Korporátní a závazkové právo

Podnikáte a nevíte si rady s obchodními smlouvami či obchodními podmínkami? Zakládáte obchodní společnost nebo z ní chcete vystoupit? Jste podnikající fyzická osoba a potřebujete ve své činnosti poradit? Nepohodli jste se s obchodním partnerem či společníkem? Jsme připraveni Vám pomoci.

V oblasti korporátního práva poskytujeme širokou škálu právních služeb. Od založení obchodní společnosti a sepsání společenské smlouvy, zakladatelské listiny nebo stanov přes řízení průběhu valných hromad, až po změny v obchodních společnostech či řešení sporů mezi společníky.

Zjistíme, jestli máte správně nastavenou smlouvu na výkon funkce statutárního orgánu, zkontrolujeme důležité dokumenty i stávající obchodní smlouvy. Spory s obchodními partnery budeme řešit profesionálně a bez emocí. Pomůže s vymožením Vašich obchodních pohledávek.

V problematice korporátního a závazkového práva se orientujeme, máme potřebné znalosti a zkušenosti.

O novinkách informujeme pravidelně na našich webových stánkách v části blog.

Obchodní smlouvy

Sepisujete nebo revidujete obchodní smlouvy? Nevíte, jaká ujednání jsou ta nejdůležitější?  Potřebujete nastavit podmínky tak, aby pokryly možná podnikatelská rizika? Řešíte obchodní závazky a nejste si jisti, že je vše v pořádku? Netrapte se a přenechte tuto starost odborníkovi na závazkové právo. Vyhnete se možným obchodním sporům tím, že budete mít perfektně nastavené obchodní smlouvy nebo obchodní podmínky.

Obchodní závazkové vztahy se netýkají jen uzavírání smluv. Patří sem i ustanovení o zániku závazku jeho splněním nebo zániku nesplněného závazku, ustanovení o zajištění závazku, započtení pohledávek a další. Smluvní jistotu stran posiluje institut tzv. smluvní pokuty, zákon přiznává též právo na úroky z prodlení. V případě porušení závazku nastupuje odpovědnost za případnou škodu, která může být i likvidační.

Odborník na závazkové právo Vám zajistí sepsání perfektní smlouvy, která by měla obsáhnout a co nejlépe zajistit konkrétní obchodní případ. Nevhodná úprava smlouvy nebo absence některých ustanovení může mít nepříznivý dopad jak pro obchod samotný, tak i pro budoucí podnikatelské vztahy. Jsme pečliví a orientujeme se v závazkovém právu. Vše řešíme čestně a v obchodním zájmu našeho klienta. V případě potřeby Vás zastoupíme při důležitých obchodních transakcích.

Kontaktujte nás.

Podnikající fyzická osoba

Pokud podnikáte jako fyzická osoba ať již dle živnostenského zákona nebo jiného zvláštního zákona, týká se Vás řada problémů, které musíte řešit. Od založení Vašeho podnikání a splnění zákonných podmínek přes závazkové právo až po vedení účetnictví a daňové povinnosti. Některé zvládáte řešit sami, s jinými je lepší se obrátit na odborníka.

Řešíme společně problematiku obchodních smluv nebo obchodních podmínek, vymožení neuhrazených pohledávek, poskytujeme právní poradenství, zastupujeme při jednáních na úřadech, jsme nápomocni při složitějších obchodních transakcích. Nabízíme celkový právní servis tak, aby se klient mohl soustředit na podnikání a být maximálně úspěšný ve své profesi.

Řešíte přeměnu formy podnikání? Jste podnikající fyzická osoba, ale chcete dále svoji činnost provozovat jako obchodní společnost? Někdy je pro podnikání výhodnější, pokud založíte právnickou osobu. Může to být v momentě, pokud se jako podnikající fyzická osoba v budoucnu chystáte svoji činnost ukončit a firmu prodat. V takovém případě doporučujeme obrátit se na odborníka a přeměnu nechat na něm. Kontaktujte nás.

Obchodní podmínky

Sepisujete nebo revidujete obchodní podmínky pro svoje podnikání? Začínáte s podnikáním na e-shopu a nejste si jisti, co přesně Vaše obchodní podmínky mají obsahovat? Nechcete jen slepě okopírovat obchodní podmínky konkurence? Znáte ujednání, která jsou v obchodních podmínkách nutná a která zakázaná?

Obchodní podmínky představují pravidla, která definují práva a povinnosti stran obchodní transakce. Přispívají též k hladkému průběhu splnění obchodního závazku či řešení případných problémů. V případě e-shopů zveřejněním obchodních podmínek prodejce je splněna povinnost mít na webu náležitosti obchodní smlouvy. Nejčastěji jsou zveřejněné obchodní podmínky na samostatné podstránce webu a před dokončením nákupu je musí zákazník odsouhlasit. Prodejce má totiž zákonnou povinnost předložit obchodní podmínky zákazníkovi ještě před vlastním nákupem zboží nebo služby.

Obchodní podmínky mají své opodstatnění v obchodním světě i mimo internetový prodej. Výhodou obchodních podmínek je skutečnost, že při jejich vydání a zveřejnění se nemusí veškerý obsah smluvního vztahu vypsat v konkrétní smlouvě, ale že v obchodní smlouvě můžete odkázat na obchodní podmínky jako celek nebo na některé jednotlivé články. Na druhou stranu při jejich použití pro konkrétní obchodní případ není možné je posléze jednostranně měnit a smluvní straně to jen oznámit. Jejich užití je též možné zcela vyloučit.

V případě, že potřebujete poradit nebo sepsat obchodní podmínky, je možné nás kontaktovat.

Obchodní společnost

Podnikáte a máte obchodní společnost? Pak jistě víte, kolik zákonných povinností a problémů musíte řešit. Obchodní společnosti jsou právnické osoby, které byly založeny za účelem podnikání, tedy za účelem soustavné činnosti směřující k vytvoření zisku. Některé obchodní společnosti mohou být založeny i za jiným účelem, než je podnikání, např. nezisková a jiná nevýdělečná činnost.

Nejčastěji využívanou obchodní společností u nás je beze sporu společnost s ručením omezeným. Tato forma podnikání zaručuje svým zakladatelům omezené ručení za případné dluhy společnosti, a to jen do výše nesplaceného vkladu společníků do základního jmění. Další významnou výhodou je možnost existence jednočlenných společností. Mají však svá specifika, která je třeba dodržet.

Oproti podnikající fyzické osobě je upřednostnění podnikání cestou obchodní společnosti administrativně náročnější. Je zapotřebí jisté dávky znalostí z oblasti zákona o obchodních korporací a řady dalších zákonů, a to již v okamžiku jejího založení. Základním stavebním kamenem každé obchodní společnosti je společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. Pokud obchodní společnost zakládá více společníků, je třeba se dohodnout na svých obchodních podílech. Častou chybou bývá situace, kdy jsou podíly stejné 50:50 a společníci se v budoucnu nejsou schopni domluvit. Proto hned na začátku je dobré si stanovit postup, jak případné patové situace řešit. Další zákonnou povinností je svolávání valných hromad.

Společníci si také musí zvolit osobu, která bude za jejich obchodní společnost jednat a bude odpovědna za obchodní vedení, tzv statutární orgán. V případě společnosti s ručením omezeným jím může být jeden nebo více jednatelů nebo tzv. prokura. I zde nastupuje řada zákonných povinností včetně odpovědnosti za péči řádného hospodáře. Její porušení může mít pro jednatele fatální následky.

Pokud řešíte založení obchodní společnosti, její změny či likvidaci, je dobré se obrátit na odborníka z oblasti korporátního práva. Nepodceňujte správně nastavená pravidla již od počátku, v budoucnu předejdete ředě problémům. Kontaktujte nás.

Společenská smlouva. Zakladatelská listina. Stanovy

Jste v situaci, kdy řešíte společenskou smlouvu, zakladatelskou listinu nebo sepisujete stanovy? Nejste si jisti, jaká ujednání jsou zákonná a v jaké podobě chcete tento důležitý dokument mít?

Společenská smlouva stejně jako zakladatelská listina nebo stanovy není jen nějaká obyčejná smlouva, ale dokument, který má zákonem předepsanou formu i náležitosti. V případě, že obchodní společnost zakládá více společníků se jedná o společenskou smlouvu. Zakladatelská listina je dokument, kterým se zakládá jednočlenná společnost. V případě založení například akciové společnosti se bude jednat o stanovy. Ve všech případech se jedná o dokument, který upravuje fungování společnosti, její organizaci, pravomoc a působnost jejich orgánů. Též vztahy mezi společníky, pokud je jich víc.

Lámete si hlavu, jak obšírný tento dokument chcete mít? Má mít podrobný nebo spíše strohý obsah? A víte, co vše musí obsahovat například společenská smlouva u nově zakládané obchodní společnosti?

Základní zákonné náležitosti stanoví zákon o obchodních korporacích a občanský zákoník. Často se však vyplatí mít upraveny ještě další situace a jejich řešení. Doporučuji možnost převodu obchodního podílu na jiného společníka nebo jinou osobu, předkupní právo společníků k převáděnému podílu nebo podmínky dědění podílu. Též doplnit způsob stanovení výše vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti za jejího trvání, či záležitosti nad rámec zákona, o kterých má valná hromada rozhodovat kvalifikovanou většinou.

V případě, že si nejste jisti, je dobré se obrátit na odborníka a nechat si poradit nebo si nechat stávající dokument zrevidovat. Při tvorbě společenské smlouvy buďte obezřetní a pečliví, předejdete budoucím sporům mezi společníky. Kontaktujte nás.

Valná hromada

Valná hromada (VH) je nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a evropské společnosti. Koná se alespoň jednou do roka a zúčastní se jí společníci nebo akcionáři společnosti. Na valné hromadě se rozhoduje o nejdůležitějších a nejpodstatnějších záležitostech obchodní společnosti. Schvaluje se hospodaření společnosti ve formě účetní závěrky, volí se a odvolávají členové orgánů společnosti, řeší se změny společenské smlouvy nebo stanov, rozhoduje se o změně výše základního jmění nebo naopak o zrušení společnosti a její likvidaci.

Rozhodnutí na valné hromadě mohou být konfrontační, týkat se řešení problémů spojených s jedním nebo více společníky nebo akcionáři. Může nastat situace, kdy přijaté usnesení z valné hromady je neplatné.

Pokud řešíte problémy z oblasti korporátního práva, je dobré požádat o pomoc odborníka. Poradíme se svoláním valné hromady. Pomůžeme se zápisem z jednání VH od prezenční listiny po usnesení. Sepíšeme protest společníka při jednání VH nebo dovolání na neplatnost usnesení VH. V případě potřeby Vás zastoupíme na jednání valné hromady na základě plné moci. Kontaktujte nás.

Statutární orgán

Za vedení obchodní společnosti je odpovědný její statutární orgán. Členem statutárního orgánu může být jedna nebo více osob. Ty rozhodují a zastupují obchodní společnost ve všech záležitostech, jednají s obchodními partnery a klienty, orgány státní moci, zaměstnanci a dalšími osobami. V případě, že je členem statutárního orgánu jiná právnická osoba, je nakonec vždy zastoupena nějakou fyzickou osobou, tedy člověkem. V případě společnosti s ručením omezeným se statutární orgán nazývá jednatel, v případě akciové společnosti nebo družstva je to představenstvo.

Být statutárním orgánem, například jednatelem je funkce spojená s nemalou odpovědností. Zejména jednat s péčí řádného hospodáře o všech záležitostech společnosti. Ty se týkají hospodaření společnosti, obchodního rozhodování a strategii, technického, organizačního, či personálního fungování. Pokud takovou povinnost jednatel úmyslně poruší, odpovídá za škody, které obchodní společnost jeho rozhodováním utrpěla. Náhrada škody může být pro jednatele likvidační. Proto doporučujeme být ve funkci statutára velmi obezřetný.

Pokud hledáte spolehlivého partnera pro Váši obchodní společnost, jak co nejlépe nastavit pravidla pro výkon funkce jednatele a další záležitosti, obraťte se na nás. Kontaktujte nás.

Napište nám, rádi s Vámi probereme Vaši situaci a nabídneme pomoc.

    Jsme připraveni vám pomoci.

    Domluvte si konzultaci s našimi odborníky. Rychle a profesionálně vyřešíme Vaše problémy.

    +420 728 773 211