Advokátní úschova peněz

od | 12 Říj 2021 | Ostatní

Co je úschova?

Úschova je služba, kdy nezávislá osoba opatruje po určitou dobu nějakou věc, například finanční prostředky. Děje se tak na základě smlouvy o úschově a má v obecné rovině dvě smluvní strany. Schovatele, což je subjekt, který realizuje úschovu a uschovatele, který věc vkládá do úschovy. Je upravena v ustanovení §2402 – §2408 občanského zákoníku https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#cast4.

Kdy využijeme úschovu peněz?

Nejčastěji využijeme úschovu peněz v momentě, kdy prodáváme nebo nakupujeme nemovitost. Jedná se o bezpečný způsob úhrady kupní ceny. Kupující (uschovatel) složí kupní cenu na zvláštní účet schovatele, kterým není prodávající, ale třetí nezávislá osoba (schovatel). Ta převezme a spravuje na nezbytně nutnou dobu finanční prostředky od kupujícího. Po splnění předem smluvených předpokladů (nejčastěji přepsáním nemovitosti na nového majitele v katastru nemovitostí) převede schovatel peníze na účet prodávajícího. V průběhu obchodní transakce je tedy kupní cena u třetí, nezávislé osoby, což zajišťuje větší bezpečnost prodeje. V případě, že smluvené předpoklady nejsou splněny se finanční prostředky vrací kupujícímu.

Kdo může být schovatel?

Schovatel může být notář, advokát nebo například banka. Pokud je schovatel advokát, hovoříme o advokátní úschově peněz. Ta je vedle občanského zákoníku ještě upravena advokátními předpisy, konkrétně v ustanovení § 56 zákona o advokacii  a usnesením představenstva České advokátní komory č.7/2004 o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku. 

Co je advokátní úschova peněz?

Jedná se o úschovu peněz, kdy třetí nezávislá osoba je advokát. Úschova dle advokátních předpisů se děje na základě písemné smlouvy. Musí být v ní přesně označen uschovatel, který advokátovi peníze do úschovy svěřuje (kupující), výše finančních prostředků a jejich měna. Peníze advokát převezme do úschovy a to tak, že budou převedeny uschovatelem (kupujícím) na zvláštní bankovní účet advokáta zřízený jen pro tento účel, nebo budou na tento účet složeny. Lze též přijmout hotovost, jejíž výše je však limitována částkou 270.000 Kč. Na speciálním bankovním účtu pro úschovu peněz může být vždy jedna úschova. Pokud má advokát více klientů, kteří požadují službu úschovy peněz, musí mít pro každého samostatný bankovní účet. 

Má advokát při úschově peněz nějaké povinnosti?

Advokát má při realizaci služby úschovy peněz řadu povinností. Vedle zřízení již zmiňovaných speciálních bankovních účtů má advokát  informační povinnost vůči České advokátní komoře. Děje se tak cestou elektronické knihy úschov vždy, kdy finanční prostředky dorazí na bankovní účet úschovy. Další povinnosti vychází ze zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Jedná se o povinnost identifikace klienta a povinnost kontroly klienta. Zjednodušeně je advokát povinen zjišťovat jak původ peněz, tak i podezřelé obchodní transakce obdobně, jako tuto povinnost mají i ostatní schovatelé. V neposlední řadě jsou to povinnosti schovatele finančních prostředků dle smlouvy o úschově.

Jaká je cena za službu úschovy peněz?

Cena se odvíjí od ceníku schovatele. Tak například naše advokátní kancelář má jednotnou paušální cenu za vypracování smlouvy o úschově a 0,1 % z uschované částky do výše 10.000.000  Kč. Jsme tak podstatně levnější oproti notářské úschově peněz, která je dána notářským tarifem, přičemž služba je stejná. 

Příklad:

Úschova 1.000.000 Kč je u naší advokátní kanceláře zpoplatněn částkou 1.500 Kč za vypracování smlouvy o úschově a 0,1% z úschovy. Celková cena 2.500 Kč.

Stejná úschova zpoplatněná dle notářského tarifu je 5.600 Kč.

Ušetřená částka je 3.100 Kč. 

V případě, že máte zájem využít služeb naší advokátní úschovy, kontaktujte nás na https://www.ak-becvar.cz/uschova-penez/

Celkovou cenu Vaší úschovy si můžete spočítat na naší kalkulačce https://www.ak-becvar.cz/uschova-penez/

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec