Nástrahy rekvalifikace

od | 5 Říj 2022 | Pracovní právo

Dnešní téma příspěvku je z oblasti pracovního práva a týká se rekvalifikace. K napsání mě inspiroval dotaz z právní poradny a nedocenění případných “nástrah” dohody o rekvalifikaci. Zejména v případě zaměstnaneckých rekvalifikací doporučuji jistou obezřetnost. Důvody se dočtete v následujícím příspěvku.

Co je rekvalifikace?

Rekvalifikace

je činnost, kterou fyzická osoba získá kvalifikaci nebo si rozšiřujeme stávající kvalifikaci. Rekvalifikací se též rozumí zvýšení stávající kvalifikace, její prohloubení, udržování nebo obnovování. Právní úprava rekvalifikace je v § 108 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.  Rekvalifikaci může provádět jen specializované zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem, škola s akreditovaným studijním programem nebo jiné zařízení se vzdělávacím programem vždy dle zákona.

Co není rekvalifikace

Rekvalifikace není zaučení nebo zaškolení nově příchozích zaměstnanců nebo těch, kteří přestupují na nové pracoviště a nové druhy práce. Zaškolit a zaučit nové zaměstnance má na základě § 228 odst. 1 zákoníku práce zaměstnavatel a to tak, aby byl nově příchozí zaměstnanec schopen řádně a bezpečně vykonávat jemu svěřenou práci. Obdobně není možné za rekvalifikaci považovat nutnost ověřovacích zkoušek jako předpoklad pro výkon stávající práce, kterou mají některé profese, například řidiči z povolání.

Rekvalifikace též není prohlubování kvalifikace, kterou nařídí zaměstnavatel svému zaměstnanci za účelem řádného výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. V takovém případě se bude jednat spíše o udržení a obnovení již získané kvalifikace. Obdobně se o rekvalifikaci nebude jednat, pokud se zaměstnanec rozhodne ve vlastním zájmu a z vlastních pohnutek zvyšovat nabytou kvalifikaci bez toho, že by to bylo v zájmu jeho zaměstnavatele.

Kdy je rekvalifikace vhodná?

Rekvalifikace

je vhodná například pro uchazeče o nové zaměstnání kteří nejsou v pracovním nebo obdobném vztahu a nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost. Rekvalifikace může být vhodná i pro absolventy středních a vysokých škol a další osoby, které nejsou schopni najít uplatnění na trhu práce. Obdobně je rekvalifikace též nástrojem zaměstnavatelů, kteří zajišťují rekvalifikaci pro své stávající zaměstnance a řeší tak nedostatek pracovních sil. Zaměstnavatel tímto způsobem může získat větší počet stálých a kvalifikovaných zaměstnanců.

Kdo rekvalifikaci zajišťuje?

Rekvalifikaci

zajišťuje buď vlastní Úřad práce pro evidované uchazeče o zaměstnání nebo zaměstnavatel většinou s podporou Úřadu práce.

Rekvalifikace zabezpečovaná Úřadem práce 

V takovém případě nabídne vhodnou rekvalifikaci Úřad práce, který hradí náklady na rekvalifikační kurz. Uchazeč získá po dobu rekvalifikace finanční podporu ve výši 60 % předchozího průměrného měsíčního příjmu. U absolventů škol a všech těch, kteří nepracovali je objem podpory 0,14násobek průměrné mzdy v 1.-3. kvartálu předchozího roku, a to i v případě, že na podporu v nezaměstnanosti nemá nárok. Současně uchazeč o zaměstnání evidovaný na úřadu práce může požádat o proplacení nutných nákladů spojených s dojížděním na místo konajícího se rekvalifikačního kurzu, pokud ten probíhá mimo místo jeho bydliště. Pokud uchazeč o zaměstnání rekvalifikaci odmítne nebo neplní její podmínky a je současně evidován na Úřadu práce déle jak 5 měsíců, může být z evidence vyřazen.

Rekvalifikace na žádost uchazeče

Jedná se opět o rekvalifikaci cestou Úřadu práce, ale uchazeč si rekvalifikační kurz volí sám. V takovém případě požádá Úřad práce o možnost uzavřít dohodu s daným rekvalifikačním zařízením a náklady na vlastní kurz mu v budoucnu uhradí Úřad práce. Výše hrazených nákladů je limitována. Úřad práce není povinen dohodu schválit s ohledem na uplatnění uchazeče o zaměstnání v praxi. Náklady na rekvalifikační kurz hradí Úřad práce postupně v období 3 let a jen za předpokladu, že jsou ze strany účastníka kurzu splněny veškeré podmínky a složen závěrečný test. Při zvolené rekvalifikaci nevzniká nárok na podporu při rekvalifikaci.

Rekvalifikace zaměstnanecká

V takovém případě dohodu o rekvalifikaci uzavírá Úřad práce se zaměstnavatelem, eventuálně i s rekvalifikačním zařízením. Zaměstnavatel vybere vhodné zaměstnance, kteří se rekvalifikace účastní. Vzhledem k tomu, že se jedná o osobu zaměstnanou, není nárok na podporu při rekvalifikaci nebo náhrady nákladů na dopravu do místa konání kurzu. Náhrada výdělku a další náklady jsou po dobu účasti v kurzu hrazeny zaměstnavatelem. Ten může s Úřadem práce uzavřít dohodu o částečné nebo úplné náhradě nákladů na rekvalifikaci. Předpokladem je opět úspěšné absolvování kurzu daných zaměstnanců a splnění všech dalších podmínek, které jsou obsahem dohody mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce.

Dohoda o rekvalifikaci

Rekvalifikace, kterou navrhne zaměstnavatel se provádí na základě dohody uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Současně může Úřad práce uzavřít dohodu se zaměstnavatelem. Účelem dohody s Úřadem práce je kompenzace nákladů, tedy že na základě dohody mohou být zaměstnavateli nebo rekvalifikačnímu zařízení plně nebo částečně hrazeny náklady rekvalifikace zaměstnanců a náklady s ní spojené. Jestliže pro zaměstnavatele zabezpečuje rekvalifikaci zaměstnanců rekvalifikační zařízení, uzavírá se dohoda mezi zaměstnavatelem a rekvalifikačním zařízením, popřípadě mezi Úřadem práce, zaměstnavatelem a rekvalifikačním zařízením. Cílem této rekvalifikace je především zájem zaměstnavatele zajistit další uplatnění zaměstnanců. Rekvalifikace může být zajímavá i pro zaměstnance, kteří získají, zvýší si nebo rozšíří stávající kvalifikaci. Navíc rekvalifikace se uplatňuje v pracovní době a je překážkou v práci na straně zaměstnance. Za tuto dobu přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Mimo pracovní dobu se rekvalifikace uskutečňuje, jen pokud je to nezbytné vzhledem ke způsobu jejího zabezpečení.

Náležitosti dohody o rekvalifikaci

mezi zaměstnavatele a zaměstnancem jsou přesná identifikace stran dohody (tj. zaměstnavatele a zaměstnance) včetně korespondenčních adres, podmínky, respektive účel dohody o rekvalifikaci včetně závazků obou stran dohody a případná další ustanovení.  V dohodě je třeba upravit zejména pracovní činnost, na kterou se rekvalifikace vztahuje, způsob, místo konání a doba, po kterou bude rekvalifikace probíhat. Rozsah teoretické a praktické přípravy, jak budou ověřeny získané znalosti a dovednosti, způsob náhrady škody při nesplnění podmínek dohody a další závěrečná ustanovení. Forma dohody je vždy písemná a zůstává u zaměstnavatele. Právní náležitosti dohody o rekvalifikaci upravuje § 110 zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, v platném znění.

Nástrahy rekvalifikace

Jednou z nástrah zaměstnaneckých rekvalifikací jsou podmínky rekvalifikace a případné sankce, za jejich porušení. Častým motivem zaměstnavatelů pro rekvalifikaci zaměstnanců je snaha o stabilizaci pracovního kolektivu. V dohodách se standardně objevují podmínky úspěšného absolvování rekvalifikačních kurzů a současně následného setrvání zaměstnance po určitou dobu v zaměstnaneckém poměru u téhož zaměstnavatele, který rekvalifikaci poskytnul. V případě porušení podmínek rekvalifikace jsou dohodnuty sankce. Ty spočívají v navrácení celé či částečné výše nákladů spojených s rekvalifikací. Je třeba vždy zvážit riziko možného porušení ustanovení dohody o rekvalifikaci. Do nákladů na rekvalifikaci se započítává nejen cena vlastního školení, ale i řada dalších nákladů, které byly zaměstnanci poskytnuty. Mohou to být jízdní výdaje do místa konání rekvalifikace, stravné podle zvláštního předpisu ve dnech účasti na rekvalifikaci, která se koná mimo obec bydliště zaměstnance, náklady na ubytování, studijní pomůcky či pojištění pro případ škody způsobené zaměstnancem. Současně to bývá náhrada mzdy při překážkách v práci z důvodu rekvalifikace včetně části pojistného na sociální a zdravotní pojištění, které hradí zaměstnavatel. Současně by však měla dohoda obsahovat maximální možnou částku, kterou by zaměstnanec v případě porušení ujednání dohody byl povinen hradit.

Povinnost k úhradě nákladů nemůže zaměstnanci vzniknout, pokud bez vlastního zavinění porušil podmínky rekvalifikace. Tím může být ztráta způsobilosti pro daný druh práce, pokud pracovní poměr byl ukončen výpovědí dle § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, nebo zaměstnanec nemůže vykonávat dle lékařského posudku práci, pro kterou si rekvalifikaci zvyšoval, či zaměstnavatel nevyužíval v posledních 12 měsících po dobu nejméně 6 měsíců kvalifikace, na kterou se zaměstnanec rekvalifikoval.

Doporučuji vždy individuálně zvážit výhody zaměstnanecké rekvalifikace a její rizika. Tou největší nástrahou je podmínka vrácení finanční částky v případě porušení podmínek rekvalifikační dohody. Nejen v případě nesplnění podmínek vlastní rekvalifikace, ale též s ohledem na budoucí setrvání u daného zaměstnavatele. Pokud se rekvalifikovaný zaměstnanec rozhodne opustit zaměstnavatele dle ujednání dohody předčasně, může být nemile překvapen částkou, kterou bude zaměstnavatel požadovat jako náhradu škody z důvodů porušení ujednání rekvalifikační dohody. Pokud si nejste rizikem rekvalifikační dohody jisti, obraťte se na odborníka. Nechte si odkontrolovat rekvalifikační dohodu před jejím podpisem, ať nejste v budoucnu nemile překvapeni.

Pokud máte zájem odebírat příspěvky našeho blogu, přihlaste se k jejich odběru. Jsme tu pro Vás. https://www.ak-becvar.cz/kategorie/blog/

Tým advokátní kanceláře.

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec