(+420) 728 773 211 info@ak-becvar.cz

Terms and Conditions

 

Obchodní podmínky pro poskytování on-line služeb prostřednictvím webových stránek www.ak-becvar.cz

Následující obchodní podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii v platném znění.

Poskytovatel služeb:

advokátní kancelář JUDr. Ondřej Bečvář,

sídlo kanceláře Dřevařská 855/12, 602 00 Brno,

IČO: 09047158, DIČ: CZ9103064124,

 e-mail pro veškerou komunikaci: info@ak-becvar.cz

(dále jen poskytovatel)

Klient:

Je to osoba, která si objednala on-line služby prostřednictvím internetových stránek         www.ak-becvar.cz

(dále jen klient).

Poskytovat a klient jsou též „strany“.

I. Předmět závazku

Poskytovatel se zavazuje, že poskytne on-line právní služby objednané klientem cestou www.ak-becvar.cz v sekci on-line služby, a to v souladu s těmito obchodními podmínkami. Klient se zavazuje uhradit poskytovateli odměnu za konkrétní provedenou právní službu. Rozsah právní služby je vyspecifikována v objednaném „balíčku právních služeb“. Jakékoliv další poskytnuté služby nad rámec nejsou součástí ceny balíčku a budou po dohodě s klientem fakturovány zvlášť.

II. Komunikace poskytovatele a klienta

 1. Při poskytování on-line služeb se využívají prostředky komunikace na dálku. Jedná se zejména o komunikaci prostřednictvím webové objednávky služeb a následné e-mailové korespondence. Služby jsou poskytovány z e-mailové adresy info@ak-becvar.cz. Lze využít i telefonickou komunikaci s advokátem, kontakt je k nalezení na www.ak-becvar.cz. Další možnost je využití aplikace Skype, Messenger nebo Viber, a to vždy po předchozí domluvě.
 2. Náklady na vzájemnou komunikaci si strany nesou každá zvlášť.
 3. Klient je povinen se v rámci právní služby on-line zaregistrovat pomocí registračního dotazníku. Tam také uvede svůj e-mailový kontakt, na který mu bude služba poskytnuta. Poskytovatel předpokládá, že veškeré, klientem uvedené údaje jsou aktuální a že klient je zabezpečen technicky tak, aby mu mohla být právní služba on-line poskytnuta.

III. Smlouva o poskytnutí právní služby

 1. Smlouva o poskytnutí on-line služby je uzavřena v momentě, pokud je poskytnutí služby ze strany poskytovatele potvrzeno na e-mailovou adresu klienta z registračního formuláře. Nabídka právní služby je nezávazná.
 2. Poskytovatel je oprávněn odmítnout poskytnutí právní služby. Bude se tak jednat zejména v případě, kdy požadovaná služba ze strany klienta bude přesahovat nabízený objem právních služeb v balíčku nebo ze strany klienta nebude poskytnuta součinnost v potřebném čase a objemu tak, aby poskytovatel byl schopen provést právní službu řádně.

IV. Cena služby a její úhrada

 1. Cena poskytnuté služby je dána objemem předpokládaných prací v rámci konkrétního balíčku právních služeb. V případě, že objem práce se bude vymykat standardu objednaného právního produktu, bude cena stanovena individuálně. V případě, že nebude ze strany klienta akceptována, je to důvod pro odstoupení od smlouvy nebo neposkytnutí právní služby.
 2. Poskytovatel je plátce daně z přidané hodnoty. Daňový doklad bude klientovi zaslán v elektronické podobě na jeho uvedenou e-mailovou adresu.
 3. Cenu služby uhradí klient bezhotovostně, a to na bankovní účet poskytovatele uvedený na daňovém dokladu a s uvedením přiděleného variabilního symbolu.
 4. Služba je uhrazena momentem připsání celé ceny na účet poskytovatele.
 5. Není-li mezi stranami sjednáno něco jiného, poskytovatel klientovi zpřístupní provedenou službu nebo její výsledek až poté, co bude celá cena služby uhrazena.

V. Ochrana spotřebitele

 1. Pokud je klientem fyzická osoba nepodnikatel, nebo podnikatel, ale právní službu objednává mimo rámec své podnikatelské činnosti, vztahují se na něho zákonná ustanovení pro ochranu spotřebitele. V opačném případě se na klienta tato ustanovení nevztahují.
 2. Klient v postavení spotřebitele má zejména právo:

– na odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku,

– na sdělení informací před uzavřením smlouvy, které jsou v aktuální podobě dostupné na webových stránkách: www.ak-becvar.cz v sekci: obchodní podmínky,

– na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy.

 1. Klient spotřebitel, který uzavřel smlouvu o právní službě a dal výslovný souhlas s jejím poskytnutím před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, ztrácí tuto možnost, jestliže je daná služba již splněna. Pokud není vykonána, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Současně má však klient spotřebitel povinnost uhradit poměrnou část právní služby, která pro něho již byla vykonána a poskytnuta.
 2. Pokud klient v postavení spotřebitele nedá svůj výslovný souhlas s poskytnutím právní služby před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, má právo od ní odstoupit bez udání důvodů. O tomto rozhodnutí klient informuje poskytovatele. Finanční prostředky, které poskytovatel od klienta přijal mu budou vráceny v co nejkratší době, a to na číslo bankovního účtu, ze kterého mu byly poskytnuty.
 3. Klient v postavení spotřebitele má právo spor z uzavřené smlouvy o poskytování on-line právních služeb řešit mimosoudně v případě, že se jej nepodaří vyřešit přímo. Má právo obrátit se na Českou advokátní komoru, kontakt: www.cak.cz nebo epodatelna@cak.cz. Právo na mimosoudní řešení sporu může klient uplatnit nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy u poskytovatele poprvé uplatnil právo, které je jeho předmětem.

VI. Podmínky poskytování právní služby a právo z vadného plnění

 1. Poskytovatelem právní služby je advokát pracující na základě zákona o advokacii, etického kodexu advokátů, dalšími stavovskými předpisy České advokátní komory a právními předpisy.
 2. Práva a povinnosti stran, které nejsou mezi stranami upraveny se řídí příslušnými ustanoveními zákona o advokacii a občanského zákoníku.
 3. Poskytovatel může odmítnout poskytnutí právní služby vždy, pokud by jeho činnost byla v rozporu s jeho obchodními podmínkami, zákonem, dobrými mravy nebo stavovskými předpisy České advokátní komory nebo by vedla k obcházení zákona či nezákonné činnosti.
 4. Poskytovatel odpovídá za škodu způsobenou klientovi v rozsahu stanoveném právními předpisy, zejména zákonem o advokacii. Poskytovatel prohlašuje, že je pro tyto případy pojištěn.
 5. Poskytovatel neodpovídá za škodu v případě, že výsledek jeho činnosti bude následně pozměněn ze strany klienta nebo jej použije jiným, než dohodnutým nebo zákonem dovoleným způsobem. Stejně tak poskytovatel neodpovídá za škodu v případě, že je tato způsobena neúplným nebo nesprávným poskytnutím informací a podkladů ze strany klienta poskytovateli. Pro vyloučení všech možných dalších pochybností je ujednáno, že se to týká veškerých skutkových a dalších informací a pokladů, které jsou po klientovi vyžadovány. Bude se jednat i o podklady z Katastru nemovitostí či dalších veřejně dostupných údajů z veřejných rejstříků.
 6. Poskytovatel on-line služeb zásadně neověřuje:

– autenticitu a faktickou správnost klientem uváděných informací, v této souvislosti poskytovatel právní služby nepřebírá odpovědnost za případné vady poskytované služby,

– pravost podpisů uvedených na listinách, autenticitu předkládaných listin,

– právní způsobilost klienta k uzavření smlouvy,

– účel, pro který je právní služba požadována.

 1. Poskytovatel odpovídá za to, že služba při jejím dodání nemá vady a je poskytnuta ve shodě s nabídkou a uzavřenou smlouvou. Zejména, že obsah smlouvy odpovídá vzájemné komunikaci stran vztahující se k objednávce a smlouvě a že právní služba je poskytnuta s odbornou péčí. Lhůta pro poskytnutí právní služby započne vždy poté, co jsou poskytovateli dodány veškeré nutné informace a podklady k jejímu provedení, a to pouze v pracovní dny, pokud není dohodnuto něco jiného.
 2. Práva z vad (reklamace) může klient uplatnit cestou e – mailu nebo písemně bez zbytečného odkladu od zjištění vady. V reklamaci klient vždy uvede, v čem je spatřována vada. Dodatečně zjištěné vady je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich klient dozvěděl. Práva z vad je možné uplatnit nejpozději ve lhůtě 6 měsíců od poskytnutí služby.
 3. V případě oprávněného uplatnění práva z vad si klient může zvolit způsob nápravy a to:

– bezplatná náprava (dodatečné poskytnutí náhradní služby),

– přiměřená sleva z ceny poskytnuté služby,

– odstoupení od smlouvy v případě, že se jedná o vadu, která má za následek podstatné porušení smlouvy.

 1. Zvolený způsob nápravy klient sdělí poskytovateli současně s uplatněním práva z vad. Pokud si klient žádný způsob nápravy nezvolí, má se za to, že si zvolil způsob dodatečného náhradního plnění nebo mu bude poskytnuta přiměřená sleva z ceny.
 2. Práva z vadného plnění klientovi nebudou náležet v případě, jestliže o vadě věděl ještě dříve, než mu byla právní služba on-line poskytnuta. Také v případě, že vadu sám způsobil, porušil obchodní podmínky poskytovatele nebo právní předpisy.
 3. Okamžik, kdy klient uplatní práva z vad je též okamžik, kdy byla poskytovateli vada oznámena a je uplatňováno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté on-line služby. O přijaté reklamaci poskytovatel rozhodne bez prodleně, ve složitých případech do 2 pracovních dnů. Doručené reklamace poskytovatel vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději v zákonné lhůtě 30 dnů ode dne jejich uplatnění.
 4. O uplatnění a vyřízení reklamace poskytovatel upozorní klienta cestou dohodnuté e-mailové korespondence.
 5. Klient má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění práv z vad, uplatní-li jej do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vadu vytknout.

VII. Ochrana osobních údajů a povinnost mlčenlivosti

 1. Ochrana osobních údajů klienta je zajištěna v souladu s příslušnou  evropskou a českou legislativou.
 2. Poskytovatel má pro svoji práci certifikován management ochrany informací v souladu s ČSN ISO/IEC 27001:2014.
 3. Poskytovatel je současně vázán při poskytování svých služeb mlčenlivostí. Tato povinnost je dána zákonem o advokacii a stavovskými předpisy České advokátní komory. Zákon a předpisy současně upravují případy, kdy je poskytovatel této povinnosti zbaven.
 4. Zbavit mlčenlivosti poskytovatele může i klient nebo jeho právní nástupce. V takovém případě se vyžaduje písemná forma a doručení k rukám poskytovatele.

VIII. Zánik a odstoupení od smlouvy

 1. Klient – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy.
 2. Poskytovatel má právo vypovědět smlouvu o poskytování právních služeb v souladu s ustanovením zákona o advokacii. V takovém případě poskytovatel vrátí vše, co mu bylo poskytnuto. V případě zaplacené odměny za právní službu, která nebyla ještě poskytnuta, bude odměna klientovi bezhotovostně vrácena na jím určený bankovní účet
 3. Strany si tímto výslovně ujednávají, že poskytovatel není povinen po ukončení smlouvy činit za klienta neodkladné úkony ve smyslu ustanovení § 20 odst. 6 zákona o advokacii.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Uzavřením této smlouvy klient souhlasí, že mu poskytovatel může zasílat e-mailovou cestou oznámení o svých službách, novinkách a newslettery. Ochrana osobních údajů tím není dotčena.
 2. Poskytovatel služeb má právo jednostranně změnit obchodní podmínky o poskytování on-line služeb. Změny jsou vždy zveřejněny na příslušném webu www. ak-becvar.cz. Pro klienta jsou závazné ty obchodní podmínky, které byly platné v den uzavření smlouvy mezi stranami.
 3. Poskytovatel má právo se nechat ve své činnosti zastoupit jiným advokátem nebo advokátním koncipientem na základě substituční plné moci.
 4. Obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 21.01.2021.

JUDr. Ondřej Bečvář, advokát.