Předmět podnikání-živnost volná

od | 12 Říj 2022 | Korporátní právo

Podnikáte a máte v obchodním rejstříku zapsán jako předmět podnikání “Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze č. 1-3 živnostenského zákona?

Nedávno jsem řešil právní problém v oblasti korporátního práva a setkal jsem se s obchodní společností, jejíž předmět podnikání byl v obchodním rejstříku vymezen tímto způsobem, tedy  “Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1-3 živnostenského zákona”. Konkrétní činnost dané obchodní společnosti však zapsána nebyla. Na daný nedostatek upozornilo vcelku průlomové  rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2021, které poukázalo na neurčitost  zápisů některých obchodních společností do obchodního rejstříku. Konkrétně těch, které mají zapsán jako předmět podnikání “Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1-3 živnostenského zákona”.  Vzhledem k velkému počtu podnikajících subjektů, které jsou zapsány v obchodním rejstříku právě tímto způsobem je namístě se tématu krátce věnovat.

Předmět podnikání.

Předmět podnikání je obligatorní součástí zápisu obchodní společnosti do obchodním rejstříku. Při zápisu se vychází ze společenské smlouvy, ve které by měl být uveden konkrétní předmět podnikání dané obchodní společnosti. Velmi často bývá jako předmět podnikání uvedena živnost volná z přílohy č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, která je souhrnně označena jako  “výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1-3 živnostenského zákona”. Je jasné, že z této formulace není třetím osobám jasné, v jaké konkrétní oblasti daná obchodní společnost  ve skutečnosti podniká.

Předmět podnikání – živnost volná.

Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze č. 1-3 živnostenského zákona jsou tzv. živnosti volné. Oproti ostatním živnostem nemají pro svůj výkon určeny žádné speciální požadavky. Živnost volná je upravena v § 25 živnostenského zákona s tím, že k získání oprávnění musí být splněny pouze všeobecné podmínky. V příloze č. 4 k živnostenskému zákonu jsou pak jednotlivé předměty této živnosti vyjmenovány. Jedná se o cca 82 druhů činností od “Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost” až po “Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem”.

Průlomová změna pro zápis do obchodního rejstříku. 

Zásadní změna týkající se volné živnosti či živností, které jsou zapsány v obchodním rejstříku jako “Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1-3 živnostenského zákona” je dána Rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR 27 Cdo 3549/2020. Ten poukázal  na výše uvedenou skutečnost, že takový zápis je ve skutečnosti pouze zdánlivý, nelze z něho vyčíst skutečný předmět podnikání dané obchodní společnosti a tudíž nemá právní účinky. Jinými slovy, jako by daná obchodní společnost neměla ve své společenské smlouvě či stanovách určen žádný obor podnikání, který by mohl být zapsán do obchodního rejstříku.

Dopad na obchodní společnosti.

Obchodní společnosti, které mají předmět podnikání zapsán právě tímto způsobem by měly zpozornět. Výše uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu  totiž současně předestírá i další postup pro všechny dotčené obchodní společnosti. Pro zjednání nápravy se doporučuje postup dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, cituji z výše uvedeného rozhodnutí: „Jestliže obsah zápisu ve veřejném rejstříku odporuje donucujícímu ustanovení zákona a nelze-li dosáhnout nápravy jinak, rejstříkový soud vyzve zapsanou osobu ke zjednání nápravy. Jde-li o právnickou osobu a ta ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, může soud i bez návrhu, je-li takový postup v zájmu ochrany třetích osob, rozhodnout o jejím zrušení s likvidací.“

Doporučuji dotčeným obchodním společnostem, aby se výzvou ze strany rejstříkového soudu zabývaly a následně konkretizovaly svůj předmět podnikání. Stejně tak třetí osoby, které mají pochybnosti o konkrétním předmětu podnikání obchodní společnosti se mohou obrátit na rejstříkový soud a vyzvat k jejímu upřesnění.
 

Pokud máte zájem odebírat příspěvky našeho blogu, přihlaste se k jejich odběru. Jsme tu pro Vás. https://www.ak-becvar.cz/kategorie/blog/

Tým advokátní kanceláře.

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec