlo vychází z ustanovení § 241 odst. 1) zákoníku práce.

Pokud bude těhotná zaměstnankyně převedena na jinou práci s nižším ohodnocením, má nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství. No a pokud zaměstnavatel pro nastávající maminku vhodnější práci nemá, jedná se o překážku v práci na jeho straně. V takovém případě má těhotná zaměstnankyně nárok na náhradu mzdy ve výši 100 %. Viz také ustanovení § 239 odst. 3) zákoníku práce. 

Výplata vyrovnávacího příspěvku v těhotenství se realizuje na základě potvrzení. To předkládá zaměstnavatel příslušné správě sociálního zabezpečení za každý měsíc, kdy byla zaměstnankyně převedena na jinou práci a uplatnila na tuto dávku nárok. Dávka se vyplácí nejdéle do 6 týdnů před porodem. Více také ustanovení § 42 zákon č. 187/2006 Sb., zákon o nemocenském pojištění.  Tiskopis lze stáhnout na uvedené adrese: https://eportal.cssz.cz/documents/20122/35802/PVPTM.pdf/bf5dc26e-03b6-a5ab-f043-aeda6d37c0bb?t=1597915001444

Dotaz: Jsem těhotná zaměstnankyně a zajímal by mě seznam zakázaných prací a pracovišť. Kde ho mohu najít? A pokud na takovém pracovišti pracuji, jak mám posupovat? 

Odpověď: Zakázané práce a pracoviště pro těhotné ženy jsou uvedeny v ustanovení §2 vyhlášky  č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích.  Zde se dočtete, jaké práce jsou těhotným ženám zakázané. V této souvislosti je třeba zmínit, že pokud na takém místě pracujete, je třeba bezodkladně oznámit svému zaměstnavateli, že jste těhotná a písemně zažádat o převedení na jinou práci. Seznam prací a pracovišť uvádím níže:

 1. a) rizikové
 2. b) vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů,
 3. c) vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce podle jiného právního předpisu upravujícího podmínky ochrany zdraví při práci
 4. při nichž minutový přípustný energetický výdej překračuje 14,5 kJ/minutu a průměrný směnový energetický výdej překračuje 3,4 MJ,
 5. spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci překračuje 10 kg nebo při časté manipulaci 5 kg,
 6. při nichž směnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene překračuje 2 000 kg za průměrnou směnu,
 7. vykonávané vsedě, spojené s častým zvedáním nebo přenášením břemene o hmotnosti vyšší než 2 kg,
 8. spojené se zaujímáním pracovní polohy v hlubokém předklonu, vkleče, v dřepu, vleže, ve stoji na špičkách, s rukama nad výškou ramen, s rotací trupu nebo úklony trupu o více než 10 stupňů, jde-li o opakující se pracovní úkony,
 9. spojené s tlakem na břicho,
 10. při nichž nelze upravit parametry pracovního místa s ohledem na antropometrické změny těla,
 11. vykonávané v pracovní poloze vstoje nebo vsedě s převahou statické složky práce bez možnosti její změny,
 12. spojené s přepravou břemene pomocí jednoduchého bezmotorového prostředku, při nichž je vynakládaná tažná síla 115 N nebo tlačná síla vyšší než 160 N,
 13. d) vykonávané ve vnuceném pracovním tempu,
 14. e) při nichž by mohly být vystaveny rázům,
 15. f) spojené s expozicí celkovým horizontálním nebo vertikálním vibracím, překračujícím přípustný expoziční limit snížený o 10 dB,
 16. g) spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím označovaným standardními větami označujícími specifickou rizikovost podle jiného právního předpisu upravujícího chemické látky nebo chemické směsi nebo standardními větami o nebezpečnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie (způsobujícím akutní nebo chronické otravy s těžkými anebo nevratnými účinky pro zdraví, klasifikovaným jako karcinogen, klasifikovaným jako mutagen, toxickým pro reprodukci s účinkem na plod v těle matky, senzibilizujícím dýchací cesty nebo kůži)
 17. h) spojené s expozicí jiným chemickým látkám nebo chemickým směsím neuvedeným v písmenu g), pokud nelze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví těhotné zaměstnankyně nebo plodu,
 18. i) při výrobě léčiv nebo veterinárních přípravků, obsahujících hormony, antibiotika nebo jiné biologicky vysoce účinné látky, pokud nelze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví těhotné zaměstnankyně nebo plodu,
 19. j) při výrobě cytostatik nebo antimitotických léků, jejich přípravě k injekční aplikaci, při jejím provádění nebo při ošetřování pacientů léčených cytostatiky nebo antimitotickými léky,
 20. k) spojené s expozicí prachu tvrdých dřev s karcinogenními účinky,
 21. l) spojené s expozicí viru zarděnek, jinému biologickému činiteli nebo původci toxoplazmózy, pokud nelze u těhotné zaměstnankyně prokázat imunitu proti biologickému činiteli, který přichází při dané práci v úvahu.   

(2) Těhotným zaměstnankyním jsou dále zakázány práce

 1. a) při výrobě a zpracování výbušnin nebo výbušných předmětů a při zacházení s nimi,
 2. b) při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pád předmětů,
 3. c) ve výškách nad 1,5 m, nad volnou hloubkou přesahující 1,5 m nebo na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny je 10 stupňů a větší,
 4. d) na zařízeních vysokého elektrického napětí,
 5. e) při ošetřování zvířat vyžadujících zvláštní péči podle jiného právního předpisu upravujícího stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči,
 6. f) související s chovem zvířat podle jiného právního předpisu upravujícího způsob organizace práce a pracovních postupů při práci související s chovem zvířat,
 7. g) při porážení zvířat na jatkách,
 8. h) vykonávané v prostoru uzavřených nádob nebo nádrží,
 9. i) při ošetřování pacientů umístěných v uzavřených psychiatrických odděleních,
 10. j) těžební v podzemí. 

(3) Těhotným zaměstnankyním je zakázáno pracovat na pracovištích, kde

 1. a) je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než 20 kPa,
 2. b) je koncentrace kyslíku v ovzduší nižší než 20 % objemových,
 3. c) jsou překračovány nejvyšší přípustné hodnoty neionizujícího záření stanovené pro obyvatelstvo jiným právním předpisem upravujícím ochranu zdraví před účinky neionizujícího záření,
 4. d) podle hodnocení zdravotních rizik zaměstnavatelem expozice chemickým látkám nebo směsím nebo biologickým činitelům skupin 2 až 4 může ohrozit jejich zdraví nebo zdraví plodu.

 

Poslední část našeho desatera se bude týkat například tomu, kdy nejlépe oznámit zaměstnavateli, že jste těhotná. Také vztahu řádné dovolené k mateřské a rodičovské dovolené nebo jak se bránit v případě, že Vám zaměstnavatel nevyjde ve Vašich požadavcích vstříc. Jako bonus Vám přidám informace o možnostech přivýdělku v průběhu mateřské a rodičovské dovolené a to i pro Ty z Vás, které pracujete jako osoby samostatně výdělečně činné.

Pokud Vás zajímají novinky z oblasti pracovního práva, můžete se přihlásit k odběru našich příspěvků tím, že uvedete svoji emailovou adresu na našich webových stránkách. Máte-li pracovní problémy, svěřte se do rukou advokáta, který se specializuje na pracovní právo https://www.ak-becvar.cz .

 

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec