Kupní smlouva na nemovitost.

od | 3 Kvě 2021 | Realitní právo

Kupní smlouva na nemovitost. Jak na to?.

Vyhotovení kupní smlouvy na nemovitost nebo revize již sepsané smlouvy je častá služba, kterou poskytuje naše advokátní kancelář klientům. Ač se může zdát taková smlouva jednoduchá a po internetu koluje spousta vzorů, doporučuji vždy její sepsání vložit do rukou odborníka. Minimálně proto, že nemovitosti mají velkou cenu a právní nebo faktická chyba by mohla mít nemilé následky.

Kupní smlouva na nemovitost. Na co si dát pozor? 

“Kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat věc, která je předmětem koupě, kupujícímu, a umožnit mu k ní nabýt vlastnické právo. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí kupní cenu.” 

Kupní smlouva na nemovitost musí mít dodrženu písemnou formu. Další podstatné náležitosti je onačení stran smlouvy,  označení převáděné nemovitosti a kupní cena

1. Podstatné náležitosti kupní smlouvy. Označení stran kupní smlouvy doporučuji označit následovně:

jméno a příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště nebo doručovací adresa prodávajícího

a jméno a příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště nebo doručovací adresa kupujícího.

2. Podstatné náležitosti kupní smlouvy. Přesné označení převáděné nemovitosti:

tj. přesně popsat nemovitost, která je předmětem převodu. Údaje jsou specifikovány na listu vlastnictví dané nemovitosti. Tyto informace získáte na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního www.cuzk.cz

3. Podstatné náležitosti kupní smlouvy. Kupní cena:

ta je sjednána dohodou smluvních stran. Doporučuji si též do kupní smlouvy doplnit způsob úhrady, například využití advokátní nebo notářské úschovy. Kupní cena je složena na speciální účet advokáta nebo notáře do doby, než je prodávaná nemovitost řádně zapsána na příslušném katastru nemovitostí novému vlastníkovi.

4. Práva vedlejších účastníků kupní smlouvy:

jedná se například o zástavní práva, věcná břemena – služebnosti, práva dožití a podobně. 

5. Datum a místo podpisu kupní smlouvy:

je třeba, aby jedno paré smlouvy mělo úředně ověřené podpisy. Bez toho Vám příslušný katastr nemovitostí návrh na vklad neprovede.

6. Další ujednání:

doporučuji doplnit dle konkrétních podmínek a požadavků a s ohledem na ochranu práv prodávajícího a kupujícího. Například smluvní pokuty, splatnosti, způsob předání nemovitosti, její vyklizení a další.

Převod vlastnického práva

u nemovitostí je vázán na datum návrhu na vklad do příslušného katastru nemovitostí. Převod může učinit vlastník nemovitosti, případně osoba k tomuto úkonu vlastníkem zplnomocněná. Plná moc musí splňovat zákonné náležitosti, jinak nebude pro proces převodu uznána. Kam se bude návrh na vklad podávat je možné zjistit v databázi všech nemovitostí na území ČR. Na této stránce naleznete, pod jaké pracoviště spadá konkrétní převáděná nemovitost: ČÚZK – Seznam katastrálních úřadů a katastrálních pracovišť (cuzk.cz). 

Vklad na katastru nemovitostí.

Správní poplatek za každý vklad do katastru nemovitostí je 2000,- Kč a nelze bez něho provést změnu vlastníka. Je třeba vyplnit návrh na vklad včetně všech příloh, dodat jedno paré kupní smlouvy s úředně ověřenými podpisy a zaplatit správní poplatek.

Katastr nemovitostí má na zpracování každého vkladu zákonnou lhůtu 20 dní. Ve lhůtě dvaceti dnů posílají úředníci všem účastníkům řízení oznámení o požadavku na převod příslušné nemovitosti. V této lhůtě je možné se také odvolat. Minimální lhůta pro převod je 21 dnů za předpokladu, že byly splněny veškeré zákonné předpoklady pro převod nemovitosti. Pokud Vaše podání má vady, je třeba tyto odstranit a znovu podat návrh na vklad a opětovně zaplatit správní poplatek. Začíná nový běh zákonné lhůty.  Řízení se prodražuje a prodlužuje.

Závěr.

Naše advokátní kancelář nabízí plný servis spojený s kupní smlouvou na nemovitost. Ceník je na online službách: E-shop – Advokátní kancelář JUDr. Ondřej Bečvář (ak-becvar.cz) .

Smlouvu Vám připravíme na míru, zajistíme ověření podpisů, návrh na vklad i advokátní úschovu. Naše zkušenosti jsou podpořeny aktivní spoluprací s realitní kanceláří. Řešíme i zápis zástavních práv, budoucích zástavních práv a dalších skutečností do příslušných katastrů nemovitostí. 

Poznámka: pozor na změnu časového testu pro osvobození příjmů z převodu nemovitostí. Pro osvobození od daně z příjmu při prodeji je nutné buď kupovat novou nemovitost pro vlastní bydlení, nebo splnit jeden z časových testů. V nemovitosti musíte mít dvouleté bydliště, nebo 10 let nemovitost vlastnit. Časový test vlastnictví nemovitosti byl do konce roku 2020 stanoven na 5leté období.

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec