Právo na odstoupení od distančních smluv

od | 10 Čvc 2023 | Ostatní

Právo na odstoupení u smluv uzavíraných distančním způsobem

Dnešní svět je zahlcen obchodními podmínkami. Všichni se s nimi setkáváme na každém kroku. Obchodní podmínky mají banky, pojišťovny, mobilní operátoři, dodavatelé energií a mnozí další podnikatelé. Čteme je?

Samostatnou kapitolou jsou e-shopy. Ty sice nemají ze zákona povinnost uvádět obchodní podmínky, ale mají povinnost před uzavřením smlouvy seznámit zákazníka s náležitostmi kupní smlouvy. Převážně tak činí právě cestou obchodních podmínek. Mnohdy se jedná o ujednání, která nejsou z hlediska práva aktuální, nereagují na změny zákonů či evropského práva v rámci ochrany spotřebitele. Mnohdy jsou jednostranné ve prospěch podnikatele. Zrovna nedávno jsem dostal k vyplnění dotazník spokojenosti zákazníka jistého e-shopu, který sice prodává super zboží, ale obchodní podmínky ještě vůbec nezaznamenaly změnu spotřebitelského zákona. Taková situace není pro podnikatele dobrou vizitkou.

Rád bych upozornil na jednu část obchodních podmínek v případě smluv, které se uzavírají distančním způsobem (nejčastěji e-shopy), a to poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy. Pro spotřebitele je to ta část obchodních podmínek, kterou doporučuji přečíst vždy. Pro podnikatele je to informační povinnost dle § 1820 občanského zákoníku, kterou zákon nazývá „Sdělení před uzavřením smlouvy“.

Smlouvy uzavírané distančním způsobem

Distanční smlouva je taková smlouva, kterou uzavírá podnikatel se spotřebitelem, a to výhradně s využitím dálkových komunikačních prostředků bez současné fyzické přítomnosti stran. Nejčastěji uzavíráme distanční smlouvy při nákupech v e-shopech. V takovém případě je spotřebiteli přiznána zvláštní ochrana. Tou nejdůležitější a všeobecně známou je právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy, v případě kupní smlouvy, ode dne převzetí zboží. Někteří podnikatelé v obchodních podmínkách lhůtu pro odstoupení smlouvy prodlužují ve prospěch spotřebitele, často až na třicet dnů. V této lhůtě si může spotřebitel zakoupené zboží prohlédnout a otestovat. Vždy jen v míře nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a jeho funkčností. V případě, že spotřebitel zboží nechce, tak může od smlouvy odstoupit a zakoupené zboží vrátit, podnikatel vrací zaplacené peníze.

Právo na odstoupení od smlouvy vzniká spotřebiteli ze zákona. Lhůtou čtrnáct dní je čtrnáct kalendářních dni včetně sobot, nedělí a svátků s tím, že pokud poslední den lhůty připadne na jeden z těchto dní, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. Je třeba, aby v této lhůtě spotřebitel zaslal podnikateli sdělení o uplatnění svého práva odstoupit od smlouvy. Informovat o svém rozhodnutí může spotřebitel pomocí vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy nebo jakéhokoli jiného jednoznačného prohlášení. Důkazní břemeno prokázání, že došlo k řádnému odstoupení od smlouvy nese spotřebitel.  

Zboží vrací spotřebitel podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Poučení o možnosti odstoupit od smlouvy

Podnikatel má povinnost poučit spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy. Zejména informovat o podmínkách, lhůtách a postupech pro uplatnění tohoto práva a poskytne formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

Pokud by spotřebitel nebyl poučen o možnosti odstoupit od smlouvy v souladu s informační povinností dle § 1820 odst.1 písm. f) občanského zákoníku, lhůta pro odstoupení se prodlužuje na jeden rok a čtrnáct dnů. Tedy ve prospěch spotřebitele.

Jakou podobu má mít poučení o právu na odstoupení od smlouvy má dokument „Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem“, aktuální bylo publikováno dne 3. února 2023 ve Sbírce zákonů jako nařízení vlády č. 29/2023 Sb., včetně vzorového formuláře: poučení a vzorový formulář.

Nařízení vlády stanovuje základní informace o právu na odstoupení od smlouvy a představuje vzorové poučení včetně pokynů pro jeho vyplnění. Důležitá informace je, že podnikatel nemusí vzorové poučení spotřebiteli poskytnout, ale pokud tak učiní a veškeré údaje podle pokynů řádně vyplní, splnil si svoji povinnost sdělit povinné údaje o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem podle § 1820 občanského zákoníku. Jinými slovy podnikatel přenese důkazní břemeno ohledně sdělení těchto informací na spotřebitele.

Co musí podnikatel spotřebiteli povinně poskytnout je formulář pro odstoupení od smlouvy. Ten ho může, ale nemusí využít. I nadále může spotřebitel odstoupit od smlouvy jiným způsobem, ale vždy tak, aby bylo zcela jednoznačné, že se jedná o odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem.

Pravidla pro odstoupení od smlouvy vychází z evropské úpravy a musí být uplatňována ve všech členských státech EU shodně. Únorové nařízení vlády reaguje na nedávnou novelu občanského zákoníku zákonem č. 374/2022 Sb., o které jsme též psali na blogu v příspěvku z února letošního roku: https://www.ak-becvar.cz/uspesna-reklamace-podle-novych-pravidel/

 

Pokud si nevíte rady, obraťte se na naši advokátní kancelář:  info@ak-becvar.cz

Pokud máte zájem odebírat příspěvky našeho blogu, přihlaste se k jejich odběru. Pokud máte tip na zajímavé téma, dejte nám vědět. Jsme tu pro Vás https://www.ak-becvar.cz/kategorie/blog/

Je možné, že Vám upozornění na nový článek přistane v hromadné poště nebo v newsletters. Stačí si jej přesunout do doručené pošty, kde ho lépe uvidíte. Děkujeme za Vaši přízeň a spolupráci.

Tým advokátní kanceláře.

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec