Dohoda o provedení práce 2022, vzor

od | 21 Úno 2022 | Pracovní právo

Dohoda o provedení práce v roce 2022

Dohoda o provedení práce je vedle pracovní smlouvy často využívanou formou pro vznik zaměstnání. Základní zásady pro dohodu o provedení práce se v roce 2022 nezměnily. Je to písemná forma a limitace počtu odpracovaných hodin v kalendářním roce, která činí 300 hodin. Stejně tak platí, že se do rozsahu práce započítává doba práce konaná zaměstnancem pro stejného zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se uzavírá. Pozor, v roce 2022 se měnila výše hodinové odměny.

Podstatné náležitosti dohody o provedení práce

 1. Doba, na kterou se uzavírá. Dohoda o provedení práce se vyznačuje volností v ujednání stran dohody s výjimkou doby, na kterou je uzavírána. Možností je doba určitá nebo doba neurčitá. V případě doby určité může být tato delší jak jeden rok.
 2. Vymezení práce. Může se jednat o individuální úkol nebo též výkon práce určený druhově. Objem práce je omezen na 300 hodin za kalendářní rok.
 3. Ostatní ujednání jsou do jisté míry dány na smluvní volnosti stran dohody s tím, že nesmí být v rozporu se zákonnou úpravou pro výkon práce v pracovním poměru.

Doporučené náležitosti dohody o provedení práce

 1. Odměna. Upozorňuji, že na odměnu z dohody o provedení práce se vztahuje minimální mzda. Hodinová odměna nesmí být menší, než je minimální hodinová mzda, což je pro rok 2022 částka 96,40 Kč/hodinu. Způsob odměňování doporučuji si detailně sjednat přímo v dohodě o provedení práce včetně její splatnosti.
 2. Způsob ukončení dohody o provedení práce. Doporučuji, aby si zaměstnavatel se zaměstnancem určil způsob skončení dohody o provedení práce nebo její prodloužení. Výjimku smluvní volnosti je okamžité zrušení pracovně právního vztahu, který vznikl dohodou. Zde platí stejné podmínky jako pro okamžité zrušení pracovního poměru. Pokud způsob ukončení dohody není sjednán, platí, že může být pracovněprávní vztah zrušen dohodou, výpovědí nebo okamžitým zrušením. V případě výpovědi je dána zákonná 15-ti denní výpovědní lhůta, která začínám dnem, kdy byla druhé straně výpověď doručena.

Odvody z dohody o provedení práce

Účast zaměstnanců konajících práci na základě dohody o provedení práce na nemocenském pojištění je jen v těch měsících, ve kterých byla překročena odměna v částce vyšší jak 10.000 Kč. Pokud zaměstnanec vykonával práci na základě dohod o provedení práce v tentýž měsíci u více zaměstnavatelů, ke sčítání odměn  pro odvod na nemocenském pojištění NEDOCHÁZÍ. Pokud je více dohod u jednoho zaměstnavatele, ke sčítání odměn pro účely platby sociálního pojištění DOCHÁZÍ. Sazba sociálního pojištění činí 6,5% a je odváděna v daném měsíci tehdy, pokud je překročena hranice odměny 10.000 Kč za měsíc.

Zaměstnanec konající práci na základě dohody o provedení práce nevzniká nárok na na některé dávky, a to ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství nebo v mateřství. Ze zaměstnání zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce neplyne ochranná lhůta, viz také na https://www.ak-becvar.cz/desatero-pro-tehotne-zamestnankyne-dil-i/

Účast zaměstnanců konajících práci na základě dohody o provedení práce na zdravotním pojištění je jen v těch měsících, ve kterých byla překročena odměna v částce vyšší jak 10.000 Kč. Pokud zaměstnanec vykonával práci na základě dohod o provedení práce v tentýž měsíci u více zaměstnavatelů, ke sčítání odměn  pro odvod na zdravotním pojištění NEDOCHÁZÍ. Pokud je více dohod u jednoho zaměstnavatele, ke sčítání odměn pro účely platby zdravotního pojištění též NEDOCHÁZÍ. To je zásadní změna oproti odvodům sociálního pojištění. Sazba zdravotního pojištění činí 4,5% a je odváděna v daném měsíci tehdy, pokud je překročena hranice odměny 10.000 Kč za měsíc.

Daň z příjmů z dohod o provedení práce je ve výši 15%. Pokud se z hrubé odměny odvádí sociální pojištění, potom se takový příjem započítává do rozhodných příjmů ovlivňujících výší státních důchodů a z takové práce vzniká nárok na nemocenské dávky. Zaměstnanci pracující současně na dvě dohody o provedení práce, ze kterých je odváděna zálohová daň z příjmu, mají povinnost podat si za příslušný rok DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ. Příjem plynoucí z dohody o provedení práce je příjmem dle § 6 zákona o dani z příjmu, nevztahuje se na něho ustanovení zákoníku práce ohledně ODSTUPNÉHO, viz také https://www.ak-becvar.cz/odstupne/

Vzor dohody o provedení práce v roce 2022.

 

Zaměstnavatel: Jeníček a Mařenka, s.r.o.

sídlo: doplnit

jednající: Ing. Alois Papoušek, jednatel společnosti

a

Zaměstnanec: jméno a příjmení doplnit

narozen: datum doplnit

trvale bytem: bydliště doplnit

č. bankovního účtu pro výplatu odměny: doplnit

uzavírají podle §§ 74,75 a násl. zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce dohodu o provedení práce od 1.1.2022 do 31.12.2022 za následujících podmínek:

 1. Sjednaný pracovní úkol: administrativní činnosti a veškeré další činnosti s tím spojené;
 2. Sjednaný rozsah práce v hodinách celkem: max. 300 hodin za rok 2022;
 3. Sjednaný den nástupu: 2.1.2022;
 4. Pracovník provede úkoly osobně a samostatně s péčí řádného hospodáře;
 5. Pracoviště je pro účely pracovních cest sjednáno na adrese sídla společnosti;
 6. Pracovník souhlasí s vysíláním na pracovní cesty a bude pro tento účel využívat vlastní vozidlo, pracovní cesty budou pravidelně vyúčtovány a náhrady vypláceny pokladnou nebo na bankovní účet zaměstnance;
 7. Pracovník bude využívat veškeré vybavení v kanceláři v sídle společnosti;
 8. Odměna za provedení pracovního úkolu se sjednává měsíční ve výši 4.500,00 CZK / měsíc brutto při odpracování 25 hodin měsíčně a je účtována a vyplácena v řádném výplatním termínu zaměstnavatele na bankovní účet zaměstnance;
 9. Zaměstnanec svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s předpisy o ochraně zdraví při práci a s předpisy o požární ochraně mající vztah k jeho práci;
 10. Tuto dohodu lze vypovědět oboustranně, a to i bez udání důvodů s výpovědní lhůtou 15 dnů. Od dohody může zaměstnavatel odstoupit zejména, jestliže pracovní úkol nebude proveden ve sjednané lhůtě nebo kvalitě. Od dohody může zaměstnanec odstoupit zejména v případě, že nemůže pracovní úkol splnit z důvodů chybějících a pro splnění pracovního úkolu nutných pracovních podmínek.

V ……………. dne 1.1.2022

…………………………………………                                 ………………………………………………

        podpis zaměstnance                                                                podpis zaměstnavatele

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec