Plná moc-vzor

od | 16 Bře 2022 | Ostatní

Zastoupení a plná moc

Zastoupení představuje oprávnění právně jednat jménem jiného. Občanský zákoník rozlišuje smluvní zastoupení, zastoupení zákonné a zastoupení, které vzniká z rozhodnutí soudu, neboli opatrovnictví. Ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému, jinak též na jeho účet. Zástupce jedná jménem zastoupeného, při kterém projevuje svoji vůli.

Plná moc je jednostranné potvrzení, že zastoupení bylo ujednáno a vzniklo. V případě, že zástupce překročí zástupčího oprávnění, lhostejno z jakého právního důvodu vzniklo, může takové jednání zavázat zastoupeného, jen pokud to schválí bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je osoba, která za něj jednala, zavázána sama (§ 440/2). Totéž má obdobně platit i v případech, kdy někdo jedná za jiného bez zástupčího oprávnění.

Smluvní zastoupení

je charakteristické vzájemnou dohodou zástupce, že bude zastupovat zastoupeného viz. § 441 občanského zákoníku. Taková dohoda nemusí mít písemnou formu. Prokazování svobodné vůle nechat se zastupovat se děje plnou mocí, kterou předkládá zástupce třetím stranám. Dohoda o zastupování by měla obsahovat rozsah zmocnění, jaké věci se zastupování týká a eventuální časové omezení. Rozsah zmocnění a veškerá jiná ujednání z dohody o zastupování se uvedou v plné moci. Zástupce i zastoupený může být fyzická i právnická osoba, zastoupený může určit i více zástupců. Zástupce si může určit možnost se opět nechat zastupovat (substituční zastoupení). Zásada je, že zástupce fyzická osoba  musí být svéprávná v tom rozsahu, v jakém byla plná moc udělena.

Plná moc všeobecná § 441

Taková plná moc musí obsahovat identifikaci stran dohody, tedy zastoupeného a zástupce. U fyzické osoby to bude zejména jméno, příjmení, datum narození a adresa. U právnické osoby název, identifikační číslo, adresu sídla a též identifikace toho, kdo ji zastupuje. Nutností je i datum a podpis. Nutnou náležitostí plné moci je rozsah zastoupení. Pokud zastoupený zmocňuje zmocněnce (zástupce), aby činil veškerá právní jednání, která se zastoupeného týkají nebo mohou týkat, pak hovoříme o všeobecné nebo též generální plné moci. Taková plná moc může být vystavena na dobu určitou i neurčitou. Doporučuji v plné moci uvádět nejen podpis zastoupeného, ale i podpis zástupce s uvedením, že se zastupování přijímá.

Plná moc speciální § 441

je taková, která zmocňuje zastupování jen k určitému právnímu jednání. Rozsah zastupování může být omezen, což je třeba uvést v plné moci. Omezení může být věcné, místní nebo časové.

Vzory plných mocí je možné stáhnout na: https://www.ak-becvar.cz/vzory-smluv-ke-stazeni/

Plná moc – vzor pro speciální účel

Já, Kamil Papoušek, narozen 1.1.1992, bydlištěm Blansko, Papouškova 110, uděluji svému otci Eduardu Papouškovi, nar. 1.1.1972, bydlištěm Blansko, Papouškova 110,

plnou moc

k zastupování při jednání, které se má konat dne 2.1.2022 u Obecního živnostenského úřadu v Blansku, v řízení o udělení živnostenských oprávnění.

 

V Blansku dne 1.1.2022

Kamil Papoušek

podpis

 

Plnou moc přijímám dne 1.1.2022.

Eduard Papoušek

podpis

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec