Vzor výpovědi z pracovního poměru

od | 28 Čvc 2021 | Pracovní právo

Výpověď ze strany zaměstnance.

Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z pracovního poměru (jednostranný právní úkon) z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Jak jsem uvedl v předcházejícím příspěvku https://www.ak-becvar.cz/vypoved/, výpověď musí být písemná a doručena zaměstnavateli. Nejlépe, pokud je převzetí potvrzeno písemně. Je možné zaslat výpověď doporučenou poštou, nebo na tzv. dodejku. Výpovědní lhůta počíná běžet až ode dne doručení výpovědi druhé straně. Dále má zaměstnanec právo na pracovní volno bez náhrady mzdy a to maximálně 1 půlden v týdnu po dobu odpovídající výpovědní lhůtě v délce 2 měsíců. Okruh a rozsah důležitých osobních překážek v práci stanoví prováděcí právní předpis – nařízení vlády č. 590/2006 Sb., dostupný na: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-590 . (Náhrada mzdy nebo platu příslušní jen, jde-li o výpověď ze strany zaměstnavatele z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) nebo dohodou z týchž důvodů!) Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat. Jedná se o účelové pracovní volno a zaměstnanec je povinen zaměstnavateli prokázat, že pracovní volno čerpal skutečně k vyhledání nového zaměstnání. Zaměstnanec nemá nárok na odstupné. 

O jaké listiny má zaměstnanec při ukončení pracovního poměru žádat?

  • zápočtový list (dokument potřebný pro nástup do nového zaměstnání, vždy)
  • potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti (pokud se bude zaměstnanec hlásit na úřadu práce)
  • potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků (pro daňové účely, vždy)
  • evidenční list důchodového pojištění (pro účely důchodu, vždy)
  • výstupní list (potvrzení, že má zaměstnanec vyrovnané veškeré závazky se zaměstnavatelem, na uvážení).

Vzor výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnance.

(Vzor je též ke stažení na https://www.ak-becvar.cz/vzory-smluv-ke-stazeni/ )

Název zaměstnavatele:  [doplnit] 
sídlo:  [doplnit]  
IČ.:     [doplnit]  

[doplnit]   dne [doplnit]

Výpověď z pracovního poměru.

Vážení,
u Vaší společnosti jsem zaměstnán jako  [doplnit]   na základě pracovní smlouvy ze dne  [doplnit] .

V souladu s ustanovením § 50 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce dávám výpověď z výše uvedeného pracovního poměru bez udání důvodu.
Pracovní poměr skončí uplynutím dvouměsíční výpovědní doby dnem  [doplnit] .

S pozdravem

………………………………………………….

(zaměstnanec, podpis) [doplnit]

 

jméno a příjmení zaměstnance: [doplnit] 

adresa zaměstnance: [doplnit]     

datum narození: [doplnit]

 

Převzal: ( jméno a příjmení odpovědné osoby) [doplnit]

dne: [doplnit]

Podpis odpovědné osoby: [doplnit]

 

 

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec