Vzor dohoda rodičů

od | 24 Lis 2021 | Rodinné právo

Dohoda o uspořádání poměrů nezletilých dětí

se nejčastěji řeší při rozchodu jejich rodičů. Upravuje poměry nezletilých dětí v době, kdy jejich rodiče spolu již nežijí, rozešli se nebo spolu ani žít nezačali. Existují dohody mimosoudní a dohody rodičů, které jsou schváleny soudem. Tento příspěvek se týká mimosoudní dohody rodičů. Vzor vychází z mé advokátní praxe a může být vodítkem i pro dohodu rodičů, která musí být následně odsouhlasena soudem. Mějte na paměti, že vzor je třeba upravit pro individuální potřeby Vašeho dítěte/dětí.

Co je mimosoudní dohoda rodičů?

Mimosoudní dohoda rodičů je dohoda o poměrech jejich nezletilého dítěte nebo dětí, která není schválená soudem. Nemá předepsanou formu. Jedná se o veškerá ujednání mezi rodiči o záležitostech jejich dětí. Tato ujednání mohou být ústní, písemné, emailová korespondence, SMS zprávy, zprávy přes Messenger, Viber nebo jinou aplikaci. Výhodou je, že v takové dohodě lze ujednat v podstatě vše, na co si rodiče vzpomenou a co je ve prospěch jejich nezletilého dítěte nebo dětí.

Dohoda může detailně vystihnout nejen poměry dětí, ale i poměry rodičů a jejich možnosti. Je možné ji využít jako samostatnou dohodu nebo souběžně vedle již existujícího rozhodnutí soudu a formálně schválené dohody. Mimosoudní dohoda může upravovat situace, na které nebylo v soudem schválené dohodě myšleno. Nebo se postupem času objevují nové záležitosti, na které chtějí nebo musí rodiče reagovat. V neposlední řadě je mimosoudní dohoda rodičů vhodná při společné péči o nezletilé děti. Rodiče si upraví či konkrétněji vymezí práva a povinnosti a další záležitosti, aby předcházeli v budoucnu neshodám při společné péči o nezletilé děti.

Jaké jsou limity mimosoudní dohody?

Dohodnutá práva a závazky z mimosoudní dohody rodičů jsou hůře vymahatelné. Zejména takové, které jsou v ústní podobě. Nelze využít institut výkonu rozhodnutí nebo exekuce. Vždy musí platit zásada, že jakákoli ujednání v dohodě jsou v souladu se zájmy nezletilého dítěte. Též razím zásadu o dodržení rovnováhy rodičovských práv a povinností. Pak má dohoda šanci fungovat v čase.

Kdo uzavírá mimosoudní dohodu?

Často jsou to nesezdaní rodiče, kteří uzavírají mimosoudní dohodu o poměrech nezletilého dítěte nebo dětí. Pokud se nejsou schopni vzájemně dohodnout, pak přichází na řadu soudní cesta, kdy soud rozhodnutím upraví poměry nezletilého dítěte nebo dětí. Může též vzít v potaz tu část dohody, kde není rozpor a sporné záležitosti upravit ve prospěch dítěte nebo dětí. Jak bylo popsáno výše, mohou to být i rozvedení rodiče, kteří uzavřou mimosoudní dohodu vedle již existujíc dohody schválené rozhodnutím soudu.

Jak na obsah mimosoudní dohody rodičů?

V dohodě rodičů o poměrech nezletilých dětí považuji za nejdůležitější následující oblasti: 

⇒ Péče o nezletilé.

Může být výlučná, střídavá nebo společná. Dohodněte se, jak budete o nezletilé dítě/děti pečovat.

Úprava styku.

Domluvte se na tom, jak se budete s dítětem stýkat a jak se bude Vaše dítě stýkat s prarodiči nebo jinými příbuznými. Mimosoudní dohoda může více akceptovat potřeby rodičů a jejich časové možnosti. Zejména v případě zaměstnání ve směnách, při služebních cestách, cestách do zahraničí, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a podobně. Můžete si upravit způsob, místo a čas pro předávání nezletilých dětí. Kdo bude s dětmi v případě svátků nebo prázdnin. Můžete si přesněji a dle individuálních potřeb určit, co je důvodem překážky styku s nezletilým dítětem. Tedy nejen onemocnění dítěte, ale i jeho zájmová činnost nebo Vaše časové možnosti v případě nečekaných překážek. Dohoda by pak mohla obsahovat způsob určení náhradního termínu pro nevykonaný styk s dítětem.

Úhrada životních potřeb.

Dohodněte se kdo a v jaké výši se bude podílet na zaplacení životních potřeb nezletilého dítěte nebo dětí. Doporučuji si to sepsat v případě společné nebo střídavé péče. Často ústní domluvy nefungují a těžko se zpětně mohou vymáhat. Domluvte se na úhradách nákladů a shodněte se na postupu v případě úhrad nákladnějších potřeb svých dětí. Může se jednat o prázdninové pobyty, sportovní či technické vybavení nebo například úhrady léčebných výloh či kompenzačních pomůcek a podobně. Mimosoudní dohodu můžete využít i v případě, kdy dítě je ve výlučné péči jednoho z Vás a druhý rodič platí výživné. Při nízkém výživném je možné rodiče zavázat, že svému dítěti bude navíc zajišťovat jeho potřeby ve formě spoření, hradit mimořádné náklady, platit sportovní koníčky a podobně. Postup může být i opačný, kdy výživné je nadstandardní s výhradou, že bude použito i na studium, spoření, sportovní vyžití a další. Záleží na Vaší domluvě a potřebách dítěte. 

Bydliště dítěte a rodičů.

Určete si, kde bude dítě bydlet a zejména, jak se bude řešit situace při změně adresy bydliště dítěte nebo Vaší navzájem. Kdy vznikne potřeba souhlasu obou rodičů, aby se dítě mohlo přestěhovat. Jak si následně upravíte styk s dítětem a jaká vzdálenost při změně bydliště se nebude vztahovat na úpravu poměrů dítěte. Nezapomeňte, že důležitá je i změna bydliště rodiče. Například při střídavé péči může být pro nezletilé dítě problematické se mezi Vámi na větší vzdálenost dopravovat, navštěvovat školu, mimoškolní aktivity a další. V této souvislosti doporučuji upravit i způsob dopravy dítěte, jeho předávání, místo a hodinu. 

Právo nebo povinnost?

Domluvte se, zdali  styk s dítětem je pouze Vaše právo nebo i povinnost. Rozdíl je v to, že v případě práva se ten z Vás, kdo je pečující rodič musí o nezletilé dítě postarat i v případě, kdy se z nějakého důvodu dohodnutý styk s druhým rodičem nekoná. Pokud je styk dítěte pro rodiče současně i povinností, může pečující rodič na styku trvat. Proto doporučuji si tuto situaci uvědomit a vzít v potaz. Předejděte budoucím problémům. Dohodněte se na osobě k hlídaní dítěte pro případy, kdy nebude možné styk s dítětem osobně vykonat.

Informace.

Stanovte si způsob a obsah předávání informací mezi sebou navzájem. Určete si předem, které informace jsou důležité. Může to být zdravotní stav, otázky výchovy a vzdělávání, trávení volného času, plánování prázdnin a další. Někdy je vhodné si předem dohodnout i způsob jejich předáváni.

Vzor mimosoudní dohody rodičů 

(Vzor je možné stáhnou na: https://www.ak-becvar.cz/vzory-smluv-ke-stazeni/)

 Nezletilí:

Jan Opršálek, nar. 1.1.2021

trvale bytem Opršálkova 1, 621 21 Opršálkovice

a

Jana Opršálková, nar. 1.1.2020

trvale bytem Opršálkova 1, 621 21 Opršálkovice

 

Otec:

Josef Opršálek, nar. 1.1.1980

trvale bytem Papoušková 1, 521 21 Papouškov

(dále jen „otec“)

 

Matka:  

Klára Konečná, nar. 1.1.1990

trvale bytem Andulková 1, 521 21 Papouškov.

(dále jen „matka“)

matka a otec společně taktéž jen jako „rodiče“.

 

Rodiče uzavírají níže uvedeného dne, měsíc a roku následující

Dohodu o úpravě výchovy a výživy k nezletilým

Klára Konečná, nar. 1.1.1990, trvale bytem Andulková 1, 521 21 Papouškov a Josef Opršálek, nar. 1.1.1980, trvale bytem Papoušková 1, 521 21 Papouškov souhlasně prohlašují, že jsou rodiče nezletilého Jan Opršálek, nar. 1.1.2021, trvale bytem Opršálkova 1, 621 21 Opršálkovice a nezletilé Jana Opršálková, nar. 1.1.2020, trvale bytem Opršálkova 1, 621 21 Opršálkovice. Rodiče souhlasně prohlašují, že nejsou a nebyli manželé a od 1.1.2021 nežijí ve společné domácnosti. S ohledem na tyto skutečnosti se rodiče dohodli na úpravě poměrů k uvedeným nezletilým, kteří se z jejich vztahu narodili, a to následujícím způsobem:

1.Oba nezletilí nadále zůstanou v osobní péči matky.

2. Otec nezletilých se zavazuje platit výživné na každého ve výši 5.000 Kč vždy nejpozději k 15. dni v měsíci předem k rukám matky.

3.Otec je oprávněn se stýkat s nezletilými každý lichý kalendářní týden vždy od pátku od 18:00 hod. do neděle do 18:00 hod., každý týden v pondělí od 15:00 hod. do úterý do 9:00 hod., každý sudý týden ve čtvrtek od 15:00 hod. do 18:00 hod. Dále je otec oprávněn se s nezletilými stýkat každý 25. prosinec od 9:00 hod. do 18:00 hod.

V době letních prázdnin je otec oprávněn se stýkat s nezletilými první dva týdny v červenci od pondělí od 9:00 hod. do neděle následujícího týdne  do 18:00 hod. a první dva týdny v srpnu od pondělí od 9:00 hod. do neděle následujícího týdne do 18:00 hod.)

Styk otce s nezletilými bude ve všech uvedených případech probíhat tak, že otec si nezletilé ve sjednaném čase vyzvedne na adrese bydliště matky a tam je také ve stanovený čas matce vrátí. Otec se zavazuje, že po celou dobu dohodnutého styku se bude o nezletilé starat.

Rodiče nezletilých se tímto ve smyslu ust. § 908 zákona č. 89/2012 Sb. dohodli na úpravě péče o nezletilé. Výše výživného pro nezletilé byla stanovena na základě Doporučení výchozího rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného na nezaopatřené dítě Ministerstva spravedlnosti České republiky. Rodiče berou na vědomí, že v případě neplnění této dohody ji mohou nechat schválit k tomu místně příslušným obecným soudem. Pravomocné rozhodnutí o schválení této dohody je vykonatelným titulem na základě, kterého může dojít k nařízení soudního výkonu rozhodnutí.

 

V ……. dne…….

otec nezletilých                                                                                         matka nezletilých

(ověřený podpis)                                                                                       (ověřený podpis)

 

 

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec