Částečné plnění dluhu

od | 1 Úno 2024 | Ostatní

Částečné plnění dluhu 

Dnešní téma se týká uznání dluhu formou částečného plnění. Jak to bývá v našich příspěvcích zvykem, vycházím z konkrétní kauzy, která mě k napsání příspěvku inspirovala. V praxi se setkáváme se situací, kdy dlužník dluh neuzná, ale bez dalšího částečně dluh plní bez vědomí dalších následků. Jaké může mít pro dlužníka částečné plnění důsledky? Co je konkludentní uznání dluhu a v jakém případě k němu dochází?

 

Co je konkludentní uznání dluhu?

Částečné plnění dluhu je jedním z možných způsobů uznání dluhu a je popsán v § 2054 odst. 2 občanského zákoníku. Jedná se o tzv. konkludentní uznání dluhu[1].  Částečné plnění dluhu má účinky uznání i zbytku dluhu za předpokladu, že lze z okolností soudit, že tímto plněním dlužník zbytek dluhu uznal. Vychází se z předpokladu, že částečné plnění dluhu je projev skutečné vůle dlužníka, pro kterou se dobrovolně a vědomě rozhodl.[2] Tudíž dluh uznává.

 

Co je částečné plnění dluhu?

V případě peněžitého dluhu se jedná o částečnou úhradu bez toho, že by se strany na takovém postupu dohodly, či by takový postup vyplýval z právního předpisu nebo rozhodnutí soudu. Nejčastěji v rámci obchodního styku se jedná o částečnou úhradu faktury nebo částečnou úhradu dluhu vyplývajícího ze smlouvy. Částečné plnění dluhu je třeba odlišit od dílčího plnění dluhu. U dílčího plnění dluhu ke konkludentnímu uznání dluhu nedochází.

 

Co je dílčí plnění?

Nejčastěji je dílčím plněním splátkový kalendář, který vznikl na základě dohody stran, rozhodnutí soudu či jiným způsobem. Obecně lze dílčí plnění popsat jako relativně samostatné a oddělené plnění.[3] Úhradu splátky dle splátkového kalendáře nelze považovat za částečné plnění s účinkem konkludentního uznání dluhu. K tomu by mohlo dojít v případě, že by splátkový kalendář byl zrušen a došlo by k zesplatnění celého zbývajícího dluhu najednou. V takovém případě by částečné plnění dluhu mohlo být považováno za konkludentní uznání celého dluhu.

 

Jaké okolnosti přispívají k domněnce, že dlužník částečným plněním uznal i zbytek dluhu?

Pokud dlužník částečně plní bez toho, že by zpochybňoval zbytek dluhu, a to buď před vlastním plněním či v průběhu částečného plnění, lze se domnívat, že současně uznává celý dluh. Dlužník se chová pasivně.

Uvedu příklad. Firma staví dům na základě smlouvy o dílo. Vystaví fakturu, kterou investor (dlužník) uzná jen částečně a částečně plní. V případě, že by investor nenapadal výši dluhu před samotným částečným plněním či v rámci částečného plnění, lze jeho postoj chápat jako konkludentní uznání celého dluhu.

V případě, že by investor včas napadl výši fakturované částky, kterou neuznává například z důvodu uplatnění vad díla, pak se chová aktivně a částečné plnění závazku nelze automaticky považovat za konkludentní uznání celého dluhu.[4]

 

Kdy nedochází ke konkludentnímu uznání dluhu částečným plněním?

Ke konkludentnímu uznání dluhu částečným plněním nedochází u promlčených pohledávek, pokud není smluvně ujednáno jinak. Též v případě, že k plnění došlo ze strany třetí osoby (jiné osoby než dlužník) pokud dlužník neplní jejím prostřednictvím. Ke konkludentnímu uznání dluhu nedochází ani za předpokladu, kdy inkaso provádí věřitel z dlužníkova účtu.[5]

 

Závěr:

Pokud jste v pozici dlužníka a nesouhlasíte s výši dluhu, je třeba vyvinout aktivitu a s tímto postojem seznámit věřitele. Proti dluhu vznést relevantní námitky, a to pokud možno bez otálení. V případě, že se rozhodnete částečně plnit jen tu část, kterou jako dluh uznáváte, buďte aktivní. V opačném případě částečným plněním uznáváte dluh v celé jeho výši.

Pro dlužníka může mít částečné plnění bez včasných námitek fatální účinky. Námitka učiněná po delším časovém úseku od částečného plnění se může jevit jako účelová a nebude uznána.

Jste-li v podobné situaci, poraďte se s odborníkem. Mějte na paměti, že pokud jako dlužník splníte částečně svůj dluh bez toho, že zpochybníte zbytek dluhu a ani z dalších okolností nevyplyne, že s dluhem v dané výši nesouhlasíte, uznáváte dluh v celé jeho výši.

 

Pokud si nevíte rady, obraťte se na naši advokátní kancelář:  info@ak-becvar.cz

Pokud máte zájem odebírat příspěvky našeho blogu, přihlaste se k jejich odběru. Pokud máte tip na zajímavé téma, dejte nám vědět. Jsme tu pro Vás https://www.ak-becvar.cz/kategorie/blog/

Je možné, že Vám upozornění na nový článek přistane v hromadné poště nebo v newsletteru. Stačí si jej přesunout do doručené pošty, kde ho lépe uvidíte. Děkujeme za Vaši přízeň a spolupráci.

Tým advokátní kanceláře.

 

Zdroj:

[1] § 545, § 546 občanský zákoník; Konkludentní právní jednání je projev vůle učiněný jiným způsobem než výslovně. Též rozhodnutí NS 21 Cdo 1299/2004

[2] Rozhodnutí NS 29 Odo 1236/2005

[3] Rozhodnutí NS 29 Odo 847/2001, 32 Cdo 1008/2009

[4] Rozhodnutí NS 23 Cdo 1336/2010

[5] Rozhodnutí NS 23 Cdo 405/2013, NS 29 Cdo 749/2007

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec