Ukončení podnikání, část II. Koupě a prodej obchodního závodu.

od | 17 Kvě 2024 | BLOG

Dnešní téma je nesmírně zajímavé a je to Koupě a prodej obchodního závodu. Navazuji tak na příspěvek, jehož obsahem byla terminologie při ukončení, utlumení, převodu a dědění podnikání, konkrétně co je firma, podnik, závod, obchodní korporace a obchodní podíl.

Uvažujete o prodeji či koupi obchodního závodu? Zdědili jste závod? Pokud ano, máme pro Vás přehled toho nejdůležitějšího z právní úpravy týkající se obchodního závodu. Pokud máte zájem se dozvědět více bez nutnosti ztrácet čas hledáním relevantních informací v zákonech, je tento příspěvek určen právě Vám.

 

Obchodní závod

Kdo může vlastnit obchodní závod? Obchodní závod může být v majetku jak právnické, tak i fyzické osoby. V zákoně je obchodní závod definován jako organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který slouží k provozování jeho podnikatelské činnosti[1]. Závod je věc hromadná, jedná se o soubor jmění, což představuje majetek a veškeré dluhy.

 

Tipy k obchodnímu závodu.

 • Závod jako věc hromadná může být předmětem koupě, ale i zástavy, darování, směny nebo pachtu.
 • Závod lze zdědit.
 • Závod může být vložen do základního kapitálu obchodní korporace.
 • Závod je soubor majetku bez právní subjektivity.
 • Vlastníkem závodu je většinou podnikatel. Vzhledem k tomu, že závod lze zdědit, může být vlastníkem závodu i nepodnikatel, ale též nadace nebo ústav.
 • Podnikatel může vlastnit současně více závodů za předpokladu, že se bude jednat o samostatné finanční celky se samostatným účetnictvím.
 • Pokud je vlastníkem závodu akciová společnost, společnost s ručením omezeným nebo družstvo, je třeba při nakládání se závodem plnit další zákonné podmínky,[2] například při prodeji to bude souhlas valné hromady nebo členské schůze.
 • V neposlední řadě za škodu, která vznikne z provozu závodu odpovídá provozovatel a má povinnost vzniklou škodu nahradit. Provozovatel závodu může, ale nemusí být současně vlastníkem závodu.

 

Tipy ke koupi závodu.

Na koupi obchodního závodu se uplatní speciální úprava v občanském zákoníku[3]. Obecně též úprava o kupní smlouvě.

 • Ve smlouvě je třeba vymezit, že se skutečně převádí obchodní závod jako samostatná hospodářská jednotka.
 • Prodej jednotlivých částí závodu nebo určitého souboru majetku, který není samostatnou hospodářskou jednotkou, není koupě obchodního závodu.
 • Obchodní závod bude vystupovat jako předmět obchodní transakce, nikoli jako subjekt právního vztahu. Neplést si se státním podnikem, který má právní subjektivitu.
 • Platí vyvratitelná domněnka, že závod je vše, co k němu patří a slouží k jeho provozu.
 • Strany smlouvy mohou některé věci z koupi vyloučit. Například v závodě budou čtyři vozidla, ale převádět se budou jen tři. Je možné vyloučit některou položku závodu, ale nesmí být současně dotčeny základní vlastnosti závodu.
 • Koupě závodu se považuje za převod činnosti zaměstnavatele včetně práv a povinností vyplývajících z pracovně právních vztahů. To znamená, že přechází i zaměstnanci.
 • Se závodem přechází též práva a povinnosti ze smluv, které s provozem závodu souvisí. Mohou to být smlouvy na dodávky energií a mnohé další.
 • Dochází k převodu závazků, ale ne automaticky všech, ale jen těch, jejichž povaha to nevylučuje a mají vztah k závodu.
 • Jsou převedeny pohledávky za dlužníky včetně těch, o kterých kupující nevěděl.
 • Oproti pohledávkách přechází na kupujícího jen ty dluhy, o kterých kupující věděl předem nebo je mohl rozumně předpokládat.
 • Co s koupí závodu automaticky nepřechází je obchodní firma.
 • Nepřechází veřejnoprávní závazky jako jsou daně.
 • Nepřechází živnostenská oprávnění, licence a veřejnoprávní povolení, bankovní licence nebo zdravotní povolení.

Tipy ke smlouvě na koupi závodu.

 • Smlouvu uzavírá podnikatel fyzická osoba nebo jeho zástupce (například advokát). U právnické osoby člen statutárního orgánu (jednatel v s.r.o.) nebo jeho zástupce (například advokát).
 • Forma smlouvy není v zákoně upravena, je tedy možná i ústní dohoda. Doporučujeme vždy písemnou formu.
 • Vymezení předmětu koupě by mělo být natolik určité, aby bylo jasné, že se jedná o převod obchodního závodu. Na druhou stranu není třeba vymezovat každou jednotlivou položku, protože to se může i v čase měnit – například skladové položky.
 • Pokud je součástí obchodního závodu nemovitá věc, smlouva na koupi závodu musí být písemná a podpisy stran na jedné listině.
 • Věci, které jsou zapisované ve veřejných seznamech (nemovitosti, práva duševního vlastnictví) je třeba ve smlouvě uvést výslovně.
 • Ve vztahu k zákoníku práce se koupě závodu považuje za převod činnosti zaměstnavatele.
 • Pokud se uvádí seznamy zaměstnanců, pak tak činit s ohledem na ochranu osobních údajů.
 • Účinnost smlouvy o převodu závodu se zpravidla váže k okamžiku uzavření smlouvy. Je možné, aby si strany smlouvy dohodly i jiný okamžik.

 

 Tipy ke kupní ceně.

 • Obvykle je cena ve smlouvě uvedena určitou konkrétní částkou.
 • Je možné do smlouvy vložit pouze způsob, jakým se cena vypočte.
 • Při určení ceny obchodního závodu není třeba znaleckého posudku.
 • Smluvní strany si mohou dojednat cenu volně, dle svého uvážení při využití jakékoli metody oceňování.
 • Nejčastější způsoby oceňování jsou majetková metoda, výnosová metoda nebo tržní hodnota.

 

Tipy k zápisu o předání závodu.

 • Strany smlouvy si mohou, ale nemusí předat závod na základě „zápisu o předání závodu“.
 • Zápis doporučujeme vytvořit, jedná se o jistotu pro obě strany, co vše bylo předáno.
 • Zápis o předání závodu by měl obsahovat též seznam dluhů a věcí zapsaných ve veřejných seznamech. S převodem závodu mohou přecházet i obchodní podíly, nemovitosti, práva duševního vlastnictví a další.
 • Tip na důvěrnost transakce o převodu závodu. Do sbírky listin je možné vložit zápis o předání závodu s odvolávkou na smlouvu o koupi závodu. Nemusí se tak zveřejnit vlastní smlouva o koupi závodu.
 • Tip na přechod nebezpečí škody. Strany si mohou konkrétní okamžik přechodu nebezpečí škody ujednat ve smlouvě.
 • Pokud není okamžik přechodu nebezpečí škody ujednán ve smlouvě, pak přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání závodu.

 

Tipy k nabývání vlastnictví.

 • Rozlišuje, zda je či není kupující zapsán ve veřejném rejstříku.
 • Je-li kupující zapsán ve veřejném rejstříku, nabývá vlastnické právo k závodu jako celku zveřejněním údaje, že uložil doklad o koupi závodu do sbírky listin podle jiného právního předpisu.[4]
 • Není-li kupující zapsán do veřejného rejstříku, nabývá vlastnické právo k závodu jako celku účinností smlouvy.[5]

 

Tipy k vadám závodu.

 • Prodávající je povinen upozornit kupujícího na vady předmětu prodeje nejpozději v zápise o předání závodu.
 • Strany smlouvy si mohou ujednat, že se vady budou vztahovat i na jednotlivé části závodu.
 • Při posouzení vad se bude vycházet z účelu, pro který si kupující závod koupil, pokud si strany nevymíní jiné individuální vlastnosti.
 • Účel koupě závodu může být různý. Od pokračování v zavedeném podnikání, rozprodání závodu po jednotlivých částech až po sloučení s jinou činností. Častý důvod je získání zákaznických databází. Závod je vadný, pokud nenaplnil účel smlouvy.
 • Kupující by měl vynaložit dostatečnou péči při zjišťování vad a na vady prodávajícího bez zbytečného odkladu upozornit.
 • Při plnění povinnosti oznámit vady zákon rozlišuje dvě lhůty.
 • Subjektivní lhůta je taková, kdy má kupující povinnost vadu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit.
 • Objektivní lhůta jsou dva roky od odevzdání věci.
 • Lhůty lze upravit individuálně, jedná se o dispozitivní ustanovení zákona.
 • Individuálně určené lhůty by měly odrážet zájmy obou stran smlouvy.
 • Bez zbytečného odkladu je doba potřená k provedení všech kroků, které jsou nutné k doložení příslušného nároku kupujícího ze zjištěné vady.
 • Doporučuji si stanovit přiměřené lhůty s ohledem na zásadu dobrých mravů. Tj. dostatečně dlouhé, aby kupující mohl posoudit veškeré aspekty předmětné vady a řádně je oznámit.
 • Ve smlouvě si strany mohou ujednat zvláštní podmínky pro určité vady jako je technická dokumentace, znalecké posudky, dopad vady na provoz závodu a další.
 • Do doby odstranění vad není kupující povinen platit tu část kupní ceny, která odpovídá jeho nároku na slevu, pokud by vada nebyla odstraněna.

 

Prodejem a koupí obchodního závodu lze na straně jedné získat finanční prostředky a zhodnotit výsledky své podnikatelské činnosti nebo nabytého dědictví. Na straně druhé může kupující získat závod včetně cenných obchodních databází, práv duševního vlastnictví, vybavení či zajímavých nemovitostí.

Mohu jen dodat, že smlouva o koupi závodu je standardně realizovaným smluvním typem kontraktu v obchodním právu. Vzhledem k rozmanité povaze obchodních závodů není možné vytvořit obecnou šablonu, která by vyhovovala každé koupi obchodního závodu. Vždy doporučuji se poradit a obklopit odborníky již v přípravné fázi. Zejména pak v oblasti ocenění závodu. Věnovat zvýšenou péči při kontraktaci s ohledem na zjišťování vad, způsobu a lhůtám při jejich uplatnění.

 

Pokud si nevíte rady, obraťte se na naši advokátní kancelář: info@ak-becvar.cz

Pokud máte zájem odebírat příspěvky našeho blogu, přihlaste se k jejich odběru. Pokud máte tip na zajímavé téma, dejte nám vědět. Jsme tu pro Vás https://www.ak-becvar.cz/kategorie/blog/

Je možné, že Vám upozornění na nový článek přistane v hromadné poště nebo v newsletteru. Stačí si jej přesunout do doručené pošty, kde ho lépe uvidíte. Děkujeme za Vaši přízeň a spolupráci.

Tým advokátní kanceláře.

 

 

[1] § 502 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

[2] zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech

[3] § 2175 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

[4] § 2180 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

[5] § 2180 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec