Právo nezbytné cesty

od | 28 Čvc 2021 | Realitní právo

Právo nezbytné cesty.

Nedostatečné spojení nemovitosti s veřejnou cestou je jedním z předpokladů užití institutu nezbytné cesty. Pokud budeme tento institut hledat v občanském zákoníku (OZ),  tak definici nezbytné cesty přímo nenalezneme. Ale! nalezneme v něm podmínky pro zřízení takovéto cesty. Z ustanovení OZ § 1029 vyplývá, že nezbytná cesta je taková cesta, která vede přes sousedův pozemek, za náhradu a zároveň o její zřízení požádal vlastník nemovitě věci, na níž nelze řádně hospodařit, či ji jinak řádně užívat z důvodu toho, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#cast3

Nezbytná cesta je institut, omezující vlastnické právo jedné osoby, ve prospěch vlastního (soukromého) zájmu, osoby druhé. Z Listiny základních práv a svobod (LZPS) vyplývá, že vlastnické právo lze omezit pouze na základě zákona, za náhradu, a především ve veřejném zájmu. Je tedy třeba zkoumat, zdali existuje veřejný zájem.

Veřejný zájem.

Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 20.7.2005, sp. zn. 22 Cdo 1897/2004 konstatoval, že ve veřejném zájmu je i zajištění řádného užívání staveb jejich vlastníky. Veřejný zájem není postaven pouze na tom, že je umožněno vlastníkovi stavby vykonávat jeho vlastnické právo, ale podmínka veřejného zájmu spočívá také v tom, že je stavba řádně udržována. Tato povinnost je vlastníkovi stavby uložena ustanovením §86 odst. 1 stavebního zákona. Soud tedy dospěl k logickému závěru, že splnění této povinnosti je ve veřejném, a nikoliv soukromém zájmu.

Veřejná cesta.

Přesnou definici pojmu veřejná cesta nenalezneme, nicméně vodítko k objasnění tohoto pojmu, nám dává zákon o pozemních komunikacích. Ten ve svém ustanovení § 2 definuje, co je pozemní komunikací. Mezi pozemní komunikace patří veškeré dopravní cesty určené k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti (jedná se o dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace.

Též dostupné na:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-13?text=z%C3%A1kon+o+pozemn%C3%ADch+komunikac%C3%ADch

Aby jakákoliv účelová komunikace byla veřejnou, musí splňovat následující aspekty dovozené z judikatury:

  1. Cesta musí být stále vyznačena v terénu, slouží jako přístup k jednotlivým nemovitostem nebo k obhospodařování zemědělských či lesních pozemků
  2. Užívá ji široká veřejnost,
  3. Vlastník pozemku projevil s takovýmto užíváním souhlas (tato podmínka splněna být nemusí, pokud je cesta takto užívána tzv. od nepaměti)
  4. Cesta je nezbytná pro napojení nebo obsluhu nemovitostí, k nimž vede (tzv. nutná komunikační potřeba).

 Jak může být nezbytná cesta zřízena?

Často je nezbytná cesta zřízena formou věcného břemene. V takovém případě může soud povolit buď spoluužívání již existující cesty nebo zřídit cestu novou, umělou. 

A kdy se princip nezbytné cesty neuplatní?

Například tehdy, když škoda na nemovité věci souseda převýší zřejmě výhodu nezbytné cesty dle ustanovení § 1032 občanského zákoníku. Pak soud nezbytnou cestu zpravidla nepovolí.

 

Máte problémy v oblasti realitního práva? Potřebujete pomoci? 

Je možné nás kontaktovat na:https://www.ak-becvar.cz/kontakt/

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec