Ukončení podnikání, část I.

od | 12 Dub 2024 | BLOG

Ukončení podnikání, část I.

Vymezení základních pojmů aneb jak se v tom vyznat.

Firma, podnik, závod, korporace, podíl

 

Ze své praxe vím, že rozhodnutí, jak naložit s podnikáním v momentě, kdy lidé zvažují ukončení, utlumení nebo předání své vybudované podnikatelské činnosti nemusí být jednoduché. Variant je několik a každá má svá specifika.

V naší advokátní kanceláři se setkáváme nejčastěji se společníky ve společnostech s ručením omezeným a s osobami samostatně výdělečně činnými, kteří úspěšně podnikají a mají stejné či obdobné otázky na toto téma.

Jak se rozhodnout a jak postupovat? Ze strany klientů často slýchám: „Prodám, předám firmu za života“.

Abych mohl odpovědět na řadu dotazů s tímto procesem spojeným, je třeba se alespoň elementárně zabývat právní terminologií a osvětlit několik důležitých pojmů.

 

Co je firma?

Lidově se výrazu firma užívá jako synonymum k podniku, závodu, obchodní společnosti, ale i živnosti. V právním světě je obchodní firma upravena v občanském zákoníku[1] a jedná se o jméno (název), pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. U právnické osoby (obchodní korporace) je to její název. V případě obchodní firmy podnikající fyzické osoby to bývá zpravidla jméno[2]. V případě, že se jméno člověka změní, může být i nadále v rámci obchodní firmy užíváno původní jméno. Změna jména se však musí zveřejnit. V neposlední řadě, pokud se člověk zapíše do obchodního rejstříku pod jinou obchodní firmou, než je jeho jméno, musí být zřejmé, že se nejedná o obchodní firmu právnické osoby.

→ Firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku. Důležitým faktorem je, zdali podniká v rámci obchodní společnosti nebo jako fyzická osoba.

 

Co je podnik?

Podnik byl definován jako hromadná věc, kterou tvoří soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. Jedná se o majetek obchodní společnosti jako jsou movité i nemovité věci, obchodní podíly, pohledávky, cenné papíry, ochranné známky a domény, know-how, obchodní firma (jméno), obchodní a pracovně právní vztahy, práva duševního vlastnictví a řada dalších složek. [3]

→ Podnik je definován v obchodním zákoníku, který již není účinným zákonem. Jako výraz se stále používá.

 

Co je závod?

Závod je novým označením pro podnik. Dle občanského zákoníku obchodní závod je organizovaný soubor jmění, které podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co slouží k jeho provozování.[4] Současně závod jako věc hromadná může být předmětem koupě, zástavy, darování, směny či pachtu. Závod lze též zdědit.

Obchodní závod u právnické osoby tvoří prakticky veškeré její jmění. Závod mohou tvořit hmotné věci jako jsou pozemky, budovy, zásoby, ale i nehmotné věci jako jsou práva a závazky. Zásadní je skutečnost, že tyto složky tvoří jeden funkční celek.[5]

→ Obchodní závod u fyzické osoby tvoří majetek a dluhy, které zpravidla slouží k provozování její podnikatelské činnosti.

 

Co je prodej obchodního závodu?

Závod obdobně jako to bylo dříve u podniku je věcí hromadnou. Podmínky pro jeho prodej je upraven v občanském zákoníku[6]. Koupí závodu nabývá kupující vše, co k závodu jako celku náleží. Při koupi závodu lze některou ze složek vyloučit, aniž by se tím ztratila vlastnost závodu. Na druhou stranu v rámci prodeje obchodního závodu lze prodat vše najednou, například pozemky včetně budov, strojní vybavení, vozový park, zásoby, závazky a pohledávky atd. Pokud by se prodávala jen část závodu, strany smlouvy si dojednají, které složky budou z prodeje závodu vyloučeny. To však jen za předpokladu, že zbytek závodu neztratí svoji funkčnost. V opačném případě by se jednalo jen o prodej a koupi jednotlivých složek.

→ Prodej závodu jako celku nelze považovat za prodej samotného podnikatelského subjektu. Neznamená jeho likvidaci nebo jeho zánik. Obdobně prodej závodu v rámci existující obchodní korporace neznamená prodej (převod) obchodních podílů nebo akcií.

 

Co je obchodní korporace?

Obchodní korporace jsou obchodní společnosti a družstva.[7] Zakládají se společenskou smlouvou a pokud zákon dovoluje, aby společnost založil jen jeden zakladatel, pak se zakládá zakladatelskou listinou ve formě veřejné listiny.

→ Obchodní korporace jsou právnické osoby, které se zakládají většinou za účelem podnikání, či jiných důvodů, například nadace a spolky.

Co je obchodní podíl?

Dle zákona podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí.[8] Současně každý společník může mít pouze jeden podíl v téže obchodní korporaci, což neplatí pro kapitálové společnosti a pro podíl komanditisty.

Obchodní podíl je současně v právním smyslu považován za věc, protože je odlišný od osoby a slouží potřebě lidí,[9] konkrétně za věc nehmotnou. Obchodní podíl jako věc může být předmětem vlastnictví. [10]

→ Vlastnictví obchodního podílu je třeba odlišit od vlastnictví obchodní korporace. Obchodní korporace je právnická osoba, ve které lze vlastnit pouze podíl.

 

Co je převod obchodního podílu?

Převodem obchodního podílu získává nový nabyvatel svoji účast jako společník v obchodní korporaci včetně práva a povinnosti. Jedná se o derivátní (odvozený) způsob nabytí podílu v obchodní korporaci. Podmínkou je vůle vlastníka podíl převést. Většinou se jedná o úplatný převod, ale není vyloučen ani bezúplatný převod obchodního podílu.

→ Převod podílu ve společnosti s ručením omezeným je nejčastější obchodně právní změnou. Podmínky převodu pro jednotlivé typy obchodních společností upravuje zákon.[11] Podle formy obchodní korporace jsou i rozdílní požadavky na smlouvu o převodu podílu nebo podmínky, které musí být pro zdárný převod splněny.

 

Závěr.

Vždy je to klient, který se musí rozhodnout, jak chce se svým podnikáním naložit. Důležitým faktorem je, zdali podniká v rámci obchodní společnosti nebo jako fyzická osoba. Nejčastější obchodně právní transakcí je převod obchodních podílů ve společnosti s ručením omezeným, proto na toto téma zveřejníme další příspěvek. Je možné též prodat obchodní závod. Zajímavým tématem, kterým se též budeme zabývat je otázka dědění podnikatelské činnosti.

→ Jinak se bude postupovat při převodu podílů v prázdné obchodní společnosti, jinak ve velké s výrobní povahou a jinak při prodeji závodu. Moje zkušenost je taková, že nejlépe se transakce provádí tehdy, kdy se majitel rozhoduje svobodně a není k převodu nucen vnějšími okolnostmi. Důležité je být připraven a mít pro případného nového majitele relevantní informace z provozní, účetní, finanční, obchodní, či daňové oblasti.  Současný majitel by měl předem znát reálnou cenu závodu nebo obchodního podílu a určit si zdravou míru odpovědnosti, kterou po něm může druhá strana v budoucnu požadovat. Doporučuji transakci nepodcenit a obklopit se odborníky, kteří Vám pomohou a poradí.

 

Pokud si nevíte rady, obraťte se na naši advokátní kancelář: info@ak-becvar.cz

Pokud máte zájem odebírat příspěvky našeho blogu, přihlaste se k jejich odběru. Pokud máte tip na zajímavé téma, dejte nám vědět. Jsme tu pro Vás https://www.ak-becvar.cz/kategorie/blog/

Je možné, že Vám upozornění na nový článek přistane v hromadné poště nebo v newsletteru. Stačí si jej přesunout do doručené pošty, kde ho lépe uvidíte. Děkujeme za Vaši přízeň a spolupráci.

Tým advokátní kanceláře.

 

[1] § 423 až 429 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

[2] § 425 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

[3] Obchodní zákoník

[4] § 502 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

[5] Rozhodnutí NS 20 Cdo 2882/2005

[6] § 2175 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

[7] §1 zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech

[8] § 31 zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech

[9] § 489 zákon č. 89/2012., občanský zákoník

[10][10] §1011 zákon č. 89/2012., občanský zákoník

[11] Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec