Smlouva o výkonu funkce jednatele

od | 15 Pro 2022 | Korporátní právo

Jednatelství je institut, který s sebou nese řadu rizik jak pro společnost samotnou, tak i pro jednatele. Nejčastěji porušení péče řádného hospodáře s následkem vzniku škody. Doporučuji nepodceňovat smluvní ujednání a zajistit pro obě strany perfektní smlouvu o výkonu funkce jednatele.

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Kapitálové obchodní společnosti navenek zastupuje statutární orgán, kterým je ve společnosti s ručením omezeným jednatel. Jednatel může funkci vykonávat ve společnosti na základě smlouvy o výkonu funkce. Současně může v dané společnosti pracovat na základě pracovní smlouvy. Setkal jsem se i s praxí, kdy společnost jmenuje jednatele, který nemá na výkon funkce sjednanou žádnou smlouvu a ve společnosti působí jako zaměstnanec.

Funkce jednatele

Představuje v prvé řadě zastupování dané společnosti navenek a též její obchodní vedení. Pokud pracovní smlouva jednatele zahrnuje tyto činnosti, pak můžeme hovořit o tzv. pravém souběhu, kdy činnosti statutárního orgánu je součástí jeho pracovní náplně vycházející z pracovní smlouvy. Typicky činnost obchodního ředitele. Judikatura takový postup nepřipouští. Přesto je možné smlouvu o výkonu funkce podřídit režimu zákoníku práce s výjimkou kogentních ustanovení zákona o obchodních korporacích upravujících činnost jednatele.

V praxi to znamená, že funkce jednatele je upravena smlouvou o výkonu funkce jednatele a jsou v ní zahrnuta veškerá kogentní ustanovení dle zákona o obchodních korporacích upravující smlouvu o výkonu funkce, ale současně je podřízena zákoníku práce například pro oblast pracovní doby, doby odpočinku, dovolené a další. Současně je však třeba upozornit na skutečnost, že se nebude jednat o pracovněprávní vztah, ale vždy obchodní a v případě škody není omezena odpovědnost jednatele pracovně právními předpisy.

Jednatel jako zaměstnanec

Je tzv. nepravý souběh v případě, že charakter pracovní náplně jednatele na základě pracovní smlouvy je zcela odlišný od obchodního vedení a zastupování společnosti navenek. V takovém případě se souběh pracovně právního vztahu a obchodně právního vztahu jednatele s danou společností připouští.

V praxi to znamená, že funkce jednatele je upravena smlouvou o výkonu funkce jednatele a současně má tatáž osoba pracovně právní vztah s danou obchodní společností na základě pracovní smlouvy s odlišným charakterem činnosti, než je obchodní vedení.

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Je upravena v § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích. Písemná forma se vyžaduje pro smlouvy uzavřené se členy orgánů kapitálových obchodních společností, tedy i pro společnost s ručením omezeným. Důsledek nedodržení písemné formy má za následek neplatnost. Současně se vyžaduje souhlas nejvyššího orgánu (valné hromady) společnosti a schválení smlouvy na výkon funkce jednatele. Předmětem smlouvy je úprava právních poměrů mezi obchodní společností a členem jejího voleného orgánu. Základní náležitosti jsou:

  • Identifikace stran smlouvy
  • Práva a povinnosti stran smlouvy
  • Odměna jednatele a věcná plnění
  • Pracovní doba a další ujednání
  • Datum a podpisy stran

Práva a povinnosti se řídí přiměřeně i ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, která se uplatní v případě, kdy není možné danou část posoudit podle smlouvy o výkonu funkce dle zákona o obchodních korporacích. Současně bude smlouva často obsahovat instituty známé ze zákoníku práce, jak bylo popsáno výše.

Úplatný a bezplatný výkon funkce

Není-li smlouva o výkonu funkce uzavřena nebo neobsahuje-li uzavřená smlouva o výkonu funkce ujednání o odměňování, není-li dodržena písemná forma nebo nedošlo ke schválení valnou hromadou, má se za to, že výkon funkce je bezplatný.

V případě bezúplatného výkonu funkce doporučuji opatrnost z hlediska daňových dopadů a čerpání benefitů, viz například: https://www.gtnews.cz/publikace/danovy-rezim-nahrad-a-benefitu-u-bezplatneho-vykonu-funkce/

Naopak v případě, že je ve smlouvě ujednání o odměně, je výkon funkce jednatele úplatný. V takovém případě je třeba, aby byly ve smlouvě vymezeny všechny složky odměn včetně věcných plnění, úhrad do penzijního připojištění a další plnění. Za odměnu pak zákon považuje i podíl na zisku. Je zcela na vůli stran smlouvy, jestli si ujednají fixní částku odměny nebo si určí způsob výpočtu. Platí zásada, že výše odměny musí být vždy jednoznačně zjistitelná.

Pár poznámek na závěr

Dnešní příspěvek na téma smlouvy o výkonu funkce jednatele je pouze stručný úvod do celé problematiky výkonu funkce voleného orgánu společnosti, respektive jednatele ve společnosti s ručením omezeným. Článek nastínil problematiku souběhu smlouvy o výkonu funkce jednatele a pracovní smlouvy v jedné společnosti, či úplatného a bezúplatného výkonu funkce s možnými daňovými dopady. Kvalitní smlouva by měla jasně stanovit práva a povinnosti jak společnosti vůči jednateli, tak i opačně jednatele vůči korporaci.

Časté chyby

  • není řádně svolána VH, průběh valné hromady není v souladu se zákonnými požadavky či chybí zápisy z VH a výslovné odsouhlasení smluv o výkonu funkce jednatele;
  • zastaralé smlouvy, neodsouhlasené změny včetně odměn, ujednání v rozporu se společenskou smlouvou;
  • jednatelé se mylně domnívají, že ukončením jednatelství se ze zákona automaticky obnovuje jejich pracovní poměr; na této skutečnosti se však strany musí výslovně dohodnout;
  • stažené vzory z internetu, které nezohledňují konkrétní společenskou smlouvu a aktuální právní úpravu;
  • příliš strohé smlouvy, které neřeší možné budoucí situace jako je ukončení jednatelství a bezpečné předání agendy, doručování, mlčenlivost či zákaz konkurence.

 

 

Pokud máte zájem odebírat příspěvky našeho blogu, přihlaste se k jejich odběru. Pokud máte tip na zajímavé téma, dejte nám vědět. Jsme tu pro Vás https://www.ak-becvar.cz/kategorie/blog/

Je možné, že Vám upozornění na nový článek přistane v hromadné poště nebo v newsletters. Stačí si jej přesunout do doručené pošty, kde ho lépe uvidíte. Děkujeme za Vaši přízeň a spolupráci.

Tým advokátní kanceláře.

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec