Novela zákona o obchodních korporacích – první bilanční test

od | 10 Úno 2021 | Korporátní právo

Jak jsem již uváděl v minulých příspěvcích, rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích stanovila nová pravidla pro výplatu podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích. K té může společnost přistoupit tehdy, pokud jsou splněny zákonné předpoklady. Tj. existence účetní závěrky (řádná, mimořádná), která je schválená valnou hromadou (nejvyšším orgánem obchodní korporace).  Navíc musí být splněno testování prokazující, že výplatou podílů na zisku nebo výplatou jiných zdrojů nedojde k ekonomické destabilizaci společnosti. Tímto testováním jsou tzv. bilanční testy. Novelou zákona dochází k jejich sjednocení a zpřísnění.

První bilanční test

určuje maximální finanční hodnotu způsobilou k vyplacení. Cílem je zabezpečit, že společnost nevyplatí víc, než si může skutečně dovolit. Vychází se z výsledku hospodaření daného účetního období, výsledku hospodaření minulých let (nevyplaceného zisku nebo eventuálních ztrát), z fondů tvořených ze zisku. Nově to však nebudou všechny fondy, ale jen ty, které jsou volně použitelné. A současně budou do bilančního testu započteny náklady na vývoj v případě, že se budou objevovat v rozvahových aktivech. To bude znamenat, že kapitálové společnosti a nově též družstva nebudou moci rozdělovat zisk nebo vlastní zdroje v případě, pokud částka k rozdělení nebude rovna minimálně neodepsané části nákladů na vývoj.

Částka k rozdělení nesmí v kapitálové společnosti nebo družstvu překročit: součet výsledků hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledků hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může kapitálová společnost nebo družstvo použít podle svého uvážení, snížený o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a společenskou smlouvou. Rozhodnutí nejvyššího orgánu učiněné v rozporu nemá právní účinky.

K rozdělení nelze použít fondy, jejichž vznik, změnu nebo zánik upravuje právní předpis nebo společenská smlouva způsobem, který jejich rozdělení nepřipouští. Půjde zejména tedy o fondy, jejichž vznik, změnu nebo zánik určují účetní předpisy, jako jsou například fondy z přecenění majetku a závazků.

První bilanční test určí maximální částku k výplatě  = výsledek hospodaření posledního účetního období + (-) výsledek hospodaření minulých let + hodnota ostatních fondů (kde to zákon a společenská smlouva umožňuje) – příděly do rezervních a dalších fondů (dle zákona a společenské smlouvy).

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec