Uznání dluhu

od | 24 Led 2023 | Ostatní

V dnešním příspěvku krátce osvětlím problematiku tzv. uznání dluhu. Co je uznání dluhu, kdy lze tento právní institut využít a jaký je jeho význam? Tak kupříkladu. Zapůjčili jste někomu finanční obnos? Využijte možnost utvrzení dluhu institutem uznání dluhu a současně sepište dohodu o splacení zápůjčky.

Uznání dluhu

Uznání dluhu je upraveno v občanském zákoníku v § 2053 a představuje tzv. utvrzení dluhu. Jedná se o jednostranný právní úkon dlužníka vůči věřiteli v písemné formě, v rámci kterého je ze strany dlužníka ve prospěch věřitele založena právní domněnka, že v okamžiku uznání dluhu tento existoval, a to v rozsahu jeho uznání.

Vyvratitelná právní domněnka znamená, že v případě, že by s uznáním dluhu dlužník nesouhlasil co do důvodu a výše, musí takové tvrzení prokázat. V případném sporu je důkazní břemeno na straně dlužníka. Jinak soud bude považovat dluh za prokázaný. Věřitel může soudu navrhnout vydání platebního rozkazu. Tento postup výrazně zkrátí délku soudního řízení.

Uznání dluhu lze využít tehdy, pokud dluh v okamžiku jeho uznání existoval (i promlčený). Dluh může být jak peněžitý, tak i nepeněžitý.

Náležitosti uznání dluhu

  • Přesné označení dlužníka a věřitele;
  • Identifikace důvodu dluhu a jeho výše; nestačí jen pouhé konstatování, že dluh existoval, ale musí být jasný důvod (například smlouva o zápůjčce) a konkrétní výše (například 100.000 Kč);
  • Projev vůle dlužníka uznat dluh, respektive příslib dlužníka dluh uhradit.

Význam uznání dluhu

Zásadní význam uznání dluhu je založení právní domněnky, že v momentě uznání dluhu tento existoval. Současně uznání dluhu ovlivňuje běh promlčecí lhůty, více též § 639 občanského zákoníku. Obecná promlčecí lhůta jsou tři roky. Uznáním dluhu dochází k přerušení běhu promlčecí lhůty a začíná běžet nová desetiletá promlčecí lhůta. Pokud by dlužník takto uznal již promlčený dluh, dojde k obnovení nároku věřitele s novou desetiletou promlčecí lhůtou.

Dohoda o splacení dluhu

Dohoda o splacení dluhu může být součástí uznání dluhu. Dohoda je dvoustranný právní akt mezi dlužníkem a věřitelem, předmětem dohody jsou podmínky splacení dluhu, který byl uznán.

Závěrečné shrnutí uznání dluhu

  • K platnosti uznání dluhu se vyžaduje písemná forma, příslib dluh zaplatit, uvedení důvodu a výše dluhu;
  • Dohoda o splacení dluhu není uznání dluhu; může však být součástí uznání dluhu;
  • Uznání dluhu jedním z manželů zavazuje oba manžele v případě, že se jedná o jejich společný dluh a úkon uznání dluhu jednoho z nich s ohledem na výši dluhu lze považovat za běžnou záležitost;
  • Uznat nepromlčený dluh lze i konkludentně částečným plněním dluhu nebo úhradou úroků z prodlení viz § 2054 odst.3) občanského zákoníku.

Doporučení:

  • Pokud jste v pozici dlužníka, vždy si řádně rozmyslete, zda uznání dluhu stvrdíte, souhlasíte-li s důvodem dluhu a jeho výší a zdali uznání dluhu je projev vaší svobodné vůle;
  • Pokud jste v pozici věřitele, mějte na paměti, že v případě sporu musí být dodržena písemná forma uznání dluhu včetně všech zákonných náležitostí; proto nedoporučuji využívat nahodilé vzory stažené z webu. Co však doporučuji je ověření podpisu dlužníka na uznání dluhu. 

 

 

Pokud máte zájem odebírat příspěvky našeho blogu, přihlaste se k jejich odběru. Pokud máte tip na zajímavé téma, dejte nám vědět. Jsme tu pro Vás https://www.ak-becvar.cz/kategorie/blog/

Je možné, že Vám upozornění na nový článek přistane v hromadné poště nebo v newsletters. Stačí si jej přesunout do doručené pošty, kde ho lépe uvidíte. Děkujeme za Vaši přízeň a spolupráci.

Tým advokátní kanceláře.

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec