Ukončení pracovního poměru dohodou

od | 7 Čvc 2021 | Pracovní právo

Ukončení pracovního poměru. 

Velké množství osob řeší problém s ukončením pracovního poměru, tedy odchodem ze zaměstnání. Zpracoval jsem příspěvek na dané téma i proto, že se v praxi setkávám s mylným výkladem zákonných možností ukončení pracovního poměru. Vzhledem k tomu, o jak obsáhlé téma se jedná, bude se příspěvek týkat nejčastějších způsobů ukončení pracovního poměru a publikován na pokračování. Samostatná kapitola bude určena i problematice odstupného. Základní právní předpis je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce dostupný na: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262

Způsoby ukončení pracovního poměru jsou:

1. právní jednání účastníků pracovního poměru, což je:

a) dohoda o rozvázání pracovního poměru,

b) výpověď,

c) okamžité zrušení pracovního poměru,

d) zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

2. právní události, kam můžeme zařadit: 

a) smrt zaměstnance,

b) smrt zaměstnavatele,

c) uplynutí doby.

3. úředním rozhodnutím.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru.

Jeden z možných způsobů ukončení pracovního poměru je dohoda o rozvázání pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Čím se liší od výpovědi? Zejména tím, že se jedná o dvoustranné právní jednání (shodné jednání či shodný projev vůle zaměstnance a zaměstnavatele) na rozdíl od výpovědi, která je jednostranným právním jednáním (jednání jen jedné strany). V zákoníku práce dohodu najdeme v ustanovení §49.

Podstatné náležitosti dohody.

Je možná jen a pouze písemná forma dohody o rozvázání pracovního poměru. Důvodem je právní jistota zúčastněných stran. Podstatné náležitosti dohody je určení stran dohody (zaměstnavatel a zaměstnanec), předmět dohody, tedy rozvázání pracovního poměru a den, kdy bude pracovní poměr ukončen. Návrh na uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru může podat jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec. Důvody ukončení nemusí být v dohodě zmíněny, nepatří mezi obligatorní náležitosti dohody.

Dotaz: Kdy je dohoda o rozvázání pracovního poměru uzavřena?

Odpověď: Až poté, co druhá strana projevila s návrhem souhlas, nejčastěji dnem podpisu dohody. Jen připomínám, že dohoda musí obsahovat alespoň podstatné náležitosti. Pak pracovní poměr zaměstnance končí dnem, který byl v dohodě sjednán.

Dotaz: Existuje lhůta pro to, dokdy se musí protistrana vyjádřit?

Odpověď: Nejlépe je lhůtu určit. Pokud tak není učiněno, pak v době přiměřeně dlouhé s přihlédnutím k rychlosti prostředků, které navrhovatel použil pro zaslání návrhu.

Dotaz: Co když je návrh dohody přijat opožděně nebo s výhradami?

Odpověď: Přijetí návrhu opožděně nebo s výhradami můžeme považovat za nový návrh. V případě výhrad zvážíme nový obsah návrhu. 

Dotaz: Mám nárok na odstupné v případě rozvázání pracovního poměru dohodou?

Odpověď: Odstupné náleží zaměstnancům, u kterých dochází k ukončení pracovního poměru výpovědí nebo dohodou z důvodů uvedených v §52 písmeno a) až d) zákoníku práce. A v takovém případě doporučuji, aby součástí dohody bylo i ujednání o odstupném, nebo důvod ukončení pracovního poměru. Pokud zaměstnanec odchází ze zaměstnání na základě jiných důvodů, než jsou uvedeny v §52 písmeno a) až d), nemá na odstupné nárok.

Dotaz: Zaměstnavatel mi zaslal dohodu o ukončení pracovního poměru, se kterou nesouhlasím. Jak mám postupovat?

Odpověď: V případě, že obdržíte dohodu o ukončení pracovního poměru, zjistěte si důvody zaměstnavatele. Pokud nejsou již v návrhu dohody, nejlépe, když se písemně dotážete. Může se jednat např. o organizační důvody (§52 písm. a) až c) zákoník práce), dlouhodobé zdravotní důvody na straně zaměstnance (§52 písm. d) a e) zákoník práce) nebo nesplněné předpoklady pro výkon práce ze strany zaměstnance (§52 písm. f). Důvody jsou pro zaměstnance důležité pro případ nároku na odstupné. Zvažte též dobu, kdy má být pracovní poměr ukončen v případě, že se bude lišit od lhůty zákonné nebo smluvně ujednané. Zjistěte si veškeré další okolnosti ukončení pracovního poměru. Výhrady sepište a doručte zaměstnavateli. Upozorňuji, že zaměstnavatel nemůže rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr v ochranné době, ledaže by s tím zaměstnanec souhlasil, např. dočasná pracovní neschopnost, zaměstnávání těhotných žen atd. https://www.ak-becvar.cz/desatero-pro-teh…estnankyne-dil-i/

Dotaz: Zaměstnanec zaslal zaměstnavateli dohodu o ukončení pracovního poměru, se kterou zaměstnavatel nesouhlasí. Jak má postupovat?

Odpověď: Zaměstnavatel se v době přiměřené nebo v návrhu dohody určené vyjádří k ukončení pracovního poměru svého zaměstnance. V případě, že s návrhem dohody nesouhlasí, není tato uzavřena. 

Dotaz: Je možné mi dát výpověď dohodou?

Odpověď: Ne není! Jak již bylo vysvětleno, dohoda je právní jednání dvou stran, kdežto výpověď jen jedné z nich. O ukončení pracovního poměru výpovědí bude další příspěvek.

Vzor možného návrhu dohody o ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance (znění zákoníku práce ke dni zveřejnění příspěvku):

Vážený pane/paní………………….

tímto Vás žádám o ukončení pracovního poměru na základě přiložené dohody o rozvázání pracovního poměru. Vaše stanovisko a případné výhrady mi prosím sdělte ve lhůtě ……………. dnů písemně na adresu…………………/e-mailovou poštou na ……………….

S pozdravem

jméno a příjmení

V……………….. dne………………….

 

Dohoda o rozvázání pracovního poměru dohodou stran dle §49 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění.

I. Strany dohody.

Název:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sídlo:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zastoupen:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dále jen „zaměstnavatel“

a

Jméno a příjmení:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bytem:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum narození:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dále jen „zaměstnanec“

a společně též  “strany dohody”.

II. Předmět dohody.

Předmětem vzájemné dohody stran je rozvázání pracovního poměru zaměstnance na pracovní pozici…………………,, který vznikl na základě pracovní smlouvy ze dne………………….. Pracovní poměr bude ukončen ke dni………………….. a to bez udání důvodů. 

III. Podmínky ukončení pracovního poměru dohodou.

Zaměstnanec má povinnost nejpozději k datu ukončení pracovního poměru odevzdat veškeré jemu svěřené předměty zaměstnavateli na základě předávacího protokolu (mobilní telefon, pc, vozidlo RZ:, ochranné pracovní pomůcky, pracovní prostředky atd), který mu bude ze strany zaměstnavatele potvrzen. 

Zaměstnavatel má povinnost předat zaměstnanci nejpozději k datu……………….. veškeré výstupní dokumenty a též takové, které s rozvázáním pracovního poměru souvisí a zaměstnanec má na ně zákonné právo.

Současně se obě strany dohodly, že poměrná část nároku na řádnou dovolenou za kalendářní rok……………. v délce…………….hodin bude zaměstnanci proplacena v řádném výplatním termínu za měsíc…………………………./ bude zaměstnanec čerpat v období od…………. do…………….

IV. Společná a závěrečná ustanovení dohody.

Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném  znění.

Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních . Každá ze stran dohody dostane jedno vyhotovení.

 

V …………… dne …………..                                                  V ………….. dne ……..……

…………..………………….                                                       …………..…………………
zaměstnavatel                                                                          zaměstnanec

( podpis)                                                                                    (podpis)

 

V případě, že bude návrh dohody o rozvázání pracovního poměru iniciován ze strany zaměstnavatele, doporučuji připojit důvody tak, aby bylo zcela zřejmé, zdali má zaměstnanec právo na odstupné.

V případě, že máte problémy v oblasti pracovního práva, můžete nás kontaktovat:  https://www.ak-becvar.cz/kontakt/

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec