Výpověď

od | 27 Čvc 2021 | Pracovní právo

Dnešní příspěvek navazuje na oblast pracovního práva, konkrétně v oblasti rozvázání pracovního poměru. Tentokrát se bude týkat výpovědi. Hlavní právním předpisem je zákoník práce, výpověď nalezneme v ustanovení §50. Co je dobré vědět? https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262#f3053536

Výpověď.

Výpověď na rozdíl od dohody je jednostranné právní jednání zaměstnance nebo zaměstnavatele. Účelem výpovědi je ukončení pracovního poměru ve lhůtě, kterou nazýváme výpovědní doba. Rozvázán (ukončen) může být výpovědí pracovní poměr na dobu neurčitou, určitou, ale též dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce, pokud si takový způsob strany sjednají. V případě zaměstnání na dobu určitou je výpověď důvodem ukončení pracovního poměru tehdy, pokud dříve neuplynula doba trvání zaměstnání. Výpověď musí mít vždy písemnou formu. V opačném případě se k výpovědi nepřihlíží.

Náležitosti výpovědi.

Podstatnou náležitostí výpovědi je důvod rozvázání pracovního poměru. V případě, že výpověď podává zaměstnavatel, musí být výpovědní důvod jasně zřejmý. Důvodem je fakt, že zaměstnavatel může přistoupit k rozvázání pracovního poměru výpovědí jen na základě důvodů dle §52 zákoníku práce. Zaměstnanec může podat výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu. Od výpovědi je třeba odlišit zrušení pracovního poměru ve zkušební době a okamžité zrušení pracovního poměru.

Další náležitostí výpovědi je délka výpovědní doby, ale ta nemusí být ve výpovědi výslovně uvedena. Důvodem je fakt, že pracovní poměr končí vždy uplynutím zákonné výpovědní doby nebo doby sjednané, která však nesmí být kratší, než ta zákonná.

Výpovědní doba.

Zákonná výpovědní doba je dle §51 zákoníku práce stejná pro zaměstnance a pro zaměstnavatele a činí nejméně 2 měsíce. Pracovní poměr zaniká až jejím uplynutím, tedy ne podáním výpovědi nebo doručením výpovědi druhé straně. Výpovědní doba se počítá tak, že začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé straně doručena. Končí posledním dnem kalendářního měsíce, který odpovídá délce výpovědní doby.

Příklad: Výpověď ze strany zaměstnance je podána a doručena zaměstnavateli 25.4., počítá se dvouměsíční výpovědní doba. Ta začíná běžet 1.5. a končí dnem 30.6.

Pokud uplyne poslední den kalendářního měsíce v ochranné době, tak se ochranná doba do té výpovědní nezapočítává. Jednoduše se zastaví a počne běžet až po uplynutí ochranné doby – více také https://www.ak-becvar.cz/desatero-pro-teh…estnankyne-dil-i/ .

Sjednání delší výpovědní doby než zákonné ve vnitřním předpise zaměstnavatele včetně kolektivní smlouvy je nepřípustné (od 1.1.2012). Lze ji však sjednat individuálně v pracovní smlouvě. Nejvýše přípustná délka není zákonem stanovena.

Doručení výpovědi.

Není-li písemná výpověď řádně doručena druhé straně je následkem stav, že tu “výpověď z pracovního poměru vlastně není”. Pracovní poměr trvá dále. To stejné platí pro eventuální odvolání výpovědi nebo pro písemný souhlas s odvoláním výpovědi. Byla-li písemná výpověď z pracovního poměru druhé straně řádně doručena, dojde ke skončení pracovního poměru uplynutím výpovědní doby.

Co se týče písemné formy výpovědi, můžeme sáhnout do judikatury: “Nedostatek podpisu zaměstnavatele na listině obsahující okamžité zrušení pracovního poměru způsobuje neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru pro nedostatek písemné formy“. KS v Hradci Králové 14 Co 158/95 

Stejně tak podpis zaměstnavatele na výpovědi z pracovního poměru a nahrazení mechanickými prostředky není přípustnéviz NS 21Cdo 682/2018.

Skončení pracovního poměru.

Chce-li zaměstnavatel nebo zaměstnanec zabránit tomu, aby nastaly právní účinky vyplývající z rozvázání pracovního poměru, musí ve lhůtě 2 měsíců podat u soudu žalobu na určení, že právní úkon o rozvázání pracovního poměru je neplatný. Pokud ovšem žaloba nebyla v této lhůtě podána, pracovní poměr skončí výpovědní lhůtou a to i tehdy, pokud byla výpověď neplatná.

Jak na odstupné a jaké mohou být důvody výpovědi u zaměstnavatele, tak to bude námět na příští příspěvek v oblasti rozvázání pracovního poměru. Máte-li problém v oblasti pracovního práva a nevíte si rady, kontaktujte nás na: https://www.ak-becvar.cz/kontakt/

 

 

 

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec