Jak na půjčku peněz?

od | 10 Kvě 2022 | Ostatní

Půjčka peněz

Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy potřebuje půjčit peníze. Správná terminologie v rámci půjčky peněz je zápůjčka. Co znát a na co si dát pozor při zápůjčce finančního obnosu? Jaký je rozdíl mezi zápůjčkou, úvěrem nebo jiným typem obdobné smlouvy? Tak právě na to vám odpoví dnešní příspěvek na blogu.

Smlouva o zápůjčce

Smlouva o zápůjčce se řídí ustanoveními § 2390 až 2394 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nejčastějším předmětem zápůjčky bývají peníze. Smlouva nám upravuje situaci, kdy jedna strana dává k dispozici peněžní prostředky straně druhé a ta má povinnost tyto peněžní prostředky v dohodnuté době vrátit zpět. Nový občanský zákon změnil terminologii s tím, že tradiční označení dlužník a věřitel nahradil termíny vydlužitel a zapůjčitel.

Zápůjčka je reálná smlouva. Co to znamená? Ke vzniku smlouvy nestačí jen vzájemná dohoda stran na obsahu smlouvy, ale vyžaduje se též reálné přenechání věci. Jinými slovy, dohodou nevzniká povinnost věc přenechat ani sankce za to, že věc není přenechána. Oproti tomu úvěr vzniká jíž konsenzem (dohodou stran) a vztahuje se vždy k penězům.

Zápůjčka na rozdíl od jiných smluv je charakteristická přenecháním tzv. zastupitelné věci. Zapůjčitel takovou věc přenechává vydlužiteli, aby si ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu. Vydlužitel bude v případě peněz vracet stejnou nebo úročenou finanční částku, nebude vracet ty stejné konkrétní bankovky či mince. Nemusí se jednat ani o totožnou měnu. Záleží, jak se strany smlouvy o zápůjčce dohodnou.

A co značí užití věci dle libosti? U zápůjčky se zpravidla převádí vlastnictví k věci. Zápůjčka se odlišuje od výprosy, výpůjčky a nájmu právě tím, že vydlužitel není povinen vrátit tu samou individuálně určenou věc. Vrací věc shodnou jen co do druhu. A tak je-li zapůjčitel vlastníkem věci nebo je s ní oprávněn disponovat, jeho vlastnické právo se zápůjčkou převádí na vydlužitele. V případě, že vlastníkem není, hovoříme o nabytí věci od neoprávněného.

Zajištění a utvrzení zápůjčky

Budoucí pohledávku doporučuji zajistit nebo utvrdit již v momentě uzavření smlouvy o budoucí zápůjčce. Účinnost takového ujednání bude shodná s okamžikem přenechání věci. Je také možné sepsat u notáře zápis se svolením k vykonatelnosti pro případ porušení ujednání smlouvy o zápůjčce. Oprávněný musí při exekuci prokázat, že předmět zápůjčky vydlužiteli přenechal.

Peněžitá zápůjčka

má svá specifika například tím, že ji lze úročit. To stejné platí i pro zápůjčku v cenných papírech. Úrok si lze sjednat nejrůznějším způsobem, například vzorcem. V případě vrácení zápůjčky po splátkách doporučuji určit, která část splátky umořuje jistinu a která část splátky jde na úroky. Finanční zápůjčka může být sjednána též jako bezúročná. Inflační doložka není ujednání o úroku.

Vrácení peněžité zápůjčky v jiné měně než v jaké byla dána je možné s tím, že vydlužitel vrací peníze tak, aby se hodnotou rovnaly tomu, co bylo dáno. Pokud není domluveno jinak, zápůjčka se splácí v měně místa plnění.

Splatnost znamená, že vydlužitel musí zápůjčku vrátit v době, kterou si strany sjednaly. Pokud takové ujednání chybí, je zápůjčka splatná k poslednímu dni výpovědní doby. Pokud není ve smlouvě výpovědní doba určena, použije se zákonná v délce šest týdnů. Pokud nejsou ujednány úroky, může vydlužitel zápůjčku splatit i bez výpovědi.  V případě, že se vrací zápůjčka ve splátkách, může zapůjčitel od smlouvy odstoupit a požadovat splnění dluhu i s úroky při prodlení vydlužitele s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky po dobu delší jak tři měsíce.

Co doporučit na závěr?

Pokud se rozhodnete, že zapůjčíte peníze, věnujte smlouvě o zápůjčce patřičnou pozornost. Důležité pro tuto smlouvu jsou identifikace stran smlouvy, předmět zápůjčky a způsob předání, dohoda o sjednaném úročení, forma a doba splatnosti, vhodné zajištění zápůjčky. Též ujednání, co se považuje za případy porušení smlouvy, možnost odstoupení od smlouvy či požadavek okamžitého splacení finanční zápůjčky. Podpisy na smlouvě o zápůjčce vždy nechat úředně ověřit. Tím nemůže být zpochybněna jejich pravost. Zcela jistě stojí za uvážení si zjistit, zdali osoba, které finanční prostředky zapůjčíte není v exekuci či insolvenci nebo ji úpadek nehrozí. Informaci, zdali je vydlužitel v exekuci, je možné veřejně zjistit prostřednictvím kontaktního pracoviště CzechPoint a to tzv. Výpisem z centrální evidence exekucí. Pro informaci, zdali bylo proti vydlužiteli zahájeno insolvenční řízení je možné využít například: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

Vždy je nejlepší se obrátit na odborníka, který Vám objasní rizika spojená se zápůjčkou. Nechte si smlouvu odborně zpracovat nebo sepsanou zrevidovat. Výrazně snížíte riziko, že Vám nebude zápůjčka vrácena. “Cesta do pekla je vždy dlážděna těmi nejlepšími úmysly”.

info@ak-becvar.cz  

 

 

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec