Vzor zvýšení výživného na děti

od | 4 Úno 2022 | Rodinné právo

Výživné na děti.

Příspěvek Výživné na děti je volné pokračování zveřejněného článku na téma dohody rodičů o uspořádání poměrů nezletilých dětí včetně vzoru https://www.ak-becvar.cz/vzor-mimosoudni-dohoda-rodicu/.

Pravidla vyživovací povinnosti mezi příbuznými jsou popsána v § 910 občanského zákoníku. Zákon určuje vzájemnou vyživovací povinnost mezi předky a potomky, tedy přímou linii v řadě vzestupné. Současně je třeba konstatovat, že rozsah vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem je koncipován jiným způsobem než rozsah vyživovací povinnosti mezi ostatními příbuznými.

Co je výživné u dítěte?

Výživným u dítěte se rozumí uspokojování všech životních potřeb, které jsou nezbytné pro všestranný rozvoj jak po stránce fyzické, tak po stránce duševní a emocionální.

Jaká jsou kritéria pro určení konkrétní výše výživného u dítěte?

Určování rozsahu vyživovací povinnosti je neproblematičtější ustanovení v oblasti rodinného práva. Lze konstatovat, že roztříštěnost a nejednotnost v rozhodování vedlo k vytvoření pomocných materiálů pro soudce. Vytvořené tabulky však nebyly postupem času pravidelně aktualizovány, a tak nekorespondují s měnícími se ekonomickými a společenskými podmínkami.

V obecné rovině jsou pro rozsah výživného rozhodující odůvodněné potřeby dítěte, jeho majetkové poměry a majetkové poměry a schopnosti povinného, tedy rodiče.

Pro zjištění okolností na straně dítěte jsou důležité zejména:

  Věk dítěte.

Lze konstatovat, že s přibývajícím věkem dítěte jeho potřeby rostou a zvyšují se náklady na jejich uspokojení.

   Zdravotní stav dítěte.

Tento faktor může ovlivnit výši výživného. Pokud dítě trpí nějakou nemocí nebo je zdravotně hendikepováno, pak porostou náklady na zdravotní potřeby dítěte jako jsou kompenzační pomůcky, doplatky na léky, rehabilitace a další.

  Příprava na budoucí povolání dítěte.

Studium a vzdělání dítěte znamená náklady, které je třeba hradit, a to již od počátku základní školní docházky. S přibývajícími roky se mohou objevit i náklady na soukromé vzdělávací instituce, doučování nebo přípravy na přijímací zkoušky. Také záleží, zda děti studují v místě svého bydliště, nebo odešly studovat například do zahraničí.

  Zájmová činnost dítěte.

Jedná se o činnost, která přispívá ke zdravotnímu a tělesnému rozvoji dítěte a může ovlivnit správnou volbu povolání, upevňovat morální hodnoty či přispívat k jeho správnému duševnímu rozvoji.

 Vlastní příjmy a majetek dítěte.

Příjmy dítěte mohou plynout z různých zdrojů jako jsou sportovní aktivity, umělecká činnost, reklama nebo z příležitostných brigád či praxe. Berou se v úvahu i případná stipendia.

Vlastní majetek dítěte a příjmy z něho plynoucí by neměl být určujícím kritériem při určování rozsahu vyživovací povinnosti.

Okolnosti na straně povinného rodiče.

Soud bude zkoumat poměry obou rodičů, protože na oba rodiče dopadá vyživovací povinnost.

Bude se jednat o podmínky subjektivního charakteru jako je věk povinného rodiče, zdravotní stav, vzdělání a kvalifikaci, zaměstnání a délku praxe a jeho životní náklady.

Podmínky objektivního charakteru a posouzení situace na trhu práce. Zde se často naráží na situaci práce „na černo“, kdy povinný rodič pracuje neoficiálně nebo za vyšší mzdu nebo odměnu, než která je oficiálně deklarovaná.

Majetkové poměry povinného. Lze zjistit z veřejných registrů jako je katastr nemovitostí, registr motorových vozidel či údaje z obchodního rejstříku a hospodaření firem, seznamech akcionářů a dalších. Současně jsou posuzovány příjmy a závazky povinného rodiče.

Výživné mezi rodiči a dětmi je založeno na principu shody životní úrovně oprávněného a povinného.

Kdy žádat o zvýšení výživného?

Výše výživného se mění zejména s věkem dítěte nebo jinou nenadálou události, například změnou zdravotního stavu. Obecně lze konstatovat, že žádost o změnu výživného na dítě je možné podat vždy, kdy dojde ke změně poměrů v rodině. Nejen tedy na straně dítěte, ale i na straně jeho rodičů. Mohou to být v majetkových poměrech a příjmech rodičů, které nebyly zohledněny, celková životní úroveň či možnost a schopnost si příjmy zvyšovat.

Lze konstatovat, že existují praktiky ministerstva spravedlnosti, dle kterých by výživné v závislosti na věku dítěte mělo dosahovat následující procentní výměry z čisté mzdy povinného rodiče, viz též: Doporučující procentuální rozmezí.doc (justice.cz)

 • Dítě mladší 5 let 11-15 %
 • Dítě 6-9 let         13-17 %
 • Dítě 10-14 let     15-19 %
 • Dítě 15-17 let     16-22 %
 • 18 a více let       19-25 %.

Na internetu lze nalézt řadu kalkulaček na výpočet výživného. Je třeba si uvědomit, že tyto výpočty jsou jen orientačního charakteru a nerespektují individuální podmínky rodičů a potřeby jejich dětí. A už vůbec ne konkrétní situaci v rámci soudního rozhodnutí.

Přikládám Vzor zvýšení výživného na nezletilé dítě. Jedná se o vzor orientační, který nemůže zohlednit konkrétní situaci Vás a Vašeho dítěte nebo dětí. Je však názorným příkladem, jak taková žádost může vypadat.

Pokud máte problémy v oblasti rodinného práva, obraťte se na odborníka https://www.ak-becvar.cz

Veškeré vzory si nově můžete stáhnout k Vašemu použití:https://www.ak-becvar.cz/vzory-smluv-ke-stazeni/

Vzor: Zvýšení výživného na nezletilé dítě (§ 910 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

 

Okresní soud

Hodonín

 

Zvýšení výživného na nezletilé dítě

Návrh na zahájení řízení

 

Nezletilé dítě: Jiřina Papoušková, nar. 2.2.2015

bytem pod adresou otce

zastoupené opatrovníkem Město Hodonín

 

Matka:            Lídie Papoušková, nar. 1.1.1989

bytem Hodonín, Ptačí 1115

 

Otec:               Vendelín Papoušek, nar. 1.1.1988

bytem Hodonín, Krásného 202

I.

 1. Rodiče jsou bývalí manželé. Jejich manželství bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v Hodoníně čj. 15 C 1/2008-15, ze dne 15.5.2018. Současně v řízení u téhož soudu sp. zn. 15 Nc 19/2018 byla rozsudkem ze dne 1.3.2018, který nabyl právní moci dne 2.4.2018, schválena dohoda rodičů s tím, že nezletilá dcera byla svěřena do výchovy a výživy otci a matka se zavázala přispívat na její výživu měsíční částkou 2 500 Kč.
 2. Tyto skutečnosti otec prokazuje nahlédnutím do občanských průkazů účastníků, rodným listem nezletilé dcery a spisy Okresního soudu v Hodoníně sp. zn. 15 Nc 19/2018 a čj. 15 C 1/2008-15.

 

II.

 1. Od rozhodnutí soudu o výživném došlo ke změně poměrů u nezletilé dcery zejména s ohledem na základní školní docházku a zájmové kroužky, které navštěvuje. S počátkem školní docházky má otec zvýšené náklady. Jedná se o nákup školních potřeb v celkové hodnotě 10 000 Kč, úhrada zájmového kroužku hry na flétnu 3 600 Kč ročně a plavání 2 x týdně za cenu 8 000 Kč ročně. Dcera Jiřina je zdravé dítě, její potřeby odpovídají potřebám dítěte jejího věku.
 2. Otec je zaměstnán jako projektant u společnosti Projekty a.s. v Hodoníně a jeho měsíční příjem je 38 000 Kč. Matka pracuje jako sekretářka ve společnosti ABCD, s.r.o. a její příjem se pohybuje kolem 27 000 Kč. Otec bydlí s dcerou v bytě v osobním vlastnictví v Hodoníně, měsíční náklady na bydlení jsou 12 000 Kč.
 3. Tyto skutečnosti otec prokazuje nahlédnutím do kopie daňového přiznání otce za předcházející rok, z dokladů o úhradách částek, které za potřeby dcery platil otec a z dokladů prokazujících náklady na bydlení otce a dcery. Ostatní tvrzení okresní soud zjistí ze zprávy o příjmu matky.

III.

 1. Od roku 2018 se změnily poměry na straně dítěte, které započalo s povinnou školní docházkou a navštěvuje zájmové aktivity. Jedná se o hru na flétnu a plavání. Zvýšily se potřeby na stravování ve školní družině. Za uvedené období se změnily i poměry na straně matky, které se zvýšila mzda.
 2. V době původního rozhodnutí soudu matka přislíbila, že bude nad rámec stanoveného výživného dceři přispívat na mimořádné náklady jako je sportovní vybavení, prázdninové aktivity, vybavení dětského pokoje a další. K tomu však nikdy nedošlo a matka platí pouze soudem stanovené výživné ve výši 4 500 Kč.
 3. Z výše uvedených důvodů otec navrhuje, aby soud s účinností od 1.9.2021 zvýšil výživné pro nezletilou dceru a vydal tento

    rozsudek.

 1. Výživné na nezletilou dceru Jiřinu Papouškovou, které je povinna platit její matka Lídie Papoušková, se s účinností od 1.9.2021 zvyšuje na částku 5 500 Kč.
 2. Na základě této skutečnosti bude změněn výrok rozsudku Okresního soudu v Hodoníně čj. 15 C 1/2008-15, ze dne 15.5.2018.
 3. Dlužné výživné za dobu od 1.9.2021 je matka povinna splatit ve splátkách po 1 000 Kč splatných spolu s běžným výživným počínaje dnem právní moci tohoto rozsudku.

 

V Hodoníně dne

 

Vendelín Papoušek

Podpis

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec