Rodinné právo

Pomáháme řešit životní situace spojené s rozvodem manželství nebo rozchodem životních partnerů. Snažíme se najít nejlepší cestu pro Vás a Vaše nezletilé děti. Poradíme při vypořádání společného jmění manželů (SJM), abyste se necítili ošizeni. Hledáme co nejvýhodnější pravidla dohody manželů o uspořádání poměrů nezletilých dětí a zabezpečení kvality jejich životních potřeb cestou výživného. Asistujeme při dohodě na výlučné, společné nebo střídavé péči o děti. Jako rozvodový advokát zastupuji klienta při jednáních na soudě, mám zkušenosti s jednáním s orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Naše advokátní kancelář pravidelně informuje o zajímavostech v oblasti rodinného práva na našem blogu.

Pracujeme ve Váš prospěch a ve prospěch Vašich dětí.

Podporujeme klienta, se kterým komunikujeme profesionálně, racionálně a bez emocí. Vždy se snažíme v první řadě o vzájemnou dohodu rodičů. Zájem dětí máme na prvním místě. Neslibujeme nemožné, ale bojujeme.

Rozvod manželství

Řešíte rozvod manželství? Máte obavy o svůj další život a život svých dětí? Trápí Vás, kde budete nadále žít, kdo bude o nezletilé děti pečovat nebo jak zajistíte jejich výchovu a úhradu životních nákladů? Je Váš rozvod manželství provázen emocemi a jsou tak složité, že vzájemná dohoda je velmi obtížná? Vyhledejte rozvodového advokáta.

Rozvod manželství je jeden ze způsobů zániku manželství. Z pohledu legislativy je manželství základní právní institut pro založení rodiny, řádnou výchovu dětí, ale i pro vzájemnou pomoc a podporu. Muž i žena mají stejné rovnocenné postavení, tj. stejná práva i povinnosti. Uzavřením manželství vzniká právní vztah s mnoha důsledky jako je společné jmění manželů, péče o děti, vzájemná vyživovací povinnost, domněnka otcovství, a další.

Základní podmínka rozvodu je, že soužití manželů je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Pokud v takové situaci jste a řešíte způsob rozvodového řízení, obraťte se na odborníka pro rodinné právo.

Konzultujte s ním své možnosti a najděte nejlepší řešení pro sebe a Vaše děti. Vždy je lepší se s partnerem dohodnout a pak může přijít v úvahu nesporný rozvod. V opačném případě bude soud zkoumat příčiny rozpadu manželství a bude se jednat o sporný rozvod.

Pokud jste ve složité životní situaci a čeká Vás rozvod manželství, jsme připraveni Vám pomoci. Rychle a profesionálně vyřešit Vaše problémy a hledat co nejlepší řešení jak pro Vás, tak i pro Vaše nezletilé děti.

Nesporný rozvod

Prochází Vaše manželství krizí? Řešíte rozvod manželství? Rádi byste prošli rozvodovým řízením co nejrychleji a s co nejmenšími problémy?

Nesporný rozvod je jeden z možných způsobů ukončení manželství.  Musí však být splněny předpoklady pro to, aby bylo možno využít nesporného rozvodu v rozvodovém řízení. Zejména, že Vaše manželství ke dni  zahájení řízení o rozvodu muselo trvat alespoň jeden rok a jako manželé spolu nežijete déle než šest měsíců. K návrhu na rozvod se musí připojit druhý manžel.

V případě, že v manželství jsou nezletilé děti, je třeba, abyste se vzájemně dohodli na úpravě poměrů nezletilého dítěte po rozvodu. Takovou dohodu musí schválit soud a musí nabýt právní moc. Vzor dohody rodičů lze najít na našem blogu v příspěvku dohoda rodičů. Stejně tak musí být mezi Vámi vzájemný konsensus na úpravě majetkových poměrů, kde budete po rozvodu bydlet či na výživném, pokud připadá v úvahu.

Pokud splňujete uvedené předpoklady pro nesporný rozvod, pak soud nebude zjišťovat příčiny rozvratu manželství a to rozvede. Zcela jistě bude takové řízení rychlejší než v případě sporného rozvodu.

Pokud máte obavy nebo potřebujete konzultovat Vaši situaci, obraťte se na odborníka v rodinném právu. Jsme připraveni Vám pomoci, využít zkušenosti v případě sepsání dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí a poradit s případnými spornými otázkami nebo vypořádáním společného jmění manželů. Konzultujte svoje postupy, předejdete budoucím sporům a budete se moci soustředit na novou etapu svého života.

Sporný rozvod

Nedohodli jste se se svým partnerem a nesplňujete podmínky pro nesporný rozvod? Jste v situaci, kdy potřebujete pomoc, protože spory ve Vašem manželství se staly nepřekonatelnými? Máte oba pocit, že právo je na Vaší straně? Vyhledejte rozvodového advokáta.

Současný trend rozvodového řízení preferuje nesporný způsob rozvodu. Pokud však manželé nejsou schopni splnit podmínky pro zjednodušené soudní řízení, nejsou schopni se domluvit a shodnout se předem na péči o děti a na vypořádání majetku, bude rozvodové řízení probíhat ve standardní soudním režimu s dokazováním.

V případě, že manželé mají nezletilé děti, musí nejprve proběhnout soudní řízení, kde se rozhodne péče o děti. Teprve pak je možné, aby soud manželství rozvedl. Sporné rozvody jsou finančně a časově náročné.

Pokud jste v této nelehké životní situaci, obraťte se na specialistu v oblasti rodinného práva. Řešte své rozvodové problémy odborně a bez emocí. Jako rozvodový advokát Vám pomohu zajistit co nejvhodnější poměry pro Vaše nezletilé děti. Spravedlivě vypořádat společné jmění manželů a co nejrychleji projít soudním řízení. Pomůžu Vám i Vašim dětem zvládnout složitou životní etapu.

Společné jmění manželů (SJM)

Řešíte vypořádání společného jmění manželů? Mnohdy se jedná o majetek velké hodnoty, jindy jsou součástí společného jmění manželů i dluhy. Společné jmění manželů vzniká automaticky ze zákona okamžikem uzavření manželství, pokud se před svatbou snoubenci nedohodnou na jiném režimu. V průběhu manželství mají manželé možnost se dohodnout na zúžení společného jmění manželů nebo jeho zrušení a vypořádání. Nejčastěji dochází ke zrušení společného jmění manželů při rozvodu manželství.

Pokud řešíte vypořádání společného jmění manželů, konzultujte své nároky se specialistou na rodinné právo. Ne každý je schopen se v této právní disciplíně orientovat. Nejvýhodnější řešení vypořádání manželství je dohoda, která je účinná ke dni, kdy společné jmění zaniká. Dohodu můžete uzavřít i později. Pokud se vzájemně nedohodnete, je možné do 3 let od rozvodu manželství podat návrh, aby soud společné jmění vypořádal. Pokud se nedohodnete a nepodáte návrh na vypořádání společného jmění, dojde k jeho vypořádání automaticky.

Nejste-li schopni se vzájemně dohodnout a máte obavy o spravedlivé vypořádání společného jmění manželů, je dobré se spojit s odborníkem. Konzultujte své problémy, nechte si poradit při sepsání dohody o vypořádání společného jmění manželů.  Nenechte se ošidit jen proto, že nemáte dostatek znalostí z oblasti SJM. Poradím Vám a pomůžu ke spravedlivému vypořádání. Kontaktujte nás.

Dohoda manželů o uspořádání poměrů nezletilých dětí

Řešíte dohodu o uspořádání poměrů nezletilých dětí? Jste před rozvodem manželství a potřebujete uspořádat poměry svých nezletilých dětí? Máte dohodnuto s druhým rodičem vše kolem péče, výchovy a zajištění potřeb svých dětí?

Dohoda o uspořádání poměrů nezletilých dětí se nejčastěji realizuje při rozchodu jejich rodičů. Upravuje poměry nezletilých dětí v době, kdy jejich rodiče spolu již nežijí, rozvádí se, rozešli se nebo spolu ani žít nezačali. Existují dohody mimosoudní a dohody rodičů, které jsou schváleny soudem. Vše kolem mimosoudní dohody rodičů je obsahem příspěvku na našem blogu včetně vzoru dohody.

Pokud se rozvádíte a řešíte dohodu o uspořádání nezletilých dětí, je třeba, aby Vaše dohoda byla schválena soudem. Je to předpoklad vlastního rozvodu manželství. Vždy musí být zřejmé, jak se rodiče dohodli na péči o dítě. Péče může být výlučná, společná nebo střídavá. Obdobně je důležité se dohodnout na výživném,  jak se budou rodiče podílet na úhradě potřeb dítěte. Co se týče styku s dítětem, není to nezbytná součást dohody, kterou je třeba dokládat soudu, ale může být v dohodě upravena. I dohoda nesezdaných rodičů může být schválena soudem a pak se stává vykonatelným právním titulem.

Máte-li obavy o uspořádání poměrů Vašich nezletilých dětí a jejich budoucnosti, spojte se s odborníkem na rodinné právo. Často jsou konflikty rodičů těžko řešitelné. Oba máte pocit, že pravda a právo je na Vaší straně. Nedovolte, aby se problémy staly vleklými a na dlouhou dobu poznamenaly Vás a Vaše děti. Kontaktujte nás.

Výživné

Řešíte výživné svých dětí? Neplatí Vám druhý rodič nebo je výživné nízké? Potřebujete pomoc s jeho vymožením?

Žijí-li rodiče společně, dosahují jejich děti většinou stejné životní úrovně jako oni. Pokud se rodiče rozejdou, životní úroveň jejich dětí by měla zůstat zachována, a to na té úrovni, jakou by měly, kdyby se jejich rodiče nerozešli. Vyživovací povinnost mají rodiče ze zákona. Výše výživného nemusí být stanovena soudem, ale mohou se na ni rodiče dohodnout. Vzor dohody o úpravě péče o dítě včetně výživného naleznete ve vzorech na našich webových stránkách a je zdarma ke stažení.

Pro výši výživného je důležité zvážit potřeby dítěte, tak i možnosti a majetkové poměry rodičů. Řada rodičů neví, že dítě má nárok na pravidelné zvyšování výživného. To, jak dítě roste se odráží i na jeho potřebách a výdajích na životní náklady. Proto je v praxi zvyšování výživného spojeno s konkrétními situacemi při růstu a vývoji dítěte. U nezletilého dítěte může soud přiznat jednorázově zvýšení výživného až tři roky zpětně.

Výživné patří Vašim dětem. Pomáháme rodičům i dětem tak, aby výživné bylo spravedlivé a odpovídalo skutečným potřebám dítěte. Poradíme Vám s dohodou rodičů o určení výživného. Připravíme pro Vás návrh na zvýšení výživného a podáme ho na soud. Budeme Vás zastupovat v případě vymáhání výživného. Budeme s Vámi po celou dobu soudního řízení. Kontaktujte nás.

Orgány sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD)

Řešíte problémy svých nezletilých dětí a podílí se na jejich řešení i orgány sociálně právní ochrany dítěte? Cítíte, že jednání s úředníky neprobíhají zcela ve prospěch Vašeho dítěte nebo máte jiné výhrady? Potřebujete zastoupit nebo poradit při jednáních na úřadech sociálně právní ochrany dítěte tzv. OSPOD?

Orgán sociálně právní ochrany dítěte ve zkratce OSPOD je každý státní orgán, který má ze zákona toto postavení přiděleno. Jedná se zejména o obecní a krajské úřady. Sociálně právní ochrana dětí je upravena zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, částečně občanským zákoníkem a mezinárodními smlouvami, zejména Úmluvě o právech dítěte. Součástí činnosti OSPOD je například terénní práce, která se zaměřuje na ohrožené děti. Projednává s rodiči nedostatky ve výchově dětí a snaží se projednávat s dětmi nedostatky v jejich chování. Sleduje a zamezuje v přístupu dětí do nevyhovujícího prostředí z hlediska jejich výchovy. OSPOD řeší řadu dalších otázek týkající se nezletilých dětí.

Pokud máte pocit, že Vaše spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dítěte neprobíhají dle Vašich představ, spojte se s odborníkem na rodinné právo a věc konzultujte. Snažíme se být vždy na straně dítěte, radíme tak, aby se věci vyvíjely v jeho prospěch. Přistupujeme k Vašim problémům profesionálně s porozuměním a lidským přístupem. Kontaktujte nás.

Napište nám, rádi s Vámi probereme Vaši situaci a nabídneme pomoc.

    Jsme připraveni vám pomoci.

    Domluvte si konzultaci s našimi odborníky. Rychle a profesionálně vyřešíme Vaše problémy.

    +420 728 773 211