Nabízené právní služby

Občanské právo

 • sepis žalobních návrhů a jiných podání,
 • analýza a sepisování smluv,
 • právo nemovitostí, jako je prodej či koupě nemovitosti, zřízení věcných břemen, zástavního
  práva, správa nemovitostí či zajištění znaleckých posudků,
 • nájemní a podnájemní vztahy pro bytové a nebytové nájmy,
 • správa a vymáhání pohledávek, zajištění pohledávek,
 • odpovědnost za škodu a náhrada škody,
 • řešení sousedských sporů,
 • ochrana osobnosti,
 • rodinné právo, rozvody manželství, vypořádání společného jmění manželů, uspořádání
  rodinných poměrů ve vztahu k nezletilým dětem, činnost mediátora,
 • dědické právo, zastupování pro případ dědických řízení, sepisování závětí
 • a vše další dle potřeb klienta.

Obchodní a finanční právo

 • právo obchodních korporací jako je pomoc při zakládání společností a družstev, příprava a
  řízení průběhu valných hromad, změny ve společnostech pro případ převodu obchodních
  podílů a akcií, změny statutárních orgánů, zvýšení či snížení základního kapitálu, přeměny
  obchodních společností, jejich prodej či koupě,
 • likvidace a zrušení obchodních společností,
 • zastupování klienta před živnostenským úřadem a ve věcech obchodního rejstříku,
 • poradenství ve věcech účetních a daňových,
 • sepis a revize smluvních dokumentů jako jsou kupní smlouvy, smlouvy o dílo, o postoupení
  pohledávek, zprostředkovatelské či příkazní smlouvy atd.
 • vymáhání pohledávek z obchodních transakcí či vztahů,
 • právo směnečné a právo cenných papírů,
 • sepis žalobních návrhů a jejich podání
 • a vše další dle potřeb klienta.

Trestní právo

 • sepisování a podání trestních oznámení,
 • obhajoba v trestním řízení,
 • zastupování poškozených,
 • uplatňování práva na náhradu majetkové či nemajetkové újmy

Správní právo

 • zastupování klienta před správními orgány jako je přestupkové řízení, daňové řízení, stavební
  řízení či ve věcech katastru nemovitostí, řízení před živnostenskými úřady a řízení u policie,
 • zastupujeme klienty především ve věci dopravních přestupků, přestupků v oblasti podnikání,
  přestupků proti veřejnému pořádku nebo občanskému soužití, či přestupků proti majetku;
 • realizujeme přezkum soudních rozhodnutí

Exekuční a insolvenční právo

 • podávání exekučních návrhů
 • sepisování insolvenčních návrhů společně s návrhem na povolení oddlužení
 • zastupování oprávněných a povinných v exekučních řízeních
 • zastupování věřitelů a dlužníků v insolvenčních řízeních

Cizinecké právo

 • zpracování žádostí o krátkodobé a dlouhodobé pobyty
 • zpracování žádostí o udělení trvalého pobytu
 • pracovní povolení a zaměstnanecké karty
 • zastupování v pracovně-právních záležitostech

Ostatní služby

 • provádění konverze dokumentů z elektronické podoby do listinné a z listinné do elektronické
 • ověřování podpisů na listinách
 • advokátní úschova peněžních prostředků
 • postup a metodika zpracování ochrany osobních údajů (GDPR)

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti.
Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec