Správní právo

Hledáte odborníka na správní právo? Jste, nebo budete účastníkem správního řízení a máte obavy z postupu správního orgánu? Nejste spokojeni s výsledkem rozhodnutí, které vydal správní orgán? Máte pocit, že správní orgán nepostupuje v souladu se správním řádem, který definuje veřejnou správu jako službu veřejnosti? Nevíte, jak se bránit proti vydanému správnímu rozhodnutí?  Čelíte nepřiměřenému nebo neoprávněnému trestu za přestupek v rámci přestupkového řízení?

Pokud jste rozhodnuti hájit svá práva, pomůžeme Vám.

Jsme připraveni vyřešit nebo zmírnit dopady výsledku správního řízení. Efektivně využijeme zákonné možnosti ve Váš prospěch cestou opravných prostředků nebo ochranou Vašich práv u soudu.

Správní právo

Potřebujete řešit problémy v oblasti správního práva? Víte, co přesně správní právo je? Víte, kdo je odborník na správní právo?

Správní právo je oblast veřejného práva, která zahrnuje souhrn právních norem regulujících postavení a chování subjektů v souvislosti s výkonem veřejné správy. Na jedné straně stojí výkonná moc většinou v podobě správních orgánů a na straně druhé fyzická nebo právnická osoba. Správní právo se rozděluje na právo:

 • Hmotné, které upravuje jednotlivé situace
 • Procesní, které upravuje řízení a postupy
 • Trestní, též také přestupkové

Správní právo se dále dělí na další pododvětví, jako je:

 • Cizinecké a azylové právo
 • Finanční právo
 • Pozemkové právo
 • Dopravní právo
 • Stavební právo
 • Živnostenské právo
 • Školské právo
 • Právo životního prostředí

V případě, že potřebujete řešit své problémy v některé z vyjmenovaných oblastí, hledejte odborníka na správní právo. Ne každá advokátní kancelář se touto oblastí práva zabývá. Navíc správní právo je velmi širokou právní disciplínou, což znamená, že se advokát může orientovat zejména na přestupkové řízení, cizinecké a azylové právo, živnostenské a finanční právo, jako je tomu v našem případě.

Kontaktujte nás.

Přestupek

Řešíte spáchaný přestupek a máte obavy ze správního řízení? Nebo jste přesvědčení, že jste přestupek nespáchali či bylo rozhodnutí o vině a správním trestu nezákonné?

Přestupek je společensky škodlivý protiprávní čin, který je méně závažný než trestný čin. Ne každé jednání se dá hodnotit jako přestupek. Rozhodující je, že daný čin je v zákoně za přestupek výslovně považován a vyznačuje se zákonem stanovenými znaky. Aby byl přestupek spáchán, je nutné zavinění. Zavinění může být úmyslné, ale i nedbalostní. Řízení, ve kterém se přestupek projednává se nazývá přestupkové řízení a je součástí správního řízení.

V případě, že se chcete bránit proti postupu správního orgánu nebo s trestem za spáchaný přestupek nesouhlasíte či jste přesvědčení, že se jedná o nezákonné rozhodnutí, poraďte se s odborníkem na správní právo, konkrétně na přestupková řízení.

Kontaktujte nás.

Správní rozhodnutí

Nesouhlasíte s vydaným rozhodnutím správního orgánu? Chcete se bránit? Jste přesvědčeni, že rozhodnutí je protiprávní nebo nepřiměřené?

Výsledkem řízení u správního orgánu je vydané správní rozhodnutí. To se děje v naprosté většině tehdy, pokud jsou shromážděni všichni účastníci správního řízení a potřebné podklady tak, aby mohl správní orgán rozhodnout. Přitom musí být účastníkům řízení poskytnut dostatečný prostor se k projednávané věci vyjádřit a případně podklady pro rozhodnutí doplnit. Správní orgán vydává rozhodnutí bez zbytečného odkladu, nejčastěji ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení. V případě, kdy se bude jednat o složitější kauzu, budou se předvolávat další osoby nebo důkazy, je možné lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů. Správní rozhodnutí má většinou písemnou formu, která se skládá z výroku, odůvodnění a poučení.

V případě, že s vydaným rozhodnutím nesouhlasíte nebo jste přesvědčeni o jeho nezákonnosti, je možné se začít bránit za využití opravných prostředků jako je odvolání a odpor. V neposlední řadě to může být i soudní cesta, kterou doporučuji řešit s odborníkem na správní právo.

Kontaktujte nás.

Specializací naší advokátní kanceláře jsou přestupky překročení nejvyšší povolené hmotnosti vozidel při kontrolním vážení. Zaměřujeme se jak na nízkorychlostní kontrolní vážení, tak na vysokorychlostní vážení. Dokážeme Vám poradit s konkrétními úskalími jednotlivých vážních míst a podle toho připravit procesní obranu. Nebojte se bránit, máme za sebou úspěchy s žalobami proti rozhodnutí správních orgánů u krajských soudů. Spolupracujeme i se soudním znalcem v oboru stavby dopravní a inženýrské.

Správní řízení

Čeká Vás správní řízení nebo jste již jeho účastníkem? Nejste si jisti svými právy? Potřebujete pomoci se orientovat celým průběhem správního řízení?

Správní řízení je proces, který je veden správním orgánem, jehož výsledkem je vydání rozhodnutí. Tato rozhodnutí upravují, zakládají nebo ruší práva a povinnosti účastníků řízení. Náležitosti správního řízení upravuje správní řád. Správní řízení jsou tedy všechna řízení, ve kterých rozhodují orgány veřejné moci, nejčastěji se jedná o řízení za účelem zajištění veřejného pořádku, bezpečnosti, ochrany životního prostředí nebo například podmínek pro podnikání či udělení stavebního povolení. Zvláštním druhem správního řízení je přestupkové řízení.

V případě, že potřebujete pomoci, kontaktujte odborníka na správní právo.

Kontaktujte nás.

Přestupkové řízení

Čelíte přestupkovému řízení? Jste přesvědčeni, že právo je na Vaší straně? Nesouhlasíte s postupem správního orgánu či uděleným správním trestem?

Přestupkové řízení spadá do oblasti správního práva trestního, ve kterém se rozhoduje o vině a správním trestu za přestupek. Přestupek je možné řešit na místě nebo bude přestupek projednán na obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Je možné, že spáchaný přestupek bude řešit přestupková komise, pokud byla starostou obce zřízena. V každém případě se přestupek bude projednávat správním orgánem v místě, kde byl spáchán.

Může se stát, že trest za přestupek je neoprávněný, ale jednotlivec není schopen situaci právně posoudit. V případě pochybností doporučuji se obrátit na advokáta, specialistu v oblasti přestupkového práva. Ten zváží další postup a možné kroky tak, aby docílil nápravy nebo alespoň zmírnil dopady správního trestu na klienta.

Kontaktujte nás.

Cizinecké a imigrační právo

Součástí správního práva je i právo cizinecké a imigrační. Pokud potřebujete právní pomoc v oblasti získávání víz nebo povolení k pobytu v ČR z důvodu podnikání, zaměstnání, studia nebo sloučení rodiny nebo máte problém se získáním českého občanství, obraťte se na právníka, který dané oblasti práva rozumí a specializuje se na ni.

Poskytujeme též právní poradenství pro zaměstnavatele a cizince v projektu Ukrajina, a to od splnění povinností na úřadu práce spojené s ohlášením volného pracovního místa přes celé řízení na příslušné pobočce hospodářské komory. Zajistíme veškeré podklady pro podání žádosti o pracovní kartu na konzulátě na Ukrajině. Připravíme žádosti o víza pro sezónní podnikání nebo schengenská víza k pobytu do 90 dnů za účelem práce nebo podnikání. Vypracujeme dokumentaci pro prodloužení nebo změnu účelu pobytu. Kontaktujte nás.

Napište nám, rádi s Vámi probereme Vaši situaci a nabídneme pomoc.

  Jsme připraveni vám pomoci.

  Domluvte si konzultaci s našimi odborníky. Rychle a profesionálně vyřešíme Vaše problémy.

  +420 728 773 211